Saturday, February 16, 2013

SAGRADONG AKLAT 16 Sekreto upang humaba ang buhay.SAGRADONG AKLAT 16
Sekreto upang humaba ang buhay.
Nagmamalasakit ang Dios sa ating kalusugan habang tayo ay nabubuhay. Kaya dapat nating sundin ang kaniyang mga payo at abiso. Mga bagay na dapat gawin at mga bagay na hindi dapat gawin upang mapangalagaan  natin ang ating kalusugan.
Mga dapat kainin at mga hindi dapat kainin upang mabuhay tayo ng matagal at hindi mapahirapan ng kung anumang uri ng  sakit at karamdaman.
May mga kahanga-hangang  prinsipyo sa Bibliya na makakatulong maging gabay sa pag-aalaga at pagpapakain ng ating mga katawan.
Ang Punong kahoy ng Buhay

Nais natin kumain ng pagkaing mula sa punong kahoy ng buhay. Iniisip mong mabuhay ng mahaba at matagal ng may malakas na kalusugan. At sinabi ng Dios noon sa….

Isa 65:22  Sila'y hindi magtatayo, at iba ang tatahan; sila'y hindi magtatanim, at iba ang kakain; sapagka't kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay mangagagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay.

Isa 65:23  Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan, o manganganak man para sa kasakunaan, sapagka't sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak na kasama nila.
Isa 65:24  At mangyayari, na bago sila magsitawag, sasagot ako; at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin.

Isaias 65:22

sapagka't kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy, ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan,
Ninanais ng Dios na tayo’y mabuhay ng matagal at mahaba ngunit
Sa ngayon ang ating buhay ay maikli na lamang  at ito ay hindi bahagi ng plano ng Dios, kaya basahin natin ang

Rev 22:1  At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng Cordero,

At sa susunod na bersikulo ay nagsasabi sa atin tungkol sa isang punong kahoy ng buhay

Rev 22:2  Sa gitna ng lansangang yaon. At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng labingdalawang iba't ibang bunga, na namumunga sa bawa't buwan: at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa.

Tumira sa kalikasan ng magkaroon ng isang mas mahabang buhay, at ang ilan ay nag-iisip kung  nangangahulugan ba na may mga labing dalawang uri ng prutas sa isang puno taun-taon? O kaya’y Mayroon bang mga labing dalawang iba't ibang mga uri ng prutas sa bawat buwan? Meron siyang iba't-ibang klase ng prutas na kung saan ay 12X12 = 144 iba't ibang uri ng prutas.

Upang maunawaan ng husto ang punong kahoy ng buhay, mabuti para sa atin na bumalik sa nakasulat sa

Gen 2:8  At naglagay ang Panginoong Dios ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan: at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang.
Gen 2:9  At pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin; gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama.

Ang punong kahoy ng buhay ay naroon din sa gitna ng hardin.

Kung iyung mapapansin binasa natin ang nasa hulihang talata ng biblia at ngayon ay nasa unahan namang talata ng Biblia

Ang istorya kasi ng biblia ay kung paano makakabalik sa punong kahoy ng buhay.
Unang tatlong mga kabanata sa Bibliya ay nagsasabi  kung paano nilikha ng Diyos ang paraiso ngunit ito ay nawala dahil sa kasalanan.

At ang tao ay binawalan ng magkaroon ng daanan sa punong kahoy ng buhay at ang kamatayan ay pumasok sa mundo.
Ang huling tatlong kabanata naman ng Biblia ay nagsasabi kung paanong  ang kasalanan ay winasak,

Ang paraiso ay muling naibalik sa tao at muling nagkaroon ng daanan ang tao sa puno ng buhay at ito ay nasa hardin na muli.
Ang buong ideya natin sa ngayon ay kung paanong makakabalik sa hardin. Nakalulungkot mang isipin, alam natin na simula ng kumain ang tao ng prutas mula sa maling puno, nagsimula na ang ating problema. Binalaan sila at ganito ang sinabi ng Dios.

Gen 2:17  Datapuwa't sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.

Simula pa noong una, matapos ang paglikha sa tao at bago pa man pumasok ang kasalanan sa mundo, sinabi na ng Diyos ang maaring kainin at hindi maaring kainin.   Sa sagradong aklat na ito pag-uusapan natin ang mga pagkaing dapat at hindi dapat kainin kaugnay sa pang-unawa ng Ebanghelyo.

Mahalagang  paksa ito at kagulat-gulat  kung gaano karaming beses na sinabi ng Diyos sa bibliya ang tungkol sa pagkain, madalas na ang mga tipan ay ginawa sa konteksto ng pagkain ng isang kapistahan sa Bibliya. Isinagawa sa tipan isang konteksto patungkol sa pagkain ng sobra.  Ang bagong tipan ay ginawa sa konteksto patungkol sa pagkain, “kainin mo ang aking laman, at inumin mo ang aking dugo o mawala ang buhay na nasa iyo”.  Ito ay isang paksa sa bibliya at isang biyaya sa mambabasa.

Nais mo bang malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paksang ito? Ano ang orihinal na diyeta na nilikha ng Diyos para sa tao? Alam na natin na ito ay ang “Puno ng Buhay.” Ngunit dahil sa kasalanan ito ay bahagyang nagbago ngunit bago pa man dumating ang kasalanan ay binago na ang orihinal na diyeta na nilikha ng Diyos para sa tao.
Gen 1:29  At sinabi ng Dios, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawa't pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawa't punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi; sa inyo'y magiging pagkain:
At ang salitang karne ay paraan ng pagsasabi ni Haring James na kainin mo ang laman ng mani.  Sila ay kumakain lamang ng prutas, butil at mani na orihinal na diyeta para sa tao.
Matapos na ang tao ay hindi na maaring kumain sa “Puno ng Buhay,” ano ang idinagdag ng Diyos sa kaniyang pagkain?  Matapos na sila ay paalisin, bahagi ng sumpa ang sinabi ng Diyos na:
Gen 3:18  Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa parang;
Gen 3:17  At kay Adam ay sinabi, Sapagka't iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon; sumpain ang lupa dahil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay;
Gen 3:18  Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa parang;
Gen 3:19  Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha: sapagka't ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi.
Gen 3:20  At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka't siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay.
Gen 3:21  At iginawa ng Panginoong Dios si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan.
Gen 3:22  At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man:
Gen 3:23  Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya.
Gen 3:24  Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.
Ang halaman sa parang ay nangangahulugang anumang bahagi ng halaman bukod sa prutas ay ang gulay.
Ang hindi alam ng mga bata na ang gulay ay bahagi ng sumpa, ngunit alam nating lahat yon hindi ba? Sa lalong paglala ng kasalanan ang tao ay nagsimulang kumain ng hayop at iba pang kauri nito na ang iba ay marumi at ang iba ay malinis. At ang Diyos ang tumutukoy na ang ilan ay malinis para kainin at ang ilan ay hindi malinis bilang pagkain.

Isaisip natin na ang Panignoon ay nagtatag ng isang sistema ng pag-aalay doon sa Hardin ng Eden at mayroong mga hayop na isinasakripisyo at ang maruruming uri nito ay hindi kailan man iniaalay sa panginoon.  At sa gayon ang tao ay pinahintulutang kumain ng mga hayop na ginagamit sa pag-aalay kung kaya’t isinama nila ang mga hayop sa arko at mapapansin natin na sila isinama sa bilang na tigpipitong paris
Ang malilinis na hayop ayon sa bibliya ay ang
Gen 7:2  Sa bawa't malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ng lalake at ng kaniyang babae; at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa, ng lalake at ng kaniyang babae;

Bakit nagbibigay ang Diyos ng tuntuning pangkalusugan sa kaniyang mga tao sa Bibliya? May malasakit ba ang Diyos sa ating kinakain?

Joh 10:10  Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito.

Isipin mo ang ministeryo ng Panginoong Jesus, ang mga Kristiano ay tagasunod ni Kristo, ano ang ginawa ni Hesus?
Sa
Mat 4:23  At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao.

Si Hesus ay interesado sa kalusugan ng tao.  Sa totoo lang, ang kaniyang mga iskolar ay nagsapantaha na si Kristo ay gugugol ng mas maraming oras upang manggamot ng mga tao kaysa sa mangaral ng mga ito.  Inisip lamang niya ay kung paano nya pangangasiwaan ang madla.  Ang Diyos ay may malasakit sa ating nararamdaman.
Mapapansin natin na habang nag sesermon at nagtuturo ang ating Panginoong Jesus, kasama sa kanyang ministeryo ay may kaugnayan hindi lamang tungkol sa espiritual na kalusugan ng tao at ang kanilang  kaisipan o pang-unawa maging ang kanilang pisikal na kalusugan.
Joh 10:10  Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito.
Dapat kang magkaroon ng maraming sikat ng araw, malinis na tubig, sariwang hangin at ehersisyo na kung saan ay ito ilan sa mga pinaka mahalagang sangkap sa kalusugan at mahabang buhay.
Isa sa mga pinakamahusay na mga dahilan upang alagaan ang iyong kalusugan ay ang alagaan din ang iyong utak, kasi ang Makapangyarihang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating mga isip. Gusto mong magkaroon ng magandang kalusugan at ng isang malinaw na kaisipan upang maaari mong sambahin ang Diyos ng mas mahusay at ng sa gayon maaari kang maglingkod sa Diyos ng mas mahusay. Kaya may Tatlong dahilan bakit dapat mong alagaan ang iyong kalusugan :
1. Para sa kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Dios
2. Dahil mahal mo ang iyong kapuwa, at nais mong maglingkod at makatulong sa kanila ng mas mahusay at may dakilang pag-ibig at pagmamahal.
Dahil mahal mo ang iyong sarili, meron kang mas mabuting pakiramdam at kalusugan  ikaw ay magkakaroon ng mas mahabang buhay at mas mahusay ang  buhay kung aalagaan mo ang  iyong kalusugan, ito ang dahilan kaya itinuturo ito ng kasulatan sa bibliya.
3.  Ang pag-aayuno  hindi na halos natin marinig ang mga tao pag-uusapan ang tungkol sa mga ito, ngunit ito ay itinuturo at  nasa testamento  ng luma at bagong tipan sa biblya, dahil ito ay nagbibigay ng pagkakataon na magpahinga ang iyung kaisipan at nalilinis ang iyong dugo Sobra sobra tayong kumain kaya minsan ang ating dugo ay puno na ng asukal at taba at ang mga iba't ibang bagay.Kaya mabuti ang madalas na pag aayuno.
Maganda ang pag aayuno kahit isang beses sa loob ng isang lingo. Lilinis ang iyung katawan at kaisipan, lalakas ang ikatlong pandinig maririnig mo ang mga mensahe ng Banal na Espirito ng mas malinaw at bahagi ito ng mabuting kalusugan habang lumalakas din ang iyung self-control. Tatalas ang iyung Thirdeye.
Bakit ba binibigay ng Dios ang kaalaman tungkol sa kalusugan lalo sa kanyang kinikilalang anak?ganitong kalusugan kaalaman
Deu 6:24  At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito, na matakot sa Panginoon nating Dios, sa ikabubuti natin kailan man, upang ingatan niya tayong buhay, gaya sa araw na ito.
Exo 23:25  At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Dios, at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig; at aking aalisin ang sakit sa gitna mo.
Kinuha ng Dios Ang mga anak ng Israel at habang papunta sila sa ilang sila ay inutusang maglingkod sa Panginoon at kanya naming pagpapalain ang kanilang pagkain.
Kaya nararapat ipagpasalamat ang ang mga pagkain bago natin ito kainin maging sa paghiling ng susunod pang kakainin.
Pagkatapos ay susunod sa mga prinsipyo ng kalusugan na itinuro ng Diyos sa mga anak ng Israel.
AT matapos makalagpas sa ilang at sa oras na makapasok na ang bayang Israel sa pangakong lupain ano pa ang sinabi ng Dios sa kanila…
Psa 105:37  At kaniyang inilabas sila na may pilak at ginto: at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kaniyang mga lipi.
Pagkatapos ng pagsunod sa mga prinsipyo ng kalusugan ng Diyos na ibinigay sa mga anak ng Israel sa loob ng 40 taon. Isang bansa para sa humigit-kumulang na 2 ½ milyon na tumawid papunta sa lupain pangako, maaari mong gunigunihin o isipin na anumang lungsod na may 2 ½ milyon mamamayan. At ang mga ospital ay walang laman na pasyente hindi na nagkakasakit ang mga tao walang  mahinang tao sa kanilang mga lipi. Ito na ang solusyon kung paano  malulutas ang mga medikal na krisis sa  mga bansa,  kung ang lahat ng mga mamamayan sa isang bansa sa ngayon ay magsisimulang sumusunod sa mga prinsipyo ng kalusugan mula sa Bibliya, malulugi ang mga kumpanya ng gamot maging ang mga ospital mawawalan ng pasyente dahil ang Prevention is better than cure na principyong itinuturo ng Bibliya ay makapangyarihan.

Sa totoo lamang, ang tunay na layunin sa plano ng kaligtasan ay ang sagipin ang ating mga buhay.  Hindi mo maaring ihiwalay ang iyong ispirito sa iyong katawan, ang dalawang ito ay laging magkasama.

Ang Diyos ay huminga sa katawan ni Adan, ang kaniyang espiritu at si Adan ay naging isang buhay na kaluluwa.

Gayunpaman, maraming Kristyano ang nag-aakalang hindi mahalaga kung ano ang gawin mo sa iyong katawan hanggat ikaw ay naininiwala sa Diyos, ikaw ay nananalangin sa Dios at ang iyong kaluluwa ay kasama ng Diyos ikaw ay ligtas na kahit ano ang gawin mo sa iyung katawan. Ito ay doktrina ng mga demonyo.

Hindi itinuro ni Hesus ang bagay na iyon.  Ang itinuro ni Hesus ay ang katawan at espirito ay laging magkasama.  At ang isa ay makakaapekto sa isa pa.  Kung kaya’t sinabi niya na ang espiritu ay handa ngunit ang katawang laman ay mahina.  Ang dalawang ito ay nakatali sa isa’t isa at ang dalawang ito ay nangangailangan ng pagtubos.  Ang alituntunin ba ng Diyos ay may kinalaman sa ating pagkain at pag-inom? Siguradong mayroon silang kinalaman.

1Co 10:31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.

Alam mo kung ano ang pinahihiwatig nila? Ipinahihiwatig nito na tayo ay inuutusan na kumain at uminom sa kaluwalhatian ng Diyos at posible rin na hindi uminom at kumain sa kaluwalhatian ng Diyos.  Kung kaya’t kailangan natin malaman kung ano ang pinagkaiba nito.  Anung klase ng mga hayop ang tinutukoy ng Bibiliya na marumi at malinis?

Ngayon, may mga kategorya na ibinigay ang Diyos gamit ang kaniyang salita

Lev 11:3  Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya, sa mga hayop, ay inyong makakain.

Dalawang katangian ang kailangan upang masabi na ito ay malinis, kasama rito ang baka, kambing, usa, at tupa.  Ang mga tipikal na hayop na ngumunguya ng paulit ulit, my mga paa na gaya ng sa baka. Na nagtataglay ng komplikadong sistema ng pagtunaw.

Sinasabing may mga hayop na nagtataglay ng isa sa mga katangiang ito, kagaya ng baboy na may pang kahawig ng sa baka ngunit hindi siya ngumunguya ng paulit ulit. At Sabi ng Diyos.

Lev 11:7  At ang baboy, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:8  Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:1  At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi,
Lev 11:2  Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa.
Lev 11:3  Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya, sa mga hayop, ay inyong makakain.
Lev 11:4  Gayon ma'y huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa: ang kamelyo, sapagka't ngumunguya, nguni't walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:5  At ang koneho, sapagka't ngumunguya, datapuwa't walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:6  At ang liebre; sapagka't ngumunguya datapuwa't walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:7  At ang baboy, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:8  Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.

Ang baboy ay marumi.  May isang nutritionist na nagsabi na ang bacon ay hindi na isang karne, wala itong kinabibilangang grupo ng pagkain.  Ito ay maalat, puno ng kemikal at taba at nagtataglay ito ng sangkap na nakakapagdulot ng kanser.

Ang mga siyentipiko sa agrikultura ay napag alaman na ang karne ng baboy ay tunay na marumi at kung kakainin mo ito, nararapat na lutuin itong mabuti, sapagkat ang laman nito ay pinamumugaran ng mga parasitos.
Nang maimbento ang micro-wave, ito ay sinsabing hindi nakakaluto ng pantay pantay sa bahagi ng karne at dahil dito maraming sakit ang lumalabas gaya ng cysts na nakain nila mula sa karne at sumasabog sa loob ng kanilang tiyan kung saan libo libong bulate ang  nagpupunta sa iba’t ibang bahagi ng kanilang katawan at sila ay bumabara kung kaya’t nakakaramdam ng pananakit sa kasukasuan at ito ay mahirap matukoy, inaakala ng marami na ito lamang ay rayuma, hindi nila alam na ito ay pig-itis isang uri ng larvae.
Paano natin malalaman kung marumi o malinis ang ibon o isda? Ngayon alam na natin kung alin sa mga hayop  ang marumi at malinis.  Gayon ma'y huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa: ang kamelyo, sapagka't ngumunguya, nguni't walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo.

Kung kaya’t sinabi ni Hesus na  sila ay mga manlilinlang, sinira mo ang iyong tubig kung kaya’t kinukuha mo ang iyong  mani sa iyong tubig at kinakain mo ang iyong kamelyo na sinabi ng Diyos na marumi.

Ano naman ang dapat kaining isda? At mga ibon?
Lev 11:9  Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig: alin mang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog, ay makakain ninyo.

Lev 11:9  Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig: alin mang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog, ay makakain ninyo.

Lev 11:10  At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat, at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal nga sa inyo.

Lev 11:11  At magiging karumaldumal sa inyo; huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyan ay aariin ninyong karumaldumal.

Lev 11:12  Anomang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo.

Lev 11:13  At sa mga ibon ay aariin ninyong karumaldumal ang mga ito; hindi kakanin, mga karumaldumal nga; ang agila, ang agilang dumudurog ng mga buto, at ang agilang dagat:

Lev 11:14  At ang lawin, at ang limbas, ayon sa kaniyang pagkalimbas;
Lev 11:15  Lahat ng uwak ayon sa kaniyang pagkauwak;
Lev 11:16  At ang avestruz, at ang chotacabras at ang gaviota, at ang gavilan ayon sa kaniyang pagkagavilan;
Lev 11:17  At ang maliit na kuwago, at ang somormuho, at ang malaking kuwago;
Lev 11:18  At ang kuwagong tila may sungay at ang pelikano, at ang buitre;
Lev 11:19  At ang ciguena, ang tagak ayon sa kaniyang pagkatagak; at ang abubilla, at ang kabagkabag.
Lev 11:20  Lahat na may pakpak na umuusad na lumalakad na may apat na paa ay marumi nga sa inyo.
Lev 11:21  Gayon man, ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng may pakpak na umuusad na may apat na paa, ang mga may dalawang paang mahaba, bukod pa sa kanilang mga paa, upang kanilang ipanglukso sa lupa;
Lev 11:22  Sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito: ang balang ayon sa kaniyang pagkabalang, at ang lukton ayon sa kaniyang pagkalukton, at ang kuliglig lupa ayon sa kaniyang pagkakuliglig, at ang tipaklong ayon sa kaniyang pagkatipaklong.
Lev 11:23  Datapuwa't lahat na may pakpak na umuusad na mayroong apat na paa, ay kasuklamsuklam nga sa inyo.
Lev 11:24  At sa mga ito ay magiging karumaldumal kayo: sinomang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon:
Lev 11:25  At sinomang bumuhat ng bangkay ng mga iyan, ay maglalaba ng kaniyang mga suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:26  Bawa't hayop na may hati ang paa na hindi baak, o hindi ngumunguya, ay karumaldumal sa inyo: bawa't humipo sa mga iyan ay magiging karumaldumal.
Lev 11:27  At anomang inilalakad ang kaniyang pangamot sa lahat ng hayop na inilalakad ang apat na paa, ay karumaldumal nga sa inyo: sinomang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:28  At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan, ay maglalaba ng kaniyang mga suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon: mga karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:29  At ang mga ito'y karumaldumal sa inyo, sa mga umuusad na nagsisiusad, sa ibabaw ng lupa: ang bubwit, at ang daga, at ang bayawak ayon sa kaniyang pagkabayawak;
Lev 11:30  At ang tuko, at ang buwaya, at ang butiki, at ang bubuli at ang hunyango.
Lev 11:31  Ang mga ito'y karumaldumal sa inyo sa lahat ng umuusad: sinomang mangakahipo sa mga iyan pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:32  At yaong lahat na kabagsakan ng mga iyan, pagka patay, ay magiging karumaldumal nga: maging alin mang kasangkapan kahoy, o bihisan, o balat, o supot, alin mang kasangkapang ginagamit sa anomang gawa, sa tubig dapat ilubog, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon; kung magkagayo'y magiging malinis.
Lev 11:33  At bawa't sisidlang lupa na kahulugan ng mga iyan, lahat ng nalalaman doon ay magiging karumaldumal, at yao'y inyong babasagin.
Lev 11:34  Lahat ng pagkain na makakain na kabuhusan ng tubig, ay magiging karumaldumal; at lahat ng inuming maiinom na masilid sa alin man sa mga gayong sisidlang lupa, ay magiging karumaldumal.
Lev 11:35  At lahat na kahulugan ng anomang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal; maging hurno o kalan ng mga palyok, ay babasagin: mga karumaldumal nga at magiging karumaldumal sa inyo.
Lev 11:36  Gayon ma'y ang isang bukal o ang isang balon, na tipunan ng tubig, ay magiging malinis: datapuwa't ang masagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal.
Lev 11:37  At kung mahulugan ng kanilang bangkay ang alin mang binhing panhasik na ihahasik, ay malinis.
Lev 11:38  Nguni't kung nabasa ang binhi at mahulugan ng bangkay ng mga yaon, ay magiging karumaldumal sa inyo.
Lev 11:39  At kung ang anomang hayop na inyong makakain ay mamatay; ang makahipo ng bangkay niyaon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:40  At ang kumain ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kaniyang suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon: gayon din ang bumuhat ng bangkay niyaon, ay maglalaba ng kaniyang suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:41  At bawa't umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ay karumaldumal; hindi kakanin.
Lev 11:42  Lahat ng lumalakad ng kaniyang tiyan, at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa, sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa, ay huwag ninyong kakanin; sapagka't mga karumaldumal nga.
Lev 11:43  Huwag kayong magpakarumal sa anomang umuusad, o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan, na anopa't huwag kayong mangahawa riyan,
Lev 11:44  Sapagka't ako ang Panginoon ninyong Dios: magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal; sapagka't ako'y banal: ni huwag kayong magpakahawa sa anomang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.
Lev 11:45  Sapagka't ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Egipto, upang ako'y inyong maging Dios: kayo nga'y magpakabanal, sapagka't ako'y banal.
Lev 11:46  Ito ang kautusan tungkol sa hayop, at sa ibon, at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa;
Lev 11:47  Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis, at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain.
Marami ngayon ang nagtatanong  kung ang tuna ay may kaliskis, oo mayroon itong kaliskis, ito ay sobrang liliit, ngunit ang tuna ay may kaliskis.  Ang walang mga kaliskis at palikpik ay dapat nang isantabi sapagkat ito’y kasuklam suklam.
Kasama na dito ang tulya, ito ay mga nanginginain sa ilalalim ng tubig at kumakain ng dumi.  At ang hipon at ulang ay gumagapang sa ilalim.

Gusto ng  Diyos na huwag tayo kumain ng kauri nila, ito ay isang simpleng alituntunin. Mga likhang kumakain ng mga dumi, ng putik at ng mga basura sa ilalim ng tubig. Ang kagaya ng hito na nahuhuli malapit sa daluyan ng maruming tubig ay sobrang dumi at nakakalason.  Pagdating naman sa mga ibon, ang mga ibong nanginginain ang malilinis tuald ng manok, pugo, kalapati at iba pa.
Lev 11:15  Lahat ng uwak ayon sa kaniyang pagkauwak;
Lev 11:1  At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi,
Lev 11:2  Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa.
Lev 11:3  Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya, sa mga hayop, ay inyong makakain.
Lev 11:4  Gayon ma'y huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa: ang kamelyo, sapagka't ngumunguya, nguni't walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:5  At ang koneho, sapagka't ngumunguya, datapuwa't walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:6  At ang liebre; sapagka't ngumunguya datapuwa't walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:7  At ang baboy, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:8  Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:9  Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig: alin mang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog, ay makakain ninyo.
Lev 11:10  At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat, at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:11  At magiging karumaldumal sa inyo; huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyan ay aariin ninyong karumaldumal.
Lev 11:12  Anomang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo.
Lev 11:13  At sa mga ibon ay aariin ninyong karumaldumal ang mga ito; hindi kakanin, mga karumaldumal nga; ang agila, ang agilang dumudurog ng mga buto, at ang agilang dagat:
Lev 11:14  At ang lawin, at ang limbas, ayon sa kaniyang pagkalimbas;
Lev 11:15  Lahat ng uwak ayon sa kaniyang pagkauwak;
Lev 11:16  At ang avestruz, at ang chotacabras at ang gaviota, at ang gavilan ayon sa kaniyang pagkagavilan;
Lev 11:17  At ang maliit na kuwago, at ang somormuho, at ang malaking kuwago;
Lev 11:18  At ang kuwagong tila may sungay at ang pelikano, at ang buitre;
Lev 11:19  At ang ciguena, ang tagak ayon sa kaniyang pagkatagak; at ang abubilla, at ang kabagkabag.
Lev 11:20  Lahat na may pakpak na umuusad na lumalakad na may apat na paa ay marumi nga sa inyo.
Lev 11:21  Gayon man, ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng may pakpak na umuusad na may apat na paa, ang mga may dalawang paang mahaba, bukod pa sa kanilang mga paa, upang kanilang ipanglukso sa lupa;
Lev 11:22  Sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito: ang balang ayon sa kaniyang pagkabalang, at ang lukton ayon sa kaniyang pagkalukton, at ang kuliglig lupa ayon sa kaniyang pagkakuliglig, at ang tipaklong ayon sa kaniyang pagkatipaklong.
Lev 11:23  Datapuwa't lahat na may pakpak na umuusad na mayroong apat na paa, ay kasuklamsuklam nga sa inyo.
Lev 11:24  At sa mga ito ay magiging karumaldumal kayo: sinomang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon:
Lev 11:25  At sinomang bumuhat ng bangkay ng mga iyan, ay maglalaba ng kaniyang mga suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:26  Bawa't hayop na may hati ang paa na hindi baak, o hindi ngumunguya, ay karumaldumal sa inyo: bawa't humipo sa mga iyan ay magiging karumaldumal.
Lev 11:27  At anomang inilalakad ang kaniyang pangamot sa lahat ng hayop na inilalakad ang apat na paa, ay karumaldumal nga sa inyo: sinomang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:28  At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan, ay maglalaba ng kaniyang mga suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon: mga karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:29  At ang mga ito'y karumaldumal sa inyo, sa mga umuusad na nagsisiusad, sa ibabaw ng lupa: ang bubwit, at ang daga, at ang bayawak ayon sa kaniyang pagkabayawak;
Lev 11:30  At ang tuko, at ang buwaya, at ang butiki, at ang bubuli at ang hunyango.
Lev 11:31  Ang mga ito'y karumaldumal sa inyo sa lahat ng umuusad: sinomang mangakahipo sa mga iyan pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:32  At yaong lahat na kabagsakan ng mga iyan, pagka patay, ay magiging karumaldumal nga: maging alin mang kasangkapan kahoy, o bihisan, o balat, o supot, alin mang kasangkapang ginagamit sa anomang gawa, sa tubig dapat ilubog, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon; kung magkagayo'y magiging malinis.
Lev 11:33  At bawa't sisidlang lupa na kahulugan ng mga iyan, lahat ng nalalaman doon ay magiging karumaldumal, at yao'y inyong babasagin.
Lev 11:34  Lahat ng pagkain na makakain na kabuhusan ng tubig, ay magiging karumaldumal; at lahat ng inuming maiinom na masilid sa alin man sa mga gayong sisidlang lupa, ay magiging karumaldumal.
Lev 11:35  At lahat na kahulugan ng anomang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal; maging hurno o kalan ng mga palyok, ay babasagin: mga karumaldumal nga at magiging karumaldumal sa inyo.
Lev 11:36  Gayon ma'y ang isang bukal o ang isang balon, na tipunan ng tubig, ay magiging malinis: datapuwa't ang masagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karumaldumal.
Lev 11:37  At kung mahulugan ng kanilang bangkay ang alin mang binhing panhasik na ihahasik, ay malinis.
Lev 11:38  Nguni't kung nabasa ang binhi at mahulugan ng bangkay ng mga yaon, ay magiging karumaldumal sa inyo.
Lev 11:39  At kung ang anomang hayop na inyong makakain ay mamatay; ang makahipo ng bangkay niyaon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:40  At ang kumain ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kaniyang suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon: gayon din ang bumuhat ng bangkay niyaon, ay maglalaba ng kaniyang suot, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon.
Lev 11:41  At bawa't umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ay karumaldumal; hindi kakanin.
Lev 11:42  Lahat ng lumalakad ng kaniyang tiyan, at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa, sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa, ay huwag ninyong kakanin; sapagka't mga karumaldumal nga.
Lev 11:43  Huwag kayong magpakarumal sa anomang umuusad, o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan, na anopa't huwag kayong mangahawa riyan,
Lev 11:44  Sapagka't ako ang Panginoon ninyong Dios: magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal; sapagka't ako'y banal: ni huwag kayong magpakahawa sa anomang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.
Lev 11:45  Sapagka't ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Egipto, upang ako'y inyong maging Dios: kayo nga'y magpakabanal, sapagka't ako'y banal.
Lev 11:46  Ito ang kautusan tungkol sa hayop, at sa ibon, at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa;
Lev 11:47  Upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis, at ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain.
Ang mga ibon gaya ng buwitre ay marurumi, ang malilinis ay ang mga ibon gaya ng pabo, pugo  at manok.
Pwede bang kainin lahat ng nilalang ng Dios kung ito ay ating dadasalan ng may pagpapasalamat sa kanya upang maalis ang pagiging karumal dumal nito at karumihan?
1Ti 4:4  Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat:
Kailangan mong basahin muli ang talata  dahil ito ay pinagpalang salita ng Diyos nangangahulugang ito ang nararapat. ang taludtod na ito ay para sa mga taong  kumakain ng malilinis na hayop.
Ang taludtod o bersikulo  na ito ay hindi nangangahulugang maaring kainin ang kahit ano, sapagkat may mga taong nag aakala na lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat tanggihan.  Tingnan mo ang iyong kaibigan na likha ng Diyos, kakainin mo ba siya? Pabor ba ang Diyos sa kanibalismo? Ang sagot ay Hindi! Kakainin mo ba ang mga uod sapagkat ito ay hindi mahalaga? At kailangan mo lang magdasal ng kaunti? Para ito’y maging malinis?

Lagi nating sinasabi na ang Diyos ay hindi manlilinlang, huwag tayong magpalinlang sapagkat kung ano ang ating itinanim iyon din ang ating aanihin.   Bahagi ng mensaheng ito na ang Diyos ay nais na tayo ay magkaroon ng kontrol sa ating sarili.  Sa pangitain ni Pedro habang siya ay nagdarasal sa itaas ng bubong, isang kumot ang bumaba galing sa langit at puno ito ng mga nakakatakot na gumagapang na hayop, sila ay marurumi at may tinig na nangagaling sa langit na nagsasabing tumindig, pumatay at kumain.

At alam natin na sinabi ni Pedro na Panginoon, kailan man ay hindi ako kumain ng mga pagkaing marumi.
Ibig sabihin na bago pa man kay Pedro, Si James at John na sumusunod kay Hesus sa loob ng tatlo at kalahating taon ay hindi kailan man nagkaroon ng kaisipan  na ayos lamang ang kumain ng maruming  pagkain.
Kahit na ang kaniyang pangitain ay noon pang 34 A.D. hindi pa rin siya kumain ng kahit anong maruming pagkain.
Tatlong beses dumating ang pangitaing iyon kay Pedro at kailan man hindi siya kumuha ng kahit anong nagmumula sa kumot na iyon,
Hindi ko alam kung maari mong patayin ang isang pangitain, ito ay isang simbolo.
At ang kumot ay umakyat patungong langit habang si Pedro ay nagtataka sa kung ano ang ibig sabihin nito.  Ang iba sa mga Hentil ay nagpunta sa kaniyang tahanan upang sabihan na siya ay mangaral sa mga Hentil, at noon nya napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng kaniyang pangitain, ang kasagutan ay naroon na.

Tinatawag kasi ng mga Hentil na marurumi ang mga Judio dahil sa kanilang mga kinakain. Ang Dios ang nagbigay ng mga aral kaugnay sa pagkakaiba ng pagkaing marumi at malinis.
Act 10:28  At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Judio na makisama lumapit sa isang taga ibang bansa; at gayon ma'y ipinakilala sa akin ng Dios, na sinomang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal:
Sinasabi ngang hindi namatay ang Panginoong Jesus sa krus upang bigla na lang maging malinis ang pagkain ng baboy, sinasabi kasi ng iba na hindi na mahalaga ano pa man ang ating kainin dahil nilinis na ito ng ating Panginoon.

Genesis 2:17 ay huwag kang kakain;
Alam mo ba kung bakit may mga kasalanan ngayon? Dahil may kumain ng bagay na hindi naman dapat kinain.  Ngunit gusto ko ang karne ng baboy kasalanan ba yon? Paparusahan ba ako ng Diyos kung kakainin ko yon? Ito ang propesiya isang kahanga hangang propesiya.

Isa 66:15  Sapagka't, narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo; upang igawad ang kaniyang galit na may kapusukan, at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy.
Tandaan kung sino ang pupuksain sa kaniyang matuwid na pagdating, sila na pinababanal ang kanilang sarili at nililinis ang kanilang sarili.  Ibig sabihin ay pinapabanal nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa at hindi sa pamamagitan ng Panginoon.
Ang pagkain ng laman ng baboy at ng mga kasuklam suklam, at ang daga ay kasamang wawasakin wawasakin at sila ay mangalilipol na magkakasama, sabi ng Panginoon.
I think God is saying your body is the temple of the Holy Spirit. When the Romans wanted to offend and when the Greeks when they wanted to offend the Jewish, the ultimate insult was they brought a pig into the temple and sacrifice it. To bring an unclean animal before God like that was the opposite of worship, it was an insult. Your body is the temple of the Holy Spirit. What are some other valuable health principles found in the Bible? What does the Bible say about the alcoholic beverages?
Sinasabi ng Dios na ang iyung katawan ay templo ng  Espiritu Santo. Kapag nais saktan ng mga Romano at ng mga Griego ang damdamin ng mga Judio, ang mataas na uri ng insulto na ginagawa nila ay ang magdala ng baboy sa templo at ito’y isakripisyo o ihandog. Ang pagdadala ng karumal dumal na hayop sa harap ng Diyos ay ang kabaligtaran ng pagsamba, ito ay isang insulto. Ang iyong katawan ay Templo ng Espiritu Santo.

Ano pa  ang ilang mahahalagang prinsipyo  ng kalusugan na nasa Bibliya? Ano ang sinasabi ng Bibliya hinggil sa mga inuming nakalalasing?

Pro 20:1  Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas.
Eph 5:18  At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mangapuspos ng Espiritu;

Deu 21:20  At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kaniyang bayan. Itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig; siya'y may masamang pamumuhay, at manglalasing.

Deu 32:33  Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon, At mabagsik na kamandag ng mga ahas.
Pro 4:17  Sapagka't sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan, at nagsisiinom ng alak ng karahasan.

Pro 23:21  Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi.

Pro 23:29  Sinong may ay? sinong may kapanglawan? sinong may pakikipagtalo? sinong may daing? sino ang may sugat na walang kadahilanan? sino ang may maningas na mata?
Pro 23:30  Silang nangaghihintay sa alak; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak.
Pro 23:31  Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro,
Pro 23:32  Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong.

Isa 28:7  Gayon man ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapayhapay; ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak, sila'y nangasakmal ng alak, sila'y pahapayhapay dahil sa matapang na alak: sila'y nangamamali sa pangitain, sila'y nangatitisod sa paghatol.
Isa 28:8  Sapagka't lahat ng mga dulang ay puno ng suka, at ng karumihan, na anopa't walang dakong malinis.

sa 28:1  Sa aba ng putong ng kapalaluan ng mga manglalasing sa Ephraim, at ng lipas na bulaklak ng kaniyang maluwalhating kagandahan, na nasa ulunan ng mainam na libis nila na nadaig ng alak!

Isa 28:2  Narito, ang Panginoon ay may isang makapangyarihan at malakas na sugo parang bagyo ng granizo, na manggigibang bagyo, parang unos ng bumubugsong tubig na bumabaha, ay ibubuwal niya sa lupa sa pamamagitan ng malakas na kamay.

Isa 28:3  Ang putong ng kapalaluan ng mga manglalasing sa Ephraim ay mayayapakan ng paa:
Hos 4:11  Ang pagpapatutot at ang alak at bagong alak ay nagaalis ng kaalaman.
Hab 2:5  Oo, bukod dito'y ang alak ay magdaraya,
Hab 2:15  Sa aba niya na nagpapainom ng alak sa kaniyang kapuwa, na idinadagdag mo ang iyong kamandag, at nilalasing mo rin naman siya, upang iyong mamasdan ang kaniyang kahubaran!
Jer 25:27  At iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel, Kayo'y magsiinom, at kayo'y mangagpakalasing, at kayo'y magsisuka, at mangabuwal, at huwag na kayong magsibangon, dahil sa tabak na aking pasasapitin sa inyo.

Rom 13:13  Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan.
Tingnan mo ang lahat ng kaguluhang nililikha ng alak. Ang ilang mga kristiano na nagsasabing Si Jesus nga ay ginawang alak ang tubig. Siguro naman okey lang ang pag-inom ng alak. Ang hindi nila naunawaan ay ang walang hanggang tubig sa katas ng ubas na simbolo ng kanyang dugo na dalisay at tutubos sa sangkatauhan. . Si Jesus ay hindi gumawa ng alak mula sa tubig upang maglasing ang kanilang mga bisita.
Bago pa man isilang si Samson isang taong may sobra at pambihirang  kalakasan, ang Diyos ay nagpadala na ng anghel upang payuhan ang kaniyang ina…
Jdg 13:7  Nguni't sinabi niya sa akin, Narito, ikaw ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake; at ngayo'y huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing man, at huwag kang kumain ng anomang maruming bagay: sapagka't ang bata'y magiging Nazareo sa Dios mula sa tiyan hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan.
           
Dahil ang ilan sa mga tao ay gumagawa at kumakain hindi ayon sa prinsipyo ng Dios, sinabi niya kayo ay maingat na sundin ang aking mga batas tungkol sa kalusugan dahil sa iyo magkakaroon ng isang pinakamalakas na tao na mabubuhay.
Noong si  Juan Bautista ay isinilang sa Bagong Tipan ano ang sinasabi ng anghel sa kanyang ama?
Luk 1:15  Sapagka't siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin; at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo, mula pa sa tiyan ng kaniyang ina.


           
You know sometimes you will see in a Liquor store and it says wine, beer and spirits. You know why? Because when you drink that stuff you get different kind of spirits. But if you want the Holy Spirit the Bible says do not drink wine which is dissipation but filled with a spirit you can’t be filled with both at the same time.
Alam mo minsan makikita mo sa tindahan ng Alak na nakasaad alak, beer at espiritu.
Wine, beer and spirits.
Alam mo ba  kung bakit? Dahil kapag uminom ka ng alak makakuha ka ng iba't ibang uri ng mga espiritu. Ngunit kung ang nais mo ay Banal na Espiritu sinasabi ng Biblia huwag uminom ng alak na kung saan ay pagwawaldas lamang ito at hindi maaaring magsama ang mabuting espirito at masamang espiritu sa iisang katawan at sa parehong oras.
1Co 3:16  Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo?
1Co 3:17  Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo.
1Co 3:18  Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong.
1Co 3:19  Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan:
1Co 3:20  At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan.
1Co 3:21  Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo.
1Co 3:22  Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo:
1Co 3:23  At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios.
Rom 12:1  Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba.
Rom 12:2  At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

Paunawa: Marami pa pong nilalaman ang sagradong aklat na ito na hindi dapat ilabas sa publiko.

brodnest

No comments:

Post a Comment