Friday, November 22, 2013

Sagradong Aklat 51 Ang pag-gising sa binhi ng dakilang pagkatao sa pamamagitan ng sagradong kaalaman.

Sagradong Aklat 51 Ang pag-gising sa binhi ng dakilang pagkatao sa pamamagitan ng sagradong kaalaman.Sagradong Aklat 51
Ang pag-gising sa binhi ng dakilang pagkatao sa pamamagitan ng sagradong kaalaman.
Welcome sa isa na namang presentasyon ng Dtef tungkol sa sagradong kaalaman isang pampublikong serbisyo sa tradisyon ng malalim na karunungan at sikretong kamalayan.
Ang sagradong kaalaman ay ang mga kahanga-hangang karunungan ng lahat ng mga dakilang relihiyon.
Ang sagradong kaalaman ay unibersal na pagtuturo ng praktikal na agham. Ang layunin ay ang ganap na pagpapalaya mula sa paghihirap at ang kumpletong pag-unlad ng tao.
Ang libreng lektiyur ay magagamit ng lahat ng mga taong nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Ang araling ito ay mula sa ibat’t ibang maraming mga paksa ng sagradong kaalaman at mga lihim na karunungan upang matugunan ang maraming pangangailangan ng sangkatauhan.
Ang ating libreng mga aralin ay nagawang posible sa pamamagitan ng mga kabutihan ng mga miyembryong  bukas ang puso na tulad mo para sa karagdagang impormasyon o upang gumawa ng isang donasyon ng mapalawak pa ang ating mga layunin mag-mensahe sa amin anumang oras sa pamamagitan ng facebook o sa aming web site.
8 Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. 9 Tulad ng nasusulat, "Siya'y nagbibigay nang libre sa mga dukha; ang kanyang katuwiran ay walang hanggan." 10 Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi, at magpapalago nito upang magbunga nang sagana ang inyong kabutihang-loob. 11 Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. 12 Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. 13 Ang bukas-palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang Magandang Balita ni Cristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. 14 Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin, dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. 15 Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay!
Ang magaan na pagtanggap ay isang ekspresyon ng karangalan sa nagbibigay.
Ang pag-gasta at mga serbisyo
Ang Pera ay parang dugo dapat itong dumaloy.

Ang pag-iimbak at pagtatago lang nito ay nagiging dahilan maging matamlay.
Upang lumago dapat itong dumaloy.
kung hindi, ito ay nagigig hadlang at tulad namumuong dugo maaaring maging sanhi ng pinsala.

Ang Pera ay enerhiya ng buhay, na ating pinagpapalit at ginagamit  bilang resulta ng serbisyo na binibigay natin sa sandaigdigan. At upang panatilihin itong dumarating sa atin, kailangan nating panatilihin ang paglaganap nito.
Ang donasyon ay ang pagbibigay ng isang bahagi ng iyong kita ng walang mga kundisyon o inaasahang kapalit kapag magbibigay. Kapag nagbigay
ng walang kapalit humihigop ito at nililikha ng mas kaakit-akit at mas higit pang pagpapala sa kung ano ang iyong ibinigay. Kapag walang mayamang puso ang kayamanan ay nagiging pangit na pulubi.
Ngayon, may taos-puso kahilingan  para sa katapusan ng paghihirap ng lahat ng mga nilalang, magsisimula tayo sa ating pag-aaral, upang ang lahat ng tao'y magiging masaya.
Bumabati kami ng malugod sa mag-aaral na pasukin na natin para sa pagtuklas ng mga sagradong kaalaman kung saan ito ay ang mga praktikal na agham. Na kailangan natin upang lubos na mabuo ang ating sarili bilang isang tao.
Ang sagradong kaalaman ay isang anyo ng kaalaman na lagpas sa ating panlupang personalidad. Ito ay isang anyo ng kaalaman na sumasaklaw sa kabuuan ng ating pag-iisip. At nasa loob  ng ating sarili lahat ng karunungan o ang maliwanag at tiyak na hakbang na kinakailangan para sa kaisipan na iyon upang maging ganap na buo ..
Kaya kapag nag-aral na tayo ng mga sagradong kaalaman ito ay magiging ating interes, ito ay ang ating pananabik. At sa katunayan lahat ng nag-aral ng relihiyon at ispirituwalidad. Ay ganito, dahil mayroon tayong espirituwal na pag-aalaala. Ang mga espirituwal na pag-aalaala ay isang pagnanais para sa pag-asam ng isang pampasigla, iyon ay nasa loob ng ating kamalayan o diwa.
Isang bagay na malalim, malalim na nasa loob ng ating saykiko. Ang espirituwal na pag-aalaala ay ang puwersa na naghahanap upang maging elemento na nagtatanong bilang isang kaluluwa, bilang isang taong may kamalayan, upang maging isang taong may pag-asam na mabuhay, na nahihimok mula sa lalim ng ating mga kamalayan, mula sa isang malalim tungkol sa nananatili nating kamangmangan para mag-isip-isip. Ang layunin ng sagradong tradisyon o ng sagradong kaalaman ay ang pag-aaral upang malaman ang pinagmulan ng nagpapasigla upang katawanin ang pinang-galingan, ng magkaroon ng direktang kaalaman ng pinagmulan at ito  talaga ang ibig sabihin ng sagradong kaalaman sa kanyang tunay na kahulugan ang unang kaalaman ng ating pinangalingang ugat kung saan tayo nanggaling.
Magsimula tayo sa pagsiyasat sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga sarili kung ano tayo ngayon, siyasatin kung saan tayo nanggaling at upang matuto mula sa likas na katangian tungkol sa kung paano tayo gumagana at kung paano tayo maaaring maka-angkop kung saan at paano tayo dapat mabuhay?
Lahat tayo bilang mga tao ay nakakaramdam ng ganitong mga simbuyo upang ipahayag, upang lumitaw, para maging, at ang pangangailangan ng madaliang pagkilos na ito ay partikular na malakas kapag tayo ay nasa kabataan, at nakakaramdam tayo ng paghahanap, nangangailangan at nagpupumilit malaman kung sino tayo?
Sino at ano ang ating magiging pagkatao? Ano ang ating magiging layunin? Ano ang ating magiging tungkulin? Ano ang nasa loob natin na naglalayong ipahayag ang kanyang sarili, kung sino tayo? Ito ang malalim na espirituwal na pag-aalaala ay partikular na malakas sa ating paglaki at sa pagiging kabataan. Ngunit sa kasamaang-palad para sa atin hindi natin makita ang mga sagot sa ating lipunan, sa ating relihiyon, sa ating mga paaralan, mga unibersidad at ang ating mga pamilya madalas sinabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin ngunit napaka bihirang matuklasan ng isang tao kung sino sila.
Itong uri ng kaalaman sa sarili o sagradong kaalaman sa sarili ay hindi maaaring makuha sa pamamagitan ng paghahanap sa labas ng mundo matagpuan ito sa pamamagitan ng paghahanap sa kaibuturan ng ating sarili at sa kasamaang-palad ang karamihan sa mga tao na ipinanganak sa mukhang nitong pag-asam na malaman ang kanilang mga sarili ay lumilipas sa kanyang anyo ng may pananabik nananatiling walang kasagutan at natagpuan nila ang kanilang mga sarili at buhay sa, trabaho,careers, pagaasawa at sa mga sitwasyon na hindi kaaya-aya at sa mga kakulangan nila sa kaalamanng sarili o sa sariling ekspresyon na kinakailangan at sila ay namatay nang hindi kailanman natuklasan ang kanilang totoong layunin sa buhay.
Ito ay pareho sa anumang halaman, sa anumang puno na sa kurso ng kanilang pag-iral ay pinakawalan mula sa kanilang sarili ang milyong mga binhi at ang mga binhi ay nakakalat sa bawat kapaligiran upang palaganapin ang kanilang uri ng puno na iyun. Ang karamihan sa mga binhi ang lahat ng kung saan ay may pakiramdam ng pananabik upang maging isang mahusay na punong kahoy ay mawawala. Ito ang parabula na ibinigay ni Hesus sa ebanghelyo.
Mateo 13: 1-58
Ang Talinghaga Tungkol sa Manghahasik
(Marcos 4: 1-9)(Lucas 8: 4-8)
               1 Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. 2 Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao 3 at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya:
               "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. 4 Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. 5 May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, 6 ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa'y mababaw ang ugat. 7 May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. 8 Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga; may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpu. 9 Makinig ang may pandinig!"
12 Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. 13 Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man.
  16 "Subalit mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga! 17 Tandaan ninyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan subalit hindi nila ito nakita ni narinig."
Ipinaliwanag ang Talinhaga Tungkol sa Manghahasik
(Marcos 4:13-20)(Lucas 8:11-15)
               18 "Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. 19 Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang Masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan.
               20 "Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap 21 ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili, at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya.
               22 "Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon.
               23 "At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga nang sagana, may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpu."
Talinhaga Tungkol sa mga Damo sa Triguhan
               24 Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. 25 Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. 26 Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. 27 Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, 'Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?' 28 Sumagot siya, 'Isang kaaway ang may kagagawan nito.' Tinanong siya ng mga utusan, 'Bubunutin po ba namin ang mga damo?' 29 'Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo,' sagot niya. 30 'Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani'y sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig.' "
Talinhaga Tungkol sa Buto ng Mustasa
(Marcos 4:30-32)(Lucas 13:18-19)
               31 Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. 32 Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alin mang halaman at nagiging punongkahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito."
Kahulugan ng Talinhaga Tungkol sa mga Damo sa Triguhan
               36 Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." 37 Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang Anak ng Tao, 38 ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa Masama. 39 Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. 40 Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. 41 Ipag-uutos ng Anak ng Tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. 42 Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. 43 Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig!"
Ang karamihan sa mga binhi ay nawala o natuyo sa pamamagitan ng araw o kinakain ng mga ibon ang karamihan ay hindi nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng ugat. Ang bawat tao ay isang binhi ang kabuuan ng lahi ng sangkatauhan ay isang koleksyon ng mga binhi ang bawat isa sa atin ay isang binhi na naglalayong maging isang puno. Ang puno na nais natin maging ay tinatawag na "Ang Punong kahoy ng buhay". Kung saan ay kinakatawan sa bibliya sa Genesis bilang Punong kahoy ng Buhay.

Genesis 3:

Pinalayas sa Hardin si Adan at si Eva
               22 Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, "Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay." 23 Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan.
               24 Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay.

Ezekiel 47:

11 Ngunit ang mga latian ay mananatiling maalat para may makunan ng asin. 12 Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punongkahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo; ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon."

 

Pahayag 22:

1 Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay-buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, 2 at umaagos sa gitna ng lansangan ng lunsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punongkahoy na nagbibigay-buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan, at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito.

Pahayag 2:

    7 "Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!
               "Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay na nasa paraiso ng Diyos."
Ang Punong kahoy na ito ay kumakatawan sa mga tao na ginawa sa imahe ng kanyang manlilikha ang Dios Ama. Ang bawat binhi ang bawat tao ay may potensyal na maging isang mahusay na punong kahoy ng Buhay. Ang binhi na tayo kapag isinalin nang direkta ay nangangahulugan na ang embrayo ng isang pukaw na nilalang, isang embrayo ng kaluluwa, ang potensyal na maging kaluluwa.
Ang binhing ito ay ang kalikasan o potensyal ng isang buto, isang pinakaubod, isang mikrobyo, isang maliit na maliit na butil na naglalaman sa loob mismo ng isang koleksyon ng mga hilaw na mga elemento. Ang binhi na ito ay ang ating kamalayan sa sagradong kaalaman tinatawag itong pinakadiwa dahil ito ang esensya ng ating pagkaka-likha, na may kaugnayan sa punong kahoy ng buhay. Ang esensyang ito ay isang maliit na kislap o maliit na butil na may kaugnayan sa malalim na hininga, ang kaluluwa ng tao na kumikislap o maliit na butil ng kahulugan na ang mundo.
Sa ibang salita, ang binhi ng ating kamalayan ay ang pinakadiwa, isang lugar sa mundo kung saan nahuli ang ating pisikal na katawan. Ang ating pisikal na katawan ay ang lupa, ang lupa mula sa kung saan si Adan ay kinuha ngayon ay nahuli ang ating pisikal na katawan at naging sandigan na kung saan nasa loob ang binhi na kung saan ay dapat na lumaki  ang binhi at ang binhi ay ang ating kamalayan at ito ay nangangailangan ng tiyak na mga sangkap ng pagkakasunod-sunod para siya ay lumago.
Kapag tayo ay bumalik sa analohiya ng dakilang puno ang mga espasyo ng milyong-milyong mga binhi sa kapaligiran upang makalikha ng buhay. Makikita natin ang kahanga hanggang pag-ikot ng kapanganakan at kamatayan. Ang puno mismo ay mula sa isang binhi, isang binhing lumalaban upang mabuhay at nakipaglaban upang maging isang dakilang punong kahoy na nagbibigay ng mga binhi upang lumikha ng isang bagong buhay, ngunit ang karamihan sa mga binhi na kanyang nagawa ay walang sapat na lakas upang lumikha ng bagong mga puno dahil sa kakulangan ng pagkakataon para sa mga elemento upang magawa ito, kaya sa pamamagitan ng analohiya makikita natin ang parehong katotohanan sa sangkatauhan.
Ang karamihan sa mga binhi ng kamalayan ay hindi lumalago. Ang karamihan ay nananatiling binhi lamang at namamatay. Sila ay itinanim  sa lupa at sa pisikal na mga katawan at maaaring lumago sa isang tiyak na lawak, maaari rin silang gumawa ng kahit anong bagong buto pero sila ay sirang binhi, binhing hindi maaaring makabuo ng isang puno. Ang katiwalian ng mga binhi ng sangkatauhan ay ang ating sariling karma, ang resulta ng ating mga nakaraang pagkilos.
Ang katiwalian ng mga binhi ng sangkatauhan ay nasa loob ng ating mga kaisipan na gumagawa sa atin upang maging hindi dalisay, magagalitin, mapagmamataas, mainggitin, mapanibugho, mapanlilinlang, mang-mang, mapag-paimbabaw, at mapag-malaki. Itong lahat ay sakit, mga karamdaman na nakaapekto sa ating kaisipan at nagbibigay katiwalian sa ating binhi, ang binhi ng ating kamalayan. Sa kabila ng katiwalian mayroon tayong mga potensyal upang mapagtagumpayan ito, dahil mayroon tayo sa ating kalooban, ng isang puwersa sa ating pagkatao, sa ugat nito ay ang ating sariling pagkatao, ang Diyos ang banal na elemento na nagbubuo ng kislap sa ating kamalayan ang ating sariling panloob na ama at ina upang makabuo ng binhi ng kamalayan sa loob natin.
Ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang ganitong uri ng impormasyon, ang dahilan kung paano natin naunawaan ang sagradong kaalaman o nakakaranas ng mga panloob na mundo o upang maunawaan ang malalim na meditasyon o pukawin ang ating mga kamalayan ay dahil ang ating sariling panloob na dibinidad ay nagpapasigla sa ating kamalayan na kung saan ay espirituwal na pag-aalaala na may pag-asam malaman, makaranas sa kanyang sarili ay nagbibigay sa atin ng ating solong paanyaya para sa pag-asa dahil ang puwersa na tumutulak sa atin upang mapayabong ang ating sarili na nagbibigay sa atin ng mga potensyal upang mapagtagumpayan ang mga balakid na umiiral sa ating kapaligiran at umiiral sa ating kaisipan.
Para maayos ang binhi upang mabuo sa kalikasan, kailangan nito ng partikular na elemento at pareho totoo ito sa binhi ng kamalayan, ang binhi ng kamalayan ay nangangailangan ng tamang balanse sa pagkakasunod-sunod para ang kamalayan ay lumago. Maaari nating obserbahan ang sangkatauhan ma-obserbahan ang mundong ito bilang isang butas upang matukoy kung ang mga elemento ay naroroon. Kung titingnan natin ang sangkatauhan bilang isang lahi at nauunawaan natin ang proseso ng kalikasan at nauunawaan natin ang isang bagay sa relihiyon maaari nating makita ng mabilis ang mga bagay na wala sa balanse.

Kung hindi, bakit nagagawa ng mga tao gumawa ng kakila-kilabot na kabangisan laban sa isa't isa.  Bakit nagagawa ng mga tao makagawa ng kasuklam-suklam na krimen laban sa kanilang sariling ina ang mundong ito? Ito ay dahil ang mga binhi ng kamalayan ay naging masama at ngayon ang tao ay hindi magawang lumikha ng kanilang sariling puno, ang punong kahoy ng buhay, upang magising, upang maliwanagan, upang maging sa ibang salita, mga anghel o masters.
Ang binhi o embrayo ng kaluluwa ay hindi tumatanggap ng tamang sustento at sustansiya na kailangan nito para maisayos ang binhi para maging isang mahusay na puno ang ebidensiya ay nasa lahat ng dako. Ito ang dahilan kaya mayroon tayong pagnanasa upang siyasatin ng malaman kung ano ang mga elemento na nawawala? Ano ang mga elemento na kailangan natin?
At lahat tayo ay naghahanap at tumitingin, nag-aaralan, bumabasa at nagsisiyasat na makita ang pinakamahusay na sagot. Ang sagot ay makukuha natin kung alam natin kung paano tayo dapat maghahanap ngunit ang importanteng dahilan para sa atin na maunawaan ay ang mga pinamamahalaang batas ng kalikasan na masyadong napaka istrikto.
Kapag tiningnan natin at pinakikilos ang batas na magpapagana at sumasaklaw sa paglago ng anumang binhi, makikita natin na ang mga batas ay dapat na mapatupad kung hindi ang binhi ay hindi maaaring lumaki. Kung ilalagay natin ang binhi sa lupa ngunit walang araw, at walang tubig na maibibigay sa kanila sila ay mamamatay. Kung itatago mo ang binhi sa isang bato sa loob ng isa pang taon hindi sila tutubo sila ay mamamatay at pareho itong totoo sa ating mga kaluluwa ng ating mga kamalayan.

Ang ating kamalayan ay nangangailangan ng tamang pagkain, ng tamang kapaligiran para ito ay lumago at mabuo. Sa halaman, ang binhi ay kumakawala sa balat nito ang puwersa ng buhay sa loob nito na tumutulak pareho sa paraan ng isang inakay sa pamamagitan ng lakas ay kumakawala sa kanyang shell at nakikipagbaka at nakikipaglaban upang mabuhay, ito ay hindi isang madaling proseso na totoong pareho sa atin sa ating sariling pag-unlad bilang isang binhi na nasa isang pisikal na katawan.
itutuloy

Lunes, Oktubre 28 2013

Sinulat ang sagradong aklat na ito upang maging isang gabay sa pagkilos-isang aklat-aralin para sa pagtaas ng kalidad ng ating buhay at ang halaga ng kasiyahan na maaari nating hilahin mula dito.Sinulat ang sagradong aklat na ito upang maging isang gabay sa pagkilos-isang aklat-aralin para sa pagtaas ng kalidad ng ating buhay at ang halaga ng kasiyahan na maaari nating hilahin mula dito.
Amg walang limitasyong kapangyarihan, at ang epekto nito sa atin, ang sagradong aklat na ito ay magdadala sa atin ng ilang mga bago at natatanging pagkakakilanlan ng kapangyarihan na maaaring makatulong sa atin na ilipat ang ating buhay sa susunod na antas. Suriin natin ang ilan sa mga batayan, dahil ang pag-uulit ay ang ina ng kasanayang.
Magamit ang sagradong aklat na ito bilang isang instrumento upang palitawin ang ating sarili at makita ang mga sagot na nakatago sa ating kalooban.
Sungabin at hawakan ang mga bagay na sa tingin natin ay kapaki-pakinabang; ilagay  agad ito sa aksyon .
Hindi kailangang ipatupad ang lahat ng mga estratehiya o gamitin ang lahat ng mga instrument sa sagradong aklat na ito upang gumawa ng ilang mga malaking pagbabago.  Lahat ay may potensiyal makapagpabago sa ating buhay. Gamiting magkakasama ang mga ito ng makagawa ng sumasabog na resulta.
Ang sagradong aklat na ito ay puno ng mga diskarte para sa pagkamit ng tagumpay na ating gusto, may maayos na mga prinsipyo ng pinaka makapangyarihang at kawili-wiling mga sikretong kaalaman sa ating mga kultura.
Ang layunin ng aklat na ito ay hindi lamang upang matulungan tayong gumawa ng   pagbabago sa ating buhay,  sa halip  maging isang dulo ng puntos na maaaring makatulong sa atin sa pagkuha ng ating buong buhay sa isang bagong antas. Ang pokus ng sagradong aklat na itoay ang paglikha ng mga pandaigdigang pagbabago. Matuto tayong gumawa ng mga pagbabago sa ating buhay-pagtagumpayan ang takot o ang pobia, taasan ang kalidad ng ating relasyon, o pagtagumpayan ang ating mga disenyo ng pagpapaliban.
Ang lahat ng mga ito ay mahalagang kasanayan. Ito ang mga susi ng
mga pakikinabangan puntos sa loob ng ating buhay, kapag gumawa tayo ng isang maliit na pagbabago, at literal na iibahin ang anyo ng bawat aspeto ng ating buhay. Ang sagradong aklat na ito ay dinisenyo upang mag-alok sa atin ng mga diskarte na maaaring makatulong sa atin na lumikha, mabuhay, at tamasahin ang buhay natin na nasa kasalukuyan na maaari lamang manatiling pangarap .
Sa sagradong aklat na ito ay mapapag-aralan natin ang isang serye ng mga simple at tiyak na diskarte para sa pagtugon sa mga sanhi ng anumang mga hamon at baguhin ito ng may hindi mahirap na pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagbabago ng isang salita na bahagi ng ating kinagawian bokabularyo, maaari agad natin baguhin ang ating mga emosyonal na disenyo para sa ating buhay.
O kaya  sa pamamagitan ng pagbabago ng pare-parehong mga tanong na ating sinasadya o hindi sinasadyang itanong sa ating sarili, maaari natin agad na baguhin kung saan tayo dapat  tumuon  at samakatuwid anong mga pagkilos ang dapat nating gawin sa araw-araw ng ating buhay. O kaya sa pamamagitan ng pag-gawa ng isang pagbabago ng isang paniniwala, maaari nating makapangyarihang baguhin ang ating antas ng kaligayahan.
Ngunit sa mga sumusunod na kabanata matutunan natin ang mga pamamaraang ito-at marami pa-para magkaroon ng epekto sa mga pagbabago na gusto natin.
At kaya ito ay may mahusay na pag-galang na sinimulan natin ang relasyong sa inyo bilang sama-sama nating simulan ang isang paglalakbay ng pagtuklas at ang katotohanan ng ating pinakamalalim at makatotohanang potensyal. Ang buhay ay isang regalo, at ito ay nag-aalok sa atin ng mga pribilehiyo, pagkakataon, at pananagutan na magbibigay ng isang bagay na bumalik sa pamamagitan ng pagiging mas mabuti.
Kaya simulan na natin ang paglalakbay sa pamamagitan ng paggalugad..
Pagpapasya: A daanan patungo sa kapangyarihan
Ang Tao ay ipinanganak upang mabuhay at hindi upang maghanda upang mabuhay.
Dapat nating tinatanong sa ating mga sarili, "Paano tayo mabubuhay sa susunod na sampung taon ng ating buhay? Paano tayo mabubuhay ngayon upang makalikha ng bukas na kung saan nagtiwala tayo? Ano ang ating magiging paninindigan simula ngayon?

 Ano ang mahalaga sa atin ngayon,
at  ano ang magiging mahalaga sa atin sa mahabang panahon? Ano ang pagkilos na maaari nating gawin ngayon upang humugis sa ating pinakamataas na tadhana? "
Ang makikita natin na, sampung taon mula ngayon, tayo ay tiyak na makararating. Ang tanong ay: Saan? Sino na ang ating pagkatao? Paano tayo mabubuhay? Ano ang ating magiging ambag?
Ngayon ang oras upang idisenyo ang susunod na sampung taon ng ating buhay- hindi kapag tapos na ang ating buhay. Kailangan nating sakupin ang sandali. Tumuklas ng kapangyarihan na gagamitin natin upang ibahin ang anyo sa bawat lugar ng ating buhay. At sa sandaling naging dalubhasa na tayo rito, gagamitin natin ito upang baguhin nang lubusan ang ating buhay sa loob ng isang taon.
Iyon ay instrumento na gamitin natin upang kapansin-pansing taasan ang ating mga antas ng kumpyansa at samakatuwid ang ating kakayahan upang gumawa ng pagkilos at makagawa ng nasusukat na resulta. Gamitin din ito upang makakuha ng kontrol sa ating pisikal na kagalingan at permanenteng mapupuksa ang sarili nating taba.
At itong kapangyarihan ito ay patuloy nating gagamitin sa bawat araw ng ating buhay para maihugis ang ating personal na tadhana.
Sa Walang limitasyong kapangyarihan, magiging masagana at malinaw ang pinaka-malakas na paraan upang mahugis ang ating buhay upang gumawa ng pagkilos. Ang pagkakaiba sa mga resulta ng mga tao ay ang makagawa ng naiiba mula sa ibang tao sa parehong sitwasyon.
Ang iba't ibang mga aksyon ay nakakagawa ng iba't ibang mga resulta. Bakit? Dahil ang anumang aksyon ay isang dahilan upang magpaandar, at ang mga epekto ay nagbubuo mula sa nakalipas na mga epekto upang ilipat sa atin sa isang tiyak na direksyon. Ang bawat direksyon ay humahantong sa isang tunay na patutunguhan: ang ating tadhana.
Sa kakanyahan, kung gusto nating idirekta ang ating buhay, kailangan nating tanggapin ang kontrol ng ating mga paulit-ulit na mga pagkilos. Ito ay hindi kung ano ang ginagawa natin paminsan-minsan na maghu- hugis sa ating buhay, ngunit kung ano ang ginagawa natin ng tuloy-tuloy. Ang pangunahing at pinaka- mahalagang tanong, pagkatapos, ay ito: Ano ang Nauuna sa lahat ng ating mga aksyon? Ano ang tutukoy kung anong mga kilos ang dapat nating gawin, at samakatuwid, kung ano ang magiging resulta, at kung ano ang ating tunay na destinasyon ay nasa ating buhay? Ano ang ama ng aksyon?
Ang sagot, siyempre, ay ang lakas at kapangyarihan ng desisyon. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay- kung ano ang ang humahamon sa atin ay nagsimula sa isang desisyon. Ang sandali ng pag-desisyon natin ay ang humuhugis sa ating kapalaran.
Ang mga pagpapasya na ginagawa natin ngayon,  sa araw-araw, ay huhugis sa kung ano ang nararamdaman natin ngayon kung sino tayo magiging.
Ang Tao ay hindi ang nilalang ng pangyayari; ang pangyayari ay ang mga naglalalang ng mga tao.
Higit sa lahat, naniniwala tayong ang ating pagpapasya, hindi ang mga kundisyon ng ating mga buhay, ang tutukoy ng ating tadhana. Alam natin na may mga taong ipinanganak na may bentahe: sila ay mayroong genetikong bentahe, kalamangan sa kapaligiran, kalamangan  ng pamilya, o kalamangan sa relasyon.
Ngunit alam  natin na patuloy tayong makakakilala, makabababasa, at makaririnig  tungkol sa mga tao na laban sa lahat ng problemana sumabog ng higit sa limitasyon ng kanilang mga kondisyon sa pamamagitan ng paggawa ng bagong mga desisyon tungkol sa kung ano ang gagawin sa kanilang buhay. Sila na naging mga halimbawa ng walang limitasyong kapangyarihan ng espiritu ng tao.
Kung magpasya tayo, na gawing inspirado ang ating mga buhay tayo ay magiging halimbawa.  Paano?
Simpleng gumawa ng desisyon ngayon tungkol sa kung paano tayo mabubuhay ng siyamnapu hanggang sa siyamnaput siyam at higit pa. Kung hindi tayo gagawa ng mga pagpapasya tungkol sa kung paano tayo mabubuhay, kung gayon, nakagawa na tayo ng isang desisyon, hindi ba?
Nagsasagawa tayo ng isang desisyon na nadidirekta ng ating kapaligiran sa halip na humubog ng ating sariling kapalaran. Ang ating buong buhay ay mababago sa loob lamang ng isang araw- sa araw na tukoyin  natin hindi lamang kung ano ang ating ninanais sa ating buhay o kung ano ang nais natin maging, ngunit kapag tayo ay nagpasya na at kung saan tayo nakatuon para makuha at ano tayo magiging sa ating buhay.
Iyon ay isang simpleng pagtatangi, ngunit isang kritikal na bagay.  Mag-isip  sandali. Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging interesado sa isang bagay, at ang pagtuon dito? Natural mayroon!
Hindi lamang dapat tayong magpasya kung ano ang mga resulta na ating pinangako, kundi pati na rin ang uri ng tao na tayo ay nakatuon na maging. Dapat nating itakda ang mga pamantayan para sa kung ano ang isaalang-alang natin na magiging katanggap-tanggap na pag-uugali para sa ating sarili, at magpasya kung ano ang dapat nating asahan mula sa mga mahalaga sa atin.
Kung hindi tayo magtatakda ng isang linya ng pamantayan para sa kung ano ang tanggapin natin sa ating buhay, makikita natin na madali tayong magkakamali sa pag-uugali at saloobin o isang kalidad ng buhay na malayo sa kung ano ang karapat-dapat sa atin. Kailangan nating magtakda at mabuhay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng kahit na ano ang nangyayari sa ating buhay.
Kahit na ang lahat ng ito ay maging mali, kahit na umuulan sa iyong parada, kahit na ang mga bumagsak ang ekonomiya, kahit na ang ating negosyo ay malugi kahit na walang nagbibigay sa atin ng suporta na kailangan natin, tayo pa rin ang dapat manatiling nakatuon sa ating desisyon na mabuhay ang ating buhay sa pinakamataas na antas.
Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao ay hindi ginagawa ito dahil sila ay masyadong abala sa paggawa ng dahilan. Ang dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang kanilang mga layunin o dahil hindi nila ibinu- buhay ang gusto nila ay dahil sa paraan ng kanilang mga magulang sa pagtuturing sa kanila, o dahil sa kakulangan ng mga pagkakataon na kanilang naranasan sa kanilang kabataan, o dahil sa kakulangan sa edukasyon, o dahil sila ay matatanda na, o dahil sila ay masyadong bata pa.
Ang lahat ng mga pagdadahilan ay walang iba kundi ang sistema ng paniniwala. At hindi lamang ito nakalilimita, ang mga ito ay nakakasira.
Ang pag-gamit ng lakas ng desisyon ay magbibigay sa atin ng kakayahan upang malagpasan ang anumang dahilan upang baguhin ang anuman sa bawat sandali ng ating buhay sa isang saglit.
Maaaring mabago ang ating mga relasyon, ang ating lugar ng trabaho, ang ating mga antas ng pisikal na kalusugan, ang ating mga kinikita, at ang ating mga emosyonal na estado. Maaari itong magtukoy kung tayo ay masaya o malungkot, kung tayo ay bigo o nasasabik, alipin ng pagkakataon, o pagpapahayag ng ating kalayaan.
Maaari tayong magpasya upang gumawa ng isang bagong bagay, ngayon.
Ngayon maaari tayong gumawa ng isang desisyon: upang bumalik sa paaralan, para maging eksperto sa pagsasayaw o pagkanta, upang kontrolin ang ating mga pananalapi, upang malaman paano magmaneho, upang gawin ang ating katawan bilang isang inspirasyon, upang simulan ang meditasyon, upang matutong magsalita ng pranses, upang magbasa nang higit pa sa ating mga anak, upang gumastos ng mas maraming oras sa hardin, o upang manirahan sa isang isla.
Kung tunay na magpasya upang maaari nating gawin ang halos anumang bagay. Kaya Kung hindi natin gusto ang ating kasalukuyang trabaho, baguhin ito. Kung hindi natin gusto ang paraan sa tingin natin tungkol sa ating sarili, baguhin ito. Kung ito ay isang mas mataas na antas ng pisikal na kalakasan at kalusugan na gusto natin, maaari nating baguhin ito ngayon.
Sa isang sandali maaari nating maagaw ang parehong kapangyarihan na humugis sa kasaysayan.
Nakasulat sa sagradong aklat na ito upang hamunin tayo, upang gisingin ang higanteng kapangyarihan ng desisyon at upang kunin ang mga karapatan sa walang limitasyong kapangyarihan, nagliliwanag na kalakasan, at masayang simbuyo ng ating damdamin!
Dapat nating malaman na maaari tayong gumawa ng bagong desisyon ngayon na agad, na magpapabago sa ating buhay-isang desisyon tungkol sa isang ugaling babaguhin o isang kasanayan na kailangan nating maging eksperto , o kung paano natin tinatrato ang mga tao, o ang tawagan ang isang taong hindi mo nakakausap nang ilang taon.
Siguro mayroong isang tao na dapat tayong ma-kontact para tumaas tayo sa ating karera sa susunod na antas. Siguro maaari tayong gumawa ng isang desisyon sa ngayon upang tamasahin at linangin ang pinaka-positibong damdamin na karapat-dapat na maranasan sa pang araw-araw. Posible maaari nating
piliin ang mas kagalakan o mas kasiyahan o mas kumpiyansa o mas kapayapaan ng kaisipan natin? Gamitin ang kapangyarihan na mayroon tayo na namamalagi sa loob ng ating pagkatao. Gawin ang mga desisyon ngayon na maaaring magpadala sa atin sa isang bago, positibo, at mahusay na direksyon para sa paglago at kaligayahan.
Walang bagay ang maaaring lumaban sa kalooban ng tao na tumaya kahit ng kanyang buhay sa kanyang nakasaad na layunin.

Ang ating buhay ay nagbabago sa sandaling gumawa tayo ng isang bago, kapareho, at nakatuong desisyon.
Ang desisyon ay kumikios bilang parehong pinagmumulan ng problema at ng hindi kapani-paniwala kasiyahan at pagkakataon. Ito ang lakas na kumikislap sa proseso ng pag-bukas sa hindi nakikita sa nakikita.
Ang tunay na desisyon ay ang katalista para sa pag-bukas ng ating mga pangarap sa katotohanan.
Ang pinaka-pumupukaw na bagay tungkol sa puwersang ito, itong kapangyarihan ito, na mayroon tayo at nagmamay-ari nito. Ang dinamitang puwersa ng desisyon ay hindi isang bagay na naka-reserba para sa piniling iilan na may tamang mga kredensyal o pera o pamilya. Ito ay magagamit ng mga karaniwang manggagawa maging ng mga hari.
Ito ay magagamit natin ngayon habang hawak natin ang sagradong aklat na ito sa ating mga kamay. Sa susunod na sandali maaari nating gamitin ang makapangyarihang puwersa na naghihintay at namamalagi sa loob natin kung mag-iipon tayo ng lakas ng loob upang anihin ito.
Ngayon ba ang araw na magpapasya tayo para gawin ang buhay natin na kasang-ayon sa kalidad ng ating espiritu? Pagkatapos ay magsimula sa pamamagitan ng pagpapahayag, "Ito ay kung sino ako. Ito ay kung ano ang ating buhay.  At ito ang ating gagawin. 
Walang makakapigil sa atin sa pagkamit ng ating tadhana. Hindi tayo tatanggihan.
Ang gising na kamalayan ay isang saligang napakahusay na nakikipagbuno habang binabago natin ang kahulugan ng pagkapantay-pantay, oportunidad, at katarungan para sa lahat ng mga tao nang walang kinalamang lahi, pananampalataya, at kasarian.
Ang lahat ng ating mga aksyon ay dapat itinatag sa isang solo at, makapangyarihan, nakatuong desisyon.
Ano ang maaari nating gawin sa ating buhay kung tayo ay talagang nagpasya na?
Maraming tao ang nagsasabi, ngunit hindi ako sigurado kung paano ko babaguhin ang aking buhay." Sila ay paralisado sa takot na hindi nila alam kung paano ang eksaktong paraan para matupad ang kanilang mga pangarap sa katotohanan.
At bilang resulta, hindi nila kailanman gagawin ang mga desisyon na maaaring makagawa sa kanilang mga buhay sa isang masterpiss na karapat-dapat para sa kanila. Hindi mahalaga sa una na malaman kung paano tayo makakalikha ng isang resulta. Ang mahalaga ay magpasya at makakahanap tayo ng paraan, kahit na ano.
Dito kailangan ang matinding panalangin, mga ritwals at mga orasyon para magawa ang tamang mga desisyon at makuha ang magandang kapalaran,
Sa Walang limitasyong kapangyarihan, nakabalangkas ang tinatawag nating "Ang pangunahing pormula ng Tagumpay," ay isang elementaryang proseso para sa pagkuha ng kung ano ang ating gusto:
1) Magpasya kung ano ang nais natin,    2) Gumawa ng pagkilos, manalangin at mag-orasyon                         
 
3) Pansinin kung ano ang gumagana o hindi, at                                                       4) Baguhin ang ating diskarte hanggang sa makamit natin kung ano ang ating gusto.
Ang pagpapasya upang makabuo ng isang resulta ay nagsasanhi sa mga kaganapan na magpapaandar. Kung tayo lamang ay magpasya kung ano ang ating gusto, gumawa ng sariling pagkilos, matuto sa mga ito, at baguhin ang ating diskarte, pagkatapos tayo ay makakalikha ng momentum upang makamit ang mga resulta. Sa lalong madaling panahon na nangako tayo para gawin ang isang bagay, ang sagot sa"paano" ay mabubunyag.

Ukol sa lahat ng mga gawa ng inisyatiba at paglikha, mayroong isang elementaryang katotohanan-na sa sandali na tayo ay nangako at magpasiya sa ating sarili, samakatwid ang kalooban ng Diyos ang gagalaw.
Kung sa paggawa ng desisyon ay simple at makapangyarihan, bakit hindi ito ginagawa ng maraming tao? Ang isa sa mga pinakasimpleng dahilan ay ang karamihan sa atin ay hindi makakilala kung ano ito kahit na ito ay nangangahulugan na gumawa tayo ng isang tunay na desisyon.
Hindi natin mapagtanto ang lakas ng pagbabago na may kapareho, nakatuong desisyong lumilikha. Bahagi ng problema ay ang karamihan sa atin na ginamit ang salitang "desisyon" upang ilarawan ang isang bagay tulad ng isang listahan ng panaginip.
Sa halip na gumawa ng desisyon, patuloy tayong nagpapahayag ng kagustuhan. Ang paggawa ng isang tunay na desisyon, hindi tulad ng sinasabi lamang,
Ang paggawa ng isang tunay na desisyon ay nangangahulugan na tatanggapin ang alok sa pagkamit ng isang resulta, at pagkatapos ay ang pagputol ng ating sarili mula sa anumang iba pang mga posibilidad.

Kapag tunay tayong nagpasya hindi ka na kailanman manigarilyong muli. Ito ay tapos na! Hindi mo na na isaalang-alang ang posibilidad ng paninigarilyo. Iyan ang lakas ng desisyon sa ganitong paraan.

No comments:

Post a Comment