Thursday, February 14, 2013

DTEF Program on Meditation, Cosmic Energy, Energy Body, Third Eye and Astral Travel (New Version Part 2)

DTEF Program on Meditation, Cosmic Energy, Energy Body, Third Eye and Astral Travel (New Version Part 2)

Ano ang Third Eye o ikatlong mata?
Ito ay mistulang ika-anim na pandama. Isang biyaya ito na natatanggap mula sa mas mataas at mga nakatagong karunungan o impormasyon lagpas o higit pa sa kayang tanggapin ng pangkaraniwang pandama ng tao kaya mahirap itong sukatin ng karaniwang instrumentong maka-agham.
Ito ay pakikipag-ugnay o pakikipag usap sa NAPAKATAAS DI nakikita at walang hanggang kapangyarihan o pwersang lagpas sa pang- unawa ng pantaong kaisipan. Ito ang pinakamataas na pagsanib ng kommunikasyon sa hindi nakikitang mapaglikhang pwersa. Ito ang mas mataas mong sarili. Maraming uri o forma ang 3rd eye  panghuhula, panaginip, pangitain.        Ito ay kommunication sa mundo ng mga hindi nakikita.
Ano ang ibat-ibang gamit ng Third eye?
See a glimpse of the future with amazing accuracy Makikita ang kinabukasan ng may kakaibang linaw o makikita mo kung ano ang posibleng mangyari bukas. Pwede kang manood o sumakay lumutang o lumipad makalipat sa ibat-ibang lugar o oras ng mga hula, pangitain, panaginip, pangyayari at maintindihan ang ibat-ibang symbolikong mensahe.  Tune-into the different frequencies of prophecy, visions, premonitions, dreams, events, understand symbolic messages.Mahuhulaan mo ang mga kahindikhindik o kagilagilalas na mga posibleng mangyari bago pa ito magkaroon ng kaganapan o katuparan . Makakaya mo ngang hulaan kung sino ang susunod na pres. O ang pag bagsak ng isang pangulo.Predict important historical events and you can even foretell the downfall of leaders. Magkakaroon ka ng kakayahang o abilidad para tumagos at Makita ang nakaraan o nakalipas at maging ang bukas na kasing liwanag ng pagkakita mo sa kasalukuyang nangyayari dahil nararanasan mo ang oras sa ibat-ibang level na maaaring di pa nagaganap sa kasalukuyan mong kalagayan.
You can have the ability to observe the past and the future as clearly as you can see the present cause you will experience time on several different levels which does not yet exist on the physical plane. Whatever happens on the earth plane has already happened or has taken place on the higher vibratory levels or some other planes of existence so if you have developed the power to tune-in to that level you can foretell what will happen next. Anomang nangyayari sa kasalukuyan o sa mundo ay sinasabing nangyari na sa mas mataas na level o lugar na me realidad sa ibang dimension kaya pagnatuto kang makinig o manuod sa lugar na yun malalaman mo kung ano ang susunod na mangyayari.

Read the Akaschic record of a person or events Makakabasa ka ng AKASCHIC record  doon nakasulat ang istorya ng isang tao o isang pangyayari.(the depository of all things that happen on earth, comic memory or book of man’s life or divine memory bank that exist in the astral plane or another .Ito ang kinalalagyan ng lahat ng nangyari  sa mundo, mga alaala, banal na bangko ng lahat ng alaala at pangyayari na nakatago sa ibang kalatagan o lugar.
See the Aura (the life-force burning within a man, a luminous emanation surrounding a person, Makikita mo ang Aura ito ay ang nag aapoy na pwersa ng buhay sa loob ng isang tao na umiikot ikot mula sa isang tao. Ito ay isang electro-magnetic na vibration ng kaluluwa. Ito ang di-makitang antas ng liwanag at enerhiya na bumabalot sa lahat ng tao na siya ring talaan ng kasaysayan ng lahat ng nakaraan at kinabukasan ng taong binabalutan nito. Mga bagay o pangyayaring nangyari na o mangyayari palang. it’s the electro-magnetic vibrations of a soul which records everything that happens or is about to happen to a man. MAKIKITA RIN NG THIRD EYE ANG KALAGAYAN NG PANGKALAHATANG KALUSUGAN NG TAO MAGING SA PISIKAL, PANG-KAISIPAN, PANG EMOTIONAL OR BAGO PA LUMABAS ANG MALUBHANG SAKIT AT BAGO MAGING PANLUPANG KARAMDAMAN.  The third eye can even have its own medical diagnosis to see, feel his present health or emotional state or event the onset of a disease/sickness long before it manifest itself in the physical planes.HALOS WALA KANG MAITAGO O MAIPAGKAILA SA ISANG TAONG BUKAS ANG THIRD EYE. Absolutely nothing can be kept a secret.ANG ISANG TAONG BUKAS ANG THIRD EYE AY KAYANG MAKITA ANG AURA MO O ANG TINATAWAG NA ASTRAL BODY O YUNG LUMULUTANG MONG PAGKATAO SA PAMAMAGITAN NG MALAKAS NA CONCENTRATION O MEDITATION KAYA MAKIKITA NYA ANG SAKIT NG ISANG TAO NA BUMABALOT SA KANYA O BAGO PA MAN MAGKARON SYA NG SAKIT KAHIT WALANG MGA INSTRUMENTONG TULAD NG PANG BLOOD PRESSURE O PANGLAGNAT MAKIKITA KASI ITO SA ENERGIYANG UMIIKOT SA KATAWAN NG ISANG TAO O KANYANG ETHERIC BODY. A person with a third eye can see the aura or the astral body of a person for instance with great concentration and meditation he will see an illness of a person already present before even a medical instruments can detect this, for it can be seen in the etheric or energy body.

MAKAKAYA MONG BUKSAN ANG MGA SECRETO AT MGA LIHIM NG BUHAY, MAKITA KUNG ANO ANG NAKATAGO SA LIKOD NAKARAAN O KINABUKASAN.You can unravel the mysteries of life, see what lies behind & beyond. MAKIKITA MO ANG IBANG DIMENSION NG PAGKABUHAY, MGA VIBRATION NG ENERGIYA NG ISANG TAO O LUGAR NG MAY MATINDING PAKIRAMDAM AT MALAWAK NA PANG UNAWA AT MAGIGING SENSITIVO KA NG MAKITA ANG NASA LOOB AT NASA LABAS NA PANGYAYARI. ANG NAKATAGONG KALIKASAN NG IYONG PAGKATAO O MABASA MO ANG NAKALIPAS, PANGKASALUKUYAN O BUKAS NG ISANG TAO. See other dimensions of existence, vibration of energies of a person or place w/ greater awareness, understanding and become highly sensitive to see the external and internal scenes.  The hidden nature of your own life and other person’s past, present and future.
MAHUHULAAN MO ANG ISANG NAPAKADELIKADONG PANGYAYARI O SAKUNA MULA SA TAO O KALIKASAN KAYA PWEDE KANG MAKAPAGBIGAY NG BABALA SA MGA MAHAL MO SA BUHAY SA ISANG NAPAKATAAS NA POSIBILIDAD.You can predict dangers/disaster from people or events so you can forewarn to protect yourself your loved one’s on its highest possible order.MAKITA O MARINIG MULA SA IBANG KALAWAKAN ANG IBAT IBANG KARUNUNGAN AT KAINTINDIHAN MULA SA MALAYONG PINAGMULAN LAHAT NG POSIBLENG SCENARIO MGA NAWAWALANG TAO, GAMIT, HAYOP, MAKAKATULONG KANG MA SOLVE ANG MGA CRIMEN KUNG SINO ANG TOTOONG PUMATAY BASAHIN ANG NAKALIPAS, KASALUKUYAN AT NAKARAAN.  See/hear things in another dimension of existence or of great distance.  See the possible scenario and find missing person, helps solve crimes diagnose disease and read the past, present and future.
Types of the Third Eye
Clairvoyance the power of spiritual sight. ANG KAPANGYARIHAN NG SPIRITUAL NA PANINGIN. ANG IBIG SABIHIN AY ANG ABILIDAD NA MAKITA ANG MGA BAGAY NG MAY LIWANAG NA HINDI NAKIKITA NG MARAMING TAO. ITO AY ANG ABILIDAD O KAKAYAHANG NA MAKITA AT TUMINGIN NG MALAYO SA PANGKARANIWANG ARAWARAW NA BUHAY SA MUNDO AT MAKITA ANG NASA MALAYONG TAO, LUGAR O PANGYAYARI. MALAKAS NA PAKIRAMDAM O SUPER SENSITIVO NA MAKITA LABAS SA NORMAL NA KAKAYAHANG NG PANTAONG PERCEPTION. SA KABILA NGA NA LAYO NG DISTANSIYA AT PANAHON. ISANG KAKAYAHANG LAMPAS SA PANGKARANIWANG PANGRAMDAM. It means the ability to see things clearly that most people cant.  It is the ability to look beyond the everyday world and see far away people or events.  It can be defined as acute intuitive insight or perceptiveness and being able to see things outside the normal range of human perception.
Ex:
Before the arrest of our Lord Jesus Christ when he said, “You are my friends, there is no greater love that for a man to lay down his life for his friends I cannot be with you much longer my friends, you cannot go where I am going.  John 16:16, In just a little while I will be gone and you will see me no more.KAUNTING PANAHON NA LAMANG AT HINDI NA NINYO AKO MAKIKITA;….SINASABI KO SA INYO TATANGIS KAYO AT MAGDADALAMHATI; NGUNIT MAGHAGALAK ANG SANLIBUTAN. MATITIGIB KAYO NG KALUNGKUTAN,SUBALIT ITO’Y MAGIGING KAGALAKAN….NALULUMBAY KAYO NGAYON, NGUNIT MULI AKONG MAKIKIPAGKITA SA INYO AT MAG-UUMAPAW SA PUSO NINYO ANG KAGALAKANG HINDI MAAAGAW NINUMAN.
In John 4: 5-18 We learn the story of the Samaritan woman from whom Jesus Christ asked water from Jacob’s well.  Jesus told her to bring her husband to him and when she replied that she had no husband, Jesus told her “you are right, when you say you don’t have a husband.  You have been married to five mean and the man you live with now is not really you husband.  You have told me the truth”.
Clairaudience the power to hear sounds or voices at great distance w/c are ordinarily inaudible to normal hearing.KAPANGYARIHANG MARINIG ANG MGA BOSES SA MALAYONG LUGAR NA HINDI NARIRINIG NG ORDINARYONG O NORMAL NA PANDINIG.
Can perform Astral projection-separating of the physical body temporarily or out of the body travel/experience.ITO ANG PAGHIWALAY NG KATAWANGLUPA PANSAMANTALA. ANG KAKAYAHANG MAGKAROON NG LABAS-SA-KATAWANG KARANASAN KATULAD NG PAGLALAKBAY NG DIWANG SARILI.

Can produce his etheric double or Bilocation- the power to be in two places at the same time.ANG KAPANGYARIHAN O KAKAYAHANG MAGKAROON NG IKALAWANG SARILI KUNG SAAN MAAARING MAGSA-DALAWANG LUGAR SA IISANG ORAS O PAGKAKATAON.
Telepathy or thought transferenceKAKAYAHANG  O KAPANGYARIHANG MAGPADALA O TUMANGGAP NG MENSAHENG KAISIPAN NG WALANG GAMIT NA PISIKAL NA PARAAN. MAKITA O MABASA ANG NAIISIP NG IBA. MAY ILANG  KASULATAN SA BANAL NA BIBLIYA TUNGKOL DITO. NOONG SI KRISTO AY PINAG-PAPLANUHAN NG KANYANG MGA KAAWAY, MAAGA NIYA ITONG NALAMAN AT TULUYANG UMIWAS O TUMAKAS.  NANG NANGAGBUBULUNGAN ANG MGA PARI NG LABAN SA KANYA, ALAM NYA AGAD ANG KANILANG PINAG UUSAPAN KAYA AGAD NA NAKAKATUGON DAHIL ALAM NIYA ANG NILALAMAN NG PUSO NG BAWAT TAO AT KAYANG BASAHIN NG PANGINOONG KRISTO ANG INIISIP NINUMAN-   GANYAN PINALILIWANAG NG BIBLIYA ANG KAPANGYARIHAN TELEPATHIC NG ANAK NG DIOS. power to receive or transmit thought without the use of physical.  Means literally see and read the thought of another.  These were several examples of the telepathy powers of Jesus Christ as given in the Bible.  When his enemies were plotting against him, he knew of it and was able to escape them.  When the priests whispered against him, he knew what they were talking about and would answer them back.  He knew men’s hearts, Jesus could read their minds – was how the Bible described the telepathic powers of the son of God.
Precognition- to power to foretell an event before it happens.  It tends to reveal things that might happen.  Nothing is fixed and we have the power to change the future. KAPANGYARIHANG MAGSABI O TUMUKOY NG  ISANG PANGYAYARI BAGO PA MAN ITO MANGYARI O MAGANAP.
Example, Jesus predicted that one of his disciples would betray him and hand him over to his enemies.HALIMBAWA NA RITO ANG PAGBADYA O PAGKAALAM AGAD NI KRISTO NA ISA SA KANYANG DISIPULO AY MAGPAPAKANULO SA KANYA AT IPAPAHULI SYA SA KAMAY NG KANYANG MGA KAAWAY.
Jesus: Truly I tell you one of you is about to betray me.
John: Master with sacred heart who will betray you is it I?
Jesus: He who dips his bread in the disk when I did mine he shall be the one.
Jesus: But another time is coming, the time for me to go to Jerusalem.
Judas: Oh yes Master you must go to Jerusalem the whole city awaits you the elders of Israel must know and recognize you.
Jesus: No, Judas in Jerusalem the son of man will be rejected by the elders, the chief Priest of the temple and the teachers of the law, he will be condenmed, he will be handed over to the unbelievers who will scorn him mock him put him to death then after 3 days he will rise again.
Luke 22: 33-34
“Peter said, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. 34 And Jesus said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.” LUKAS 22:33-34 SUMAGOT SI PEDRO, PANGINOON, HANDA PO AKONG MABILLANGGO AT MAMATAY NA KASAMA NINYO! 34 PEDRO, ANI JESUS TANDAAN MO BAGO TUMILAOK ANG MANOK SA ARAW NA ITO AY MAKAITLO MO AKONG ITATATWA.
Jesus: I shall not be with you much longer you will look for me but where I am going you cannot come.
Peter: Master, I will follow you whereever you go I will lay down my life for you
Jesus: Peter this very night when the cock crows you will have denied three times that you’ve known me.
Peter: No never never I will never deny you.
Jesus: You will all loose me the shepherd will be struck and the sheep will be scattered.
Peter: Even if all loose faith I will not
Jesus: I prayed for you You must give strenth to your brothers truly I tell you one of you is about to betray me.
In the Old Testament, Daniel and Joseph, the Dreamer, interpreted visions and dreams and told of future events.
Daniel 4 Si Haring Nabucodonosor ay gumawa ng isang pahayag at ipinakalat sa buong daigdig.  Ganito ang isinasaad: “Minamahal kong mga kababayan, kagalakan kong ihayag sa inyo ang kababalaghang ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos.
3 “Kamangha-mangha ang kanyang kababalaghan at kagila-gilalas ang kanyang mga gawa. Ang paghahari niya’y magpakailanman at saklaw ng kapangyarihan niya ang lahat ng salinlahi.
4 “Akong si Nabucodonosor ay namumuhay nang panatag sa gitna ng kasaganaan. 5Minsan, nagkaroon ako ng isang nakatatakot na panaginip. 6Kaya,ipinatawag ko ang mga pantas ng babilonia upang ipaliwanag ang panaginip na iyon. 7Dumating naman ang mga salamangkero, engkantador, manghuhula at mga astrologo. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip ngunit di nila maipaliwanag. 8Sa bandang hul, lumapit sa akin si Daniel na pinangalanan naming Beltsasar, ayon sa pangalan ng akin banal na diyos pagkat sumasakanya ang espiritu ng mga diyos. Ang sabi ko: 9Beltsasar, puno na salamangkero, alam kong sumasaiyo ang espiritu ng mga banal ng diyos at alam mo ang lahat ng hiwaga. Sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip, ipaliwanag mo sa akin.
Premonition – forewarn.  This is a warning which can avert future disaster if heeded.  Premonition that you are going to have a car accident before your journey, robbery, earthquakes, etc.
Prophecies – divinely-inspired precognitive experiences.
Predictions – announcement of future events.
Psychokinesis/telekinesis- to influence.
Psychometry-sense of origin/person’s state of mind.
Radiesthesia- power to find hidden object/precious metal/ diagnose disease.
All of this can occur in dreams, waking visions, thoughts, voices or a sense of knowing something.LAHAT NG ITO AY PWEDENG MAGMULA O MANGYARI SA PAMAMAGITAN NG PANAGINIP, GISING NA MGA PANGITAIN, BIGLANG DUMARATING NA PAG IISIP, MGA BOSES O MGA PAKIRAMDAM MULA SA KUNG SAAN MAN O KANINO.
Daniel 4:3
How great are his signs and how mighty are his wonders.KAMANGHA-MANGHA ANG KANYANG KABABALAGHAN AT KAGILAGILALAS ANG KANYANG MGA GAWA. ANG PAGHAHARI NIYA’Y MAGPAKAILANMAN AT SAKLAW NG KAPANGYARIHAN NIYA ANG LAHAT NG SALINLAHI.
Daniel 4:6 
Therefore made I a decree to bring in all the wisemen of Babylon before me (Nebuchadnezzar) that they might make known unto me the interpretation of my dream.KAYA, IPINATAWAG KO ANG MGA PANTAS NG BABILONIA UPANG IPALIWANAG ANG NAKAKATAKOT KONG PANAGINIP.
Daniel 4:9
Tell me the visions of my dream that I have seen and the interpretation thereof.SASABIHIN KO SA IYO ANG AKING  PANAGINIP, IPALIWANAG MO SA AKIN.
I Corinthians 12
4 Now there are diversities of gifts, but the same spirit (Ngayo’y may iba’t ibang mga kaloob, datapuwa’t iisang Panginoon.)
7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.ANG BAWAT ISA’Y BINIGYAN NG KALOOB NA NAGHAHAYAG NA SUMASAKANYA ANG ESPIRITU, PARA SA IKABUBUTI NG LAHAT.
8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by  the same spirit.SA ISA’Y IPINAGKALOOB SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU ANG KAKAYAHANG MAGPAHAYAG NG MGA ARAL NG DIYOS.
9 To another faith by the same spirit; to another the gifts of healing by the same spirit ANG IISANG ESPIRITU RING IYON ANG NAGKAKALOOB SA IBA NG MALAKING PANANALIG SA DIYOS, AT SA IBA’Y ANG KAPANGYARIHANG MAGPAGALING SA MGA MAYSAKIT.
10   To another the working of miracles; to another prophecy, to another discerning of Spirits, to another divers kinds of tongues, to another the interpretation of tongues.                                                                                                                                                              (May  pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan; ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos; ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika; at sa iba naman magpaliwanag niyon.
Advantages and Disadvantages  of the Third Eye
ANO ANG MAARING MAGING BENTAHE O DISBENTAHA NG ME BUKAS NA THIRD EYE.
What are the some disadvantages of the third eye?
ANO ANG MGA DISVENTAHE NG BUKAS ANG 3RD EYE?   MAKAKAKITA KA NG MGA KAGULATGULAT O NAKALILIGALIG NA PANGITAIN NG KATAPUSAN NG BUHAY O KAMATAYAN. MGA BUKAS NA PINTUAN O DAANAN KUNG SAAN MAY MGA KAHINDIK-HINDIK AT NAKAKATAKOT NA NILIKHA MULA SA IBANG DIMENSIYON. M,GA UMIIKOT O LIGALIG NA ENERGIA NA PUMAPASOK SA AURA MO, MINSAN DI MO NA MALAMAN ANG KATOTOHANAN SA ILLUSION LAMANG NAGKAKARON NG KALITUHAN KUNG ANO ANG KATOTOHANAN AT HINDI. KAYA NAPAPAGKAMALAN KANG ME SIRA ANG ULO O MEDYO BALIW PARANG SI CRISTO NG SINASABI NYANG SIYANG ANAK NG DIOS EH ANG DIOS DAW E WALANG UMPISA AT WALANG WAKAS. MAKAKARAMDAM NG PANANAKIT NG ULO AT PAGKAHILO O PAGKAUBOS NG LAKAS. PAGKAPARIWARA O PAGKALIMOT NG MGA ALAALA AT LITO ANG KAISIPAN NA NAGLALAYO SA MUNDONG KATOTOHANAN.
Shocking moments in seeing the end of life, the doorways or existence of ugly creatures from another dimensions, interferences of energies penetrating your aura.  Sometimes you cant differentiate reality from illusions, indicative of mental illness.  Can feel some headache and dizziness.  Drowning out of memories with instantaneous distortion of mind causing loose contact with reality. SA       KATUNAYAN ANG ISANG TAONG MAY 3RD EYE AY HINDI NAMAN NANGHUHULA O NAKAPAGBABADYA NG MANGYAYARI SA KINABUKASAN KUNDI NABABASA O NAKIKITA LAMANG NYA ANG PANGYAYARING NANGYAYARI NA NGUNIT  NASA IBANG KALATAGAN NG  KATOTOHANAN. ANG  HINULAAN O NAKIKITANG PANGYAYARI AY MAAARING MAGANAP SA PHYSICAL NA REALIDAD KUNG ANG LAHAT NG ELEMENTO NA KAILANGAN PARA SA KATUPARAN AY NAKASALIK PATI ANG KUSA AT KAGUSTUHAN NG TAO. MGA POSIBLENG MANGYARI BUKAS NA MANGYAYARI LAMANG DEPENDE LAMANG SA KAGUSTUHAN NG ISANG TAO AY PWEDENG BAGUHIN AT MAARING DI NA MAGANAP SA REALIDAD. MAYROON DING MGA PANGYAYARI PARA BUKAS NA HINDI NA MAARING BAGUHIN NINUMAN DAHIL ITO’Y NAHATULAN NA AT COMPLETO NA KAHIT NA SA MATAAS NA LUGAR NG REALIDAD KAYA DI NA PWEDENG MABAGO. SA IBANG SALITA, ITO AY HINDI NA AYON SA KAGUSTUHAN NG TAO KUNDI SA KAGUSTUHAN NG DIYOS. KAYA NAKAKALUNGKOT NA KATOTOHANAN SA ISANG TAONG MAY 3RD EYE NA MAKITA ANG ISANG DI MAPIPIGIL NA PANGYAYARI AT WALA NA SYANG ANUMANG MAGAGAWA TUNGKOL DITO.
Strictly speaking a person with third eyes is not predicting the future; he is interpreting what is already present in another dimension.  Predicted events are likely to occur in the physical reality if all the elements necessary for their manifestation are present, including the subjective will of man.  Future events that primarily depend only on one individual’s will can be changed and may not manifest in physical reality.  There are future events, however, those are inevitable because the process is already decided and complete even on the higher planes of existence and can therefore no longer be changed.  In other words, they are no longer subject to man’s will but to God’s will.  Sad to say a person with a third eye who predicted an inevitable events cannot do anything about it.
How does one deal with the third eye?  (positive and negative aspects) PAANO MAKIBAGAY SA POSITIVO AT NEGATIBONG ASPETO NG PAGKAKAROON NG  3RD EYE.NEGATIVO- MAAARI TAYONG PUMASOK AT MAKARANAS   NG DI-KANAISNAIS O MASAMANG BIYAHE O KARANASAN NA KUNG SAAN PUMASOK KA SA MAS MABABANG KALATAGAN NG KATOTOHANAN NA KUNG SAAN MAKAKAKITA KA  NG MGA HALIMAW NA NILIKHA O ELEMENTALS KAYA MAAARING MABALOT KA NG TAKOT SA HINDI PANGKARANIWANG KARANASAN. MAAARING MAKAKITA KA NG MGA TAONG PINAKIKIELAMAN O SINASANIBAN NG MANGKUKULAM MULA SA MALAYONG LUGAR, MGA NAGLALAKBAY NA KALULUWA SA BAHAY O BLDG, MAKAKITA O MAKARAMDAM NG MGA KALULUWA NG PATAY NA TAO, MAKAKITA NG MGA DUWENDE, ENGKANTOS,KAPRE, KAPAG NANGYARI ITO MAGDASAL NG TAIMTIM, HINGIN ANG KISLAP NG MGA DIVINO PARA SA KANILANG TULONG AT GABAY AT ILUBOG ANG SARILI TUNGO SA  TAMANG DAAN AT PAMAMARAAN.
Negative aspects- One may possibly enter and experience a bad trip in which you goes into the lower astral planes and meets monstrous beings or elementals which can be very scary enveloping strange experiences.  You will see person psychically controlled by others like witches from a distance, poltergeist activities in a house or bldgs seeing or sensing spirits of deceased individuals, seeing dwarfs, elves, kapres, engkantos etc. Erase and pray and get the Divine spark and immersed yourself to the positive side.
POSITIVONG ASPETO- MAGTIWALA, MAKIPAG USAP AT SUMINDIG SA LAKAS NG TAMANG UGNAYAN SA   BANAL NA TATLONG PERSONA, BANAL NA PAMILYA, AT MGA BANAL NA ANGHEL BILANG TAGAPAG-INGAT AT TAGAPAGTANGGOL NG INYONG   SALOOBING  KATOTOHANAN. SILA ANG MGA GABAY SA PAGPAPAYAMAN, PAGPAPALAKAS, AT PAGPAPAUNLAD NG MAS MALALIM NG TALINONG ISPIRITWAL. AT ANG SOLUTION LAMANG AT PARAAN PARA MAPALAKAS ANG 3RD EYE   AY ANG MAHAWAKAN ANG MGA MAKAPANGYARIHAN AT SAGRADONG DASAL AT ORACION.DAPAT NA MAGING PINAKAMATAAS NA LAYUNIN MO ANG MAPALAWAK ANG IYONG SPIRITUAL NA BUHAY AT MATUTUHAN ANG MGA BANAL NA KAALAMAN DOON MAHIRAP KA NG MAGKAMALI AT MALINLANG PAGPINAGBUTI MO ANG MGA ABILIDAD NA REGALO SA IYO NG TATLONG PERSONA.
Positive aspects-just trust in communication to Divine channel of the holy trinity, holy family and the divine angels and you can deal to achieve a higher divine intelligence.  The only solution on ways to strengthen the third eye is to have the powerful sacred prayers.
Assimilate messages but decipher it correctly with fantastic accuracy in your interpretation and prediction by eliminating the negative dark side.  As long as your objectives are the highest good, your ultimate goal should be to develop your spirituality and to gain knowledge of the divine then you can’t go wrong in the development of your God given abilities.
I  Corinthians 14;1
Strive, then for love and set your hearts on Spiritual gifts especially that you may prophesy. (Sundin ninyo ang pag ibig; gayon ma’y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu; ngunit lalo na ang kayo’y mangakapanghula.)
Ways to Develop the Third Eye
PARAAN PARA MABUKSAN ANG 3RD EYE
Do all people have the third eye? LAHAT BA NG TAO AY MAY 3RD EYE?
OO,   LAHAT   NG TAO AY MAY 3RD EYE SA IBAT IBANG CHANNEL NGA LANG BUKAS, IBAT IBANG LEVEL O ANTAS  O URI AT FREQUENCY O LAKAS. KUNG MAY MGA DI PANGKARANIWANG KARANASAN KA O NARARAMDAMANG DI-MAIPALIWANAG TULAD NG MAKAKITA O MAKARAMDAM NG KALULUWA NG ISANG PATAY NA TAO, PAGKAKITA NG MGA DUWENDE O MGA ENGKANTO, MGA LUGAR NA PARANG NAPUNTAHAN NA O PANGYAYARING PARANG NAULIT NA, MGA PAULIT-ULIT NA PANAGINIP NA NAGKAKATOTOO, NAGIGING SENSITIVO O NAPAKALAKAS O NAPAKATALAS NA PAKIRAMDAM, O PARA BANG LAGING MAY ANINO SA LIKOD NATIN O LAGING MAT SUMUSUNOD O TUMATAWAG, O KAYA’Y NABUBULUNGAN TAYO O NAIINFLUENCIAHAN O NACOCONTROL NG KUNG SINO MULA SA MALAYONG LUGAR, O KAYA NAHIHILA TAYO O NAPAPASUNOD AGAD SA ISANG TAO AT PAKIRAMDAM MO BA EH DATI NA KAYONG MAGKAKILALA AY ILAN LANG SA MGA PALATANDAANG MAY BUKAS KANG 3RD EYE.
TAYO AY MADALAS PINAAALALAHANAN O BINIBIGYAN NG BABALA NG 3RD EYE NATIN KUNG MAY MASAMANG POSIBLENG MANGYARI. ANG PROBLEMA BIHIRA TAYONG MAKINIG SA  BOSES NA NASA LOOB NG ATING PAGKATAO DALA ITO MARAHIL NG MGA ITINUTURO SA ATING HANGGAT DI MO NAKIKITA WAG MONG PANIWALAAN TULAD NG HANGIN O MISMONG KALULUWA NATIN(PALIWANAG) KAYA SIGURO DI TAYO NAKIKINIG SA MGA BABALANG PINAGKAKALOOB SA ATIN.  NGUNIT, KUNG TUTURUAN NATIN ANG ATING SARILI  NA MAKINIG SA BOSES NA IPINAGKALOOB SA ATIN MAGBUKASLOOB SA PANSARILING PAKIRAMDAM SUBUKANG PAGYAMANIN ANG ATING 3RD EYE MATUTUKALASN NATIN NA LAGI TAYONG PINAAALAHAN –MISAN SA PANAGINIP, MGA PREMONITIONS, OR MGA PAKIRAMDAM NG SARILI NATING KATAWAN KILABOT PAGTAAS NG BUHOK DAHIL SA MEDYO DELIKADO O MAY MANGYAYARING AKSIDENTE.   GAMITIN ITO NG TAMA AT MAY KATALINUHAN, MAKAKAPAGBIGAY ITO SA IYO NG MGA IMPORTANTENG BABALA KAALAMAN TUNGKOL SA SARILI MO, SA IBANG TAO O SA MGA SUSUNOD NA KABANATA NG BUKAS.
Yes, all people have the third eye but on different channels, frequencies and levels.  If you have strange experiences like seeing or sensing spirits of deceased individuals, seeing dwarfs or elves, awareness of meaningful coincidences (déjà vu), having frequent dreams that come true, hypersensitivity, feeling haunted, being psychically influenced or controlled by others from a distance, being irresistibly drawn to a person and feeling certain they’ve met before are signs of an open third eye.
We are usually warned if anything bad will occur to us.  The problem is that we seldom listen to the inner voice, that instinct with in us since logic rejects such an attitude.  That’s why we don’t act on such intuitive warnings. But if we train ourselves to listen to our inner voice, to our inner guidance, to our intuition, try to develop our third eye; we shall see that we are always warned – sometimes through dreams, premonitions, or physical sensations of impending dangers.  Used properly and wisely, it can give you some important insights about yourself, other people and future events. 
Is there a way to speed up the process? MAYROON BANG PARAAN PARA MAPABILIS ANG PAGBUKAS NG 3RD EYE?
MADALAS NA ANG PAGBUKAS NG MALAKAS NA 3RD EYE AY NANGYAYARI PAG MAY KARANASAN KA NA SA MUNTIK NA PAGKAMATAY O KAMATAYAN, SA CONDITIONG SOBRA SAKIT O KARAMDAMAN, NAPALAPIT SA LIBINGAN NI KAMATAYAN O SOBRANG EMOTIONAL TRAUMA ANG MGA MECHANISMO NA NAKAKAPAGBUKAS RITO.
MAG-ENSAYO NG MGA GAWAING PAMPALAKAS NG KAISIPAN, TULAD NG PAGTAWAG SA ISANG TAONG NAGTITINDA SA KALYE SA PAMAMAGITAN NG BOSES NG ISIP. KAPAG ANG TAONG ITO AY TUMIGIL, LUMINGON AT MISTULANG HINAHANAP KA NYA NA TUMATAWAG SA KANYA SA PAMAMAGITAN NG ISIP, TANDA ITO NA NARIRINIG NIYA KAYO AT MAARING ASA TAMANG DAAN KA NA TUNGO SA PAGPAPALAKAS NG 3RD EYE MO.
MALALIM NA PAGHINGA AT DIYETANG MAYAMAN SA PRUTAS AT GULAY, FASTING ANG DISIPLINA   NG TAIMTIM  NA PAGDARASAL, MEDITATION, PAGLINIS NG SARILING DIWANG PAGKATAO, AT TAHASANG PAG-IISIP NG KAHALAGAHAN NG SARILING BUHAY NATIN. HIGIT       SA LAHAT, HUMINGI NG KALINISAN AT TIBAY NG KALOOBAN, AT TULONG NG MGA DIVINO PARA SA BIYAYANG ITO. ITO AY IPAGKAKALOOB LAMANG NG TAMA SA IYO AYON NA RIN SA KALINISAN NG IYONG LAYUNIN.
Usually, a strong third eye opening happens when you experienced a near death experience under conditions of extreme physical pain/in grave danger of death or in a strong emotional trauma can be triggering mechanisms. 
Practice some training exercise like mentally calling a peddler on the street.  If he stops and looks as if somebody is calling him you are on the right track.
Some researchers say this gifts has to do with DNA activation of your encoded cellular memories, activation of your charkas, raising your frequency, balancing your energy bodies your self esteem and the ability to trust in what you hear and see, your emotional state (clearing issues that block/or influence the information you get), expanding your knowledge base in all areas of 3D.
If activated every cell in our bodies is being affected by the raising frequencies of the universe and see the truth of our reality.  Its our total experience –the spiraling evolution of consciousness thought.
Deep breathing and diet (80/20) veg. fruits/others), fasting, the discipline of prayers, meditation, purification, and contemplation.
Above all, ask assistance to Divinos and you must have the purity of intention.
I Corinthians 14;2
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God; for no man understand him; howbest in the spirit  he speaketh mysteries. (Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Dios; sapagkat walang nakauunawa sa kaniya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga)
3 But he that prophesieth speaketh unto man to edification (strength), exhortation (encouragement) and comfort (consolation) (Datapuwa’t ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw)
Challenges of the Third Eye
What is the proper use of the DIVINO third eye?
ANO ANG NARARAPAT O TAMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG 3RD EYE?
ANG 3RD EYE AY ISANG ESPECIAL NA REGALO NA DAPAT GAMITIN NG MAY PAGKARESPONSABLE. PARA MAIWASAN ANG MGA MALING INFORMATION AT MENSAHE, DAPAT NA IHIWALAY ANG SARILI SA ANUMANG INFLUENCIA NG IBA PANSARILING PANINIWALA O MAGPADALA SA EMOTION.  BASTA PATULOY KA LANG NA MAGING CONECTADO SA MGA MENSAHE NG MGA DIVINO MAGAGABAYAN KA SA TAMANG DIRECTION. AT IPINAAALALA KO LANG SA INYO NA ANG KATALINUHAN NG 3RD EYE NA DAPAY ITONG NAKAAGAPAY NG MAY PUSONG PAGMAMAHAL AT KAPANGYARIHAN. AT SIGURADUHIN NINYONG DALA ITO TUNGO SA BUHAY NG MAY INTENTION NG KAPANGYARIHAN NG PAGMAMALASAKIT AT PAGMAMAHAL SA KAPWA AT MUNDO SA PAMAMAGITAN NG TATLONG PERSONA DOON MAGKAKAROON TAYO  NG KAPANGYARIHAN NA BAGUHIN ANG NAKATAKDANG DESTINASYON.
BAGO KASI LUMABAS O MALIKHA AT MAGKAROON NG TOTOONG REALIDAD ITO AY AYON SA PINAGMUMULAN, ITO AY UMIIKOY MUNA SA ASTRAL, KAISIPAN O SPIRITUAL NA LUGAR KAYA SINASABING ANG NASA LABAS NATIN AY MAHIRAP BAGUHIN AT MADALAS DI KAYANG BAGUHIN PERO KUNG MAS MADALAS TAYONG MAGTIWALA SA MGA DIVINO AT MAKATANNGAP TAYO     NG MAS MALAWAK NA KALIWANAGAN MULA SA MATAAS NA PRINSIPYO AT KARUNUNGAN O KAALAMAN MULA SA KAISIPAN NG MGA ANGEL DITO MAGUUMPISANG LUMABAS SA IYO ANG PAMBIHIRANG KAPANGYARIHAN NG ANALYSIS AT PAGBABAGO. MAKIKITA MO ANG MGA KATOTOHANANG LAGPAS SA PANG UNAWA NG TAO.MARATING MO ANG MAS MATAAS NA LUGAR NG KAPANGYARIHAN AT MAGKAROON NG PAMBIHIRANG ABILIDAD SA ESAKTONG MGA PREDICTION. AT IPINAAALALA NA HUWAG GAMITIN ITO PARA SA PANSARILI MONG PAKINABANG O HARAPIN MO ANG MGA CONSEQUENCIA NG IYONG MGA GINAWA.,,,,,,,
Third eye is a special gift that must be used responsibly.  To avoid distorted information and messages, you must learn to detach from any other input nor emotionally reacting to it.  Just stay connected with the messages of the Divino’s angels guide us in the right direction.  And let me remind you that the wisdom of the third eye must partner with the heart of love and power.  And make sure it is brought to life with the intent of empowering love on our world thru the Holy Trinity then we still have the power to change our destinies.
Before anything appears or manifest in the physical reality in the order of creation, it first exists in the astral, mental or spiritual planes so what is outside of us is difficult to alter and often cannot be changed but the more we elevate to trust the Divinos, we will receive greater enlightenment from the higher principles and knowledge of the angel’s spiritual mind and you will begin to exhibit remarkable power of analysis and transformation.  See the truth of something beyond the understanding of every man.  Achieve higher planes of power and have a fantastic accuracy in your prediction.  In addition, be reminded not to use it for your own personal advantage or face the consequences of your actions.
1Corinthians 14:5
I would like ye all spake with tongues but rather ye prophesied; for greater is he that prophesied than he that speaketh with tongues ( Ibig ko sanang kayong lahat ay mangasalita ng mga wika; datapuwat lalo na ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika)
39 So my friends, set your heart on the gift of prophecy, and do not forbid speaking in strange tongues (Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika)
Romans 12:6
So we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us.
Roma12:6
Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang-loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan.
1 Peter 4:10
Each one, as a good manager of God’s different gifts, must use for the good of others the special gift he has received from God.
Mark 16:17
Believers will be given the power to perform miracles; they will drive out demons in my name, they will speak in strange tongues 18 If they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed, they will place their hands on sick people and they will get well
Marcos 16:17
Ang mga sumamapalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan; sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. 18 sila’y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminon ng lason; at gagaling ang mga maysakit na mapatungan ng kanilang mga kamay.”
Do’s and Dont’s for the Third Eye
Do’s
1)                  Pray everyday powerful sacred prayers to receive greater enlightenment, protection and shields before using the wonders of your third eye thru the divine guidance of the Angels and the Holy Trinity.
2)                  Read the Holy Bible everyday specially verses related to predictions, prophecies, dreams, visions and gifts of the Third Eye.
3)                  Practice the discipline of Fasting, Cleansing, Meditation, Contemplation, Nature Trips, actual 3rd Eye trainings and deep breathing to achieve a higher fine tuning of your gifts.

Don’t’s
1)                  Never discuss, forewarn neither predicts other people’s incoming sickness or death, if they’re not asking for your premonitions, and respect their areas of unseen privacy.
2)                  Never enter into other’s mind, thinking, hidden natures and experiences neither past, present or future without their permission.
3)                  If not fully prepared, experienced and divinely guided never use your gifts in detecting hidden precious treasures – doorways of higher and lower planes of existing elementals may create disturbances which may be too dangerous and scary that can produce uncontrolled events / disaster may even hurt you and your loved ones.
4)                  Never abuse the use of your gifts.  Use it responsibly, never for personal advantage or material accumulation without divine inspiration and understanding.

THIRD EYE INITIAL PROGRAMS GUIDELINES TIMETABLE AND AREA
TO BE DISCUSS
Guidelines timetable and area to be discuss
STAGE 1: Read the third eye lecture
·         What is the third eye?
·         Types of the third eye?
·         Advantages and disadvantages of the third eye?
·         Ways to develop the third eye.
·         Challenges of the third eye.
STAGE 2:  Actual sensing and eventually seeing different beings from lower or higher planes of existence. Cemeteries, hospitals, funerals, morgues, buildings, forests, rivers and haunted houses.
STAGE 3: Actual healing and assault
Presence of different energies and vibrations
STAGE 4: Every week tries to implement meditation, contemplation, cleansing, nature trips and deep breathing.
STAGE 5: Try to write your dreams and analyze them, Review for 6mos. What are the messages, checks them at a later date.
STAGE 6: Try to read a newly met person, his personalities, characters and moods, experiences,  with his Guardian Angel’s permission to enter his mind, his hidden nature and experiences, neither past, present or future, and verify its accuracy.
STAGE 7: Meditate and contemplate about your own life rewind and fast forward all scenarios, past, present and future.
STAGE 8: Read the Bible especially verses related to the third eye gifts.


DTEF FAQ ON THE  THIRD EYE
1. Ano-ano ang klase ng Third Eye na ipinagkaloob?
Tatlo ang klase ng third eye na ipinagkaloob mayroong; Divino Third eye,   Engkanto de Dios Third eye, at Diabolikong Third eye. 
Sa FAQ na ito pang Divino Third eye ang ating pag-uusapan.
2. Ano ang Third Eye o ikatlong mata?
Ang Third Eye ay mistulang ika-anim na pandama. Isang biyaya na natatanggap mula sa mas mataas at mga nakatagong karunungan o imformasyon lagpas o higit pa sa kayang tanggapin ng pangkariwang pandama.
3. Ano ang iba’t-ibang gamit ng Third eye?
Makita ang mga posibleng mangyari sa kinabukasan, bago pa ito     magkaroon ng kaganapan. Maintindihan ang mensahe ng mga pangitain at panaginip.  Magkaroon  ng kakayahan o abilidad makita ang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ng isang tao at pangyayari.  Mababasa mo ang akaschic record ng tao o pangyayari.  Makikita ang aura ng isang tao.  Makikita ang kalagayan ng pangkalahatang kalusugan ng isang tao.
4. Ano ang iba’t ibang uri ng Third eye?
a.       Clairvoyance – kapangyarihang  spiritual na paningin.
b.      Clairaudience – kapangyarihang makarinig sa malayong lugar na hindi naririnig ng normal na pandinig.
c.       Astral projection – ito ang pinaghiwalay ng katawang lupa pansamantala, ang kakayahang magkaroon ng labas - sa - katawang karanasan katulad ng paglaklakbay ng diwang sarili.
d.      Etheric double or Bilocation – ang kapangyarihan o kakayahang magkaroon ng ikalawang sarili kung saan maaaring magsa-dalawang lugar sa iisang oras o pagkakataon.
e.      Telephathy – kakayahang magpadala o tumanggap ng mensaheng kaisipan ng walang gamit na pisikal na paraan.
f.        Precognition – kapangyarihang magsabi o tumukoy ng isang pangyayari bago pa man ito maganap.
g.       Premonition – forewarn.  This is a warning which can avert future disaster if heeded.  Premonition that you are going to have a car accident before your journey, robbery, earthquakes, etc.
h.      Prophecies – divinely-inspired precognitive experiences.
i.        Predictions – announcement of future events.
j.   Psychokinesis/telekinesis – to influence.
5. Ano ang mga disventahe ng bukas ang third eye?
Makakakita ng kagulat-gulat o nakaliligalig na pangitain ng katapusan ng buhay o    kamatayan.  Mga bukas na pintuan o daanan kung saan may mga   kahindik-hindik at nakakatakot na nilikha mula sa ibang dimension.  Mga umiikot o ligalig na energia na pumapasok sa aura mo, minsan di mo na malaman ang katotohanan sa illusion lamang nagkakaroon ng kalituhan kung ano ang katotohanan at hindi, kaya napagkakamalan kang may sira sa ulo o medyo baliw,.  Makakaramdam  ng pananakit ng ulo at pagkahilo o pagkaubos ng lakas, pagkapariwara o pagkalimot ng mga alaala at lito ang kaisipan na naglalayo sa mundong katotohanan.
6. Lahat ba ng tao ay may Third Eye? 
Oo, lahat ng tao ay may third eye sa iba’t-ibang channel nga lang bukas, iba’t-  ibang level o antas o uri at frequency o lakas. 
7. Mayroon bang paraan upang mapabilis ang pagbukas ng Third Eye?
Madalas na ang pagbukas ng malakas na third eye ay nangyayari pag may  karanasan ka na sa muntik na pagkamatay o kamatayan, sa conditiong sobra sakit o karamdaman na malapit sa libingan ni kamatayan o sobrang emotional trauma ang mga mechanismo na nakakapagbukas rito.  Mag-ensayo ng mga gawaing pampalakas ng kaisipan.  Malalim na paghinga at dietang mayaman sa prutas at gulay, fasting, ang disiplina ng taimtim na pagdarasal, meditation, paglinis ng sariling diwang pagkatao, at tahasang pag-iisip ng kahalagahan ng sariling buhay natin.  Higit sa lahat, humingi ng kalinisan at tibay ng kalooban, at tulong ng mga divino para sa biyayang ito.  Ito ay ipagkakaloob lamang ng tama sa iyo ayon na rin sa kalinisan ng iyong layunin.
8.Ano ang nararapat o tamang paraan ng paggamit ng Third Eye?
Ang Third Eye ay isang espesyal na regalo na dapat gamitin ng may pagkaresponsable.  Para maiwasan ang mga maling impormasyon at mensahe, dapat na ihiwalay ang sarili sa anumang influencia ng ibang pansariling paniniwala o magpadala sa emotion.  Basta patuloy ka lang na maging konektado sa mga mensahe ng mga divino magagabayan ka sa tamang direksyon.  At ipinaalala ko lang sa inyo na ang katalinuhan ng third eye ay dapat nakaagapay ng may pusong pagmamahal at kapanyarihan.at siguraduhin ninyong dala ito tungo sa buhay ng may intensyon ng kapangyarihanng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa at mundo sa pamamagitan ng tatlong persona doon magkakaroon tayo ng kapanyarihang baguhin ang nakatakdang destinasyon.
Mas madalas tayong magtiwala sa mga divino at makatangap tayo ng mas malawak na kaliwanagan mula sa mataas na prinsipyo at karunungan o kaalaman mula sa kaisipan ng mga angel dito mag-uumpisang lumabas sa iyo ang pambihirang kapangyarihan ng analysis at pagbabago.  Makikita mo ang mga katotohanang lagpas sa pang-unawa ng tao, marating mo ang mas mataas na lugar ng kapangyarihan at magkaroon ng pambihirang abilidad sa eksaktong mga prediction, at ipaalaala na huwag gamitin ito para sa pansarili mong pakinabang o harapin mo ang mga consequencia ng iyong mga ginawa.,,,,,,,
9. Ano-ano ang mga dapat gawin ng isang taong bukas ang Third Eye?
1.    Pray everyday powerful sacred prayers to receive greater enlightenment, protection and shields before using the wonders of your third eye thru the divine guidance of the Angels and the Holy Trinity.
2.    Read only the Holy Bible everyday specially verses related to predictions, prophecies, dreams, visions and gifts of the Third Eye.
3.    Practice the discipline of Fasting, Cleansing, Meditation, Contemplation, Nature Trips, actual third eye trainings and deep breathing to achieve a higher fine tuning of your gifts.
10. Ano-ano ang mga dapat iwasan at hindi dapat gawin ng isang bukas ang Third Eye?
1. Never discuss, forewarn neither predict other people’s incoming sickness or death, if they’re not asking for your premonitions, respect their areas of unseenprivacy.
2. Never enter into other’s mind, thinking, hidden natures and experiences neither past, present or future without their permission.
3. If not fully prepared, experienced and divinely guided never use your gifts in detecting hidden precious treasures – doorways of higher and lower planes of existing elementals may create disturbances which may be too dangerous and scary that can produce uncontrolled events/disaster may even hurt you and your loved ones.
4.    Never abuse the use of your gifts.  Use it responsibly, never for personal   advantage of material accumulation without divine inspiration and understanding.

11. Ano ang tamang pagkain o dieta para lumakas ang Third Eye base sa Biblia?
Daniel 1:8-17
8 Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan.  Kaya, ipinakiusap niya kay Aspenaz na huwag silang pakanin niyon.  9 Niloob naman ng Diyos na siya’y makalugdan at pagbigyan nito.  10 Ngunit sinabi niya kay Daniel, “Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo.  Tiyak na ako’y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw.”
11 Dahil ditto, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila.  12 Sinabi niya, “Subukin ninyo kami sa loob ng sampung araw.  Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin.  13 Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta.”
14 At sinubok nga sila sa loob ng sampung araw.  15 Nang sila’y pagparisin pagkaraan ng sampung araw, nakitang mas maayos sila at mas malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari.  16 Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari.  17 Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri  ng kaalaman.  Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip.
12.  Ilang taon ba ang dapat na pagsasanay upang maging malakas ang Third Eye, at mayroon bang kaibahan ang bawat isa sa Biblia?
Daniel 1:18-20
18 Pagkaraan ng tatlong taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Apenaz ay iniharap niya kay haring Nabucodonosor.  19 Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit si Daniel, Ananias, Misael At Azarias.  Kaya, sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo.  20 Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian.
13. Kailangan ba ng isang may Third Eye ang kaunting panahon para mapaliwanag ang    isang pangitain, premonition o panaginip?
Daniel 2:16
16 Dahil dito, dumulog sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip nito.
14. Tunay bang nirerekomenda ng biblia na mabuksan ang Third Eye upang tayo’y  makapanghula?
1 Corinto 14:1
1 Sundin ninyo ang pag-ibig; gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu; ngunit lalo na ang kayo’y mangakapanghula.
1 Corinto 14:5
5 Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika; datapuwat lalo na ang manghula kaysa nagsasalita ng mga wika.
1 Corinto 14:39
39 Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika.
15.What can a person with an open third eye benefit from attending a dos seminar?
A Free third eye session will help the participants understand and learn more about the gift that he possesses.
It’s different uses, types, challenges, advantages, disadvantages and proper insights thereby improving the accuracy of predictions, visions and premonitions.
16. Will a participant be able to control his third eye instantly after the dos seminar Whereby he can avoid seeing scary creatures?
If divine instructions and sacred prayers are followed religiously by a participant one’s weaknesses could be controlled thru different levels of reality.
Understanding the necessary factors like meditation, contemplation, proper diet, fasting, correct breathing, faith and actual application will help affect the level of attunement of our consciousness.
Seeing scary creatures or entering lower plane of existence can now be controlled thru divine guidance using sacred prayers, asking their protection and shields will help us gain preparedness and better control.

Dasal para mabuksan at lumakas ang Third Eye.


Oracion ng EOMAM

Para mabuksan ang kumikisap kisap na Third EyeOracion para mapalakas ang Third Eye at para palinawin ang mga nakikita.

2 comments: