Wednesday, June 30, 2010

SAGRADONG AKLAT 2

DTEF SESSION 5 SPIRITUAL ASSAULT & HEALING
What is Spiritual Assault?

Ano ang ispiritwal na bira?

Ephesians 6:11-18, explains this to us.
“Finally, be strong in the Lord with his energy and strength, Put on the whole Armor of God to be able to resist the cunning of the devil. Our battle is not against human forces but against the rulers and authorities and their dark powers that govern this world. We are struggling against the spirits and supernatural forces of evil.
Therefore, put on the whole armor of God, that in the evil day, you may resist and stand your ground, making use of all your weapons. Take truth as your belt, justice as your breastplate and zeal as your shoes to propagate the Gospel of peace. Always hold in your hand the shield of faith to repel the flaming arrows of the devil. Finally, use the helmet of salvation and the sword of the Spirit, that is, the Word of God. Pray at all times as the Spirit inspires you. Keep watch, together with sustained prayer and supplication for all the Holy Ones.”

Efeso 6:10-18, ganito ang pinapaliwanag sa atin.
“Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diyablo. Sapagkat ang kalaban nati’y hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito- ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Kaya’t isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya’t maging handa kayo: gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng Mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos.Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Cristo, bilang panangga’t pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng espiritu, samakatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito’y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu, kaya’t lagi kayong maging handa, at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos.

How is Individual Assaulted?
Paano bang nabibira o naaatake ang isang tao?
An individual is/can be assaulted in different ways/planes.
Ang isang tao ay pwedeng mabira sa iba’t ibang paraan at lugar.
a) Physical Plane Mt 8:28. Mk 5:1, Lk 8:28
When Jesus reached Gadara on the other side, he was met by two demoniacs who came out from the tombs. They were so fierce that no one dared to pass that way. Suddenly they shouted, “What do you want with us, you Son of God? Have you come to torture us before the time?
At some distance away there was a large herd of pigs feeding. So the demons begged him, “if you drive us out, send us into that herd of pigs.” Jesus ordered them, “Go” So they left and went into the pigs. The whole herd rushed down the cliff into the lake and drowned.

a) Pisikal o Pangkatawan

Marcos 5:1
a) Pisikal o Pangkatawan
Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito’y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos nang matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagut-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi’y nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa’y natanawan na niya si Jesus. Siya’y patakbong lumapit at nagpatirapa sa harapan niya at sumigaw nang malakas. “Jesus, Anak ng kataastaasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos!” (Sinabi niya ito, sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, “Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito!) Tinatanong siya ni Jesus, “Ano ang pangalan mo?” “Pulutong, sapagkat marami kami,” tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon.
Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, “Papasukin mo na lang kami sa mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika,”Papasukin mo na lang kami sa mga baboy.” At sila’y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawa, na may 2,000, ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod.

When they met the people, a man approached Jesus, knelt before him and said “Sir, have a pity on my son who is an epileptic and is in a wretched state. He has often fallen into the fire and at other times
into the wate. I brought him to your disciples but they could not heal him.”
Jesus replied, “You, faithless and evil people! How long must I be with you? How long must I put up with you? Bring him here to me” and Jesus commande the evil spirit to leave the boy, and the boy was
immediately healed.

b)Mental Plane Mt 17:14 and Lk 9:37 (Jesus heals an epileptic boy)
Mental o Pangkaisipan
14 Pagbabalik nila’y may dinatnan silang maraming tao. Lumapit ang isang lalaki,
lumuhod sa harapan niya at ang sabi,
15 “Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki! Siya po’y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya’y mahulog sa tubig. 16 Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling.” 17 Sumagot si Jesus, “Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo! Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata!” 18 Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata’y gumaling agad.
c)Aura/Spirit Mk 7:24 (The faith of the Syrophoenician)
When Jesus left that place he went to the border of the Tyrian Country. There he entered a house and did not want anyone to know he was there, but he could not remain hidden. A woman whose small daughter had an evil spirit, heard of him and came and fell at his feet. Now this woman was a pagan, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demon out her daughter. Jesus told her, “Let the children be fed first, for it is not right to take the children’s bread and throw it to the dogs. “But she replied, “Sir, even the dogs under the table eat the crumbs from the children’s bread.” Then Jesus said to her, “you may go your way, because of such a reply the demon has gone out of your daughter.” And when the woman went home, she found her child lying in bed and the demon gone.
24Umalis DOON SI Jesus. Siya’y nagtungo sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya’y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaing inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. (Ang babaing ito’y Hentil – tubo sa Sirofenicia.) ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak, ngunit sinabi ni Jesus, “Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.” “Tunay nga po, Panginoon,” tugon ng babae, “ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak.” Kaya’t sinabi sa kanya ni Jesus, “Dahil sa sinabi mo, maaaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak.” Umuwi ang babae, at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo.


Mga uri ng nilalang galing sa ibang Dimensiyon/Mundo

Diabolico, Dayabs o Demonyo – mga likha ni Lucifer upang birahin at puminsala ng katawan, isipan, espiritu, kaluluwa at lahat ng aspeto ng mundo kung saan man maaaring makapinsala.
Engkanto Diabolico – mga dimonyo sa mundo ng mga espiritung kalikasan. Ang Engkanto Diabolico, tulad ng kanilang mga kaparis ay pininsala, inabuso o dinumihan.
Engkanto de Dios – mga espiritung kalikasan na nilalang para sa proteksyon ng kalikasan. bumibira sila ng tao kapag ang kalikasan ay pininsala, inabuso o dinumihan.
Kulam – isang uri ng Bira na ginagawa ng tao o lipon ng mga tao na sumasamba sa Satanismo upang magkamit ng kapangyarihan. Kapag nagkaroon nito , kinakailangan sa mga taong ito na gumawa ng maraming klaseng pinsala sa sarili nilang pamilya at sa ibang tao upang lumakas ang kanilang kapangyarihan.

What are the different effects of an Assault?
What is Spiritual Charging?

EXODUS 34:29, 34:34,
When Moses came down from Mount Sinai, with the two slabs of the Statement in his hands, was not aware that the skin of his face was radiant after speaking with YAHWEH.
Whenever Moses went before YAHWEH to speak with him, he took off the veil until he came out again. And when he came out and told them what he had been commanded.
29 Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha.
34 Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh, at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh.

Mark 9:2
Six days later, Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain. There his appearance was changed before their eyes. Even his clothes shine, becoming as white as no bleach of this world could make them. Elijah and Moses appeared to them; the two were talking with Jesus.

Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Jesus, nagniningning ang kanyang kasuutan na naging putting-puti, anupat walang sinumang makapagpapaputi nang gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus.

When does Charging occurs?
Kailan ba nagkakaroon ng karga?
How does one deals with “CHARGING”?
Paano at ano ang dapat nating gawin kapag meron tayong karga?
What are the different prayers for charging?
Ano ang iba’t ibang panalangin pag may karga?
How can we distinguish Spiritual Charging from Assault?
Paano natin ihahalintulad ang ispiritual na karga sa bira?
What are the different ways to fight back an Assault? Ways to defeat them.
Ano ang iba’t-ibang paraan para malabanan ang isang bira o daan para matalo ang isang bira?

Tobit 6:3-9
Tobit 8:1-3
3 As Tobia went to wash his feet, a big fish rose out of the river and tried to swallow Tobias’ foot.
4 Raphael said to Tobias, “Catch that fish!”Tobias seized the fish and drew it to land. 5 Raphael then said to Tobias, open the fish. Take out its heart, liver and gall and put them away carefully. Throw away the intestines. The gall, the heart and the liver of this this fish are useful remedies.” 6 Tobias did as the angel told him. He opened up the fish, kept the gall, the heart and the liver; then they cooked the fish and ate it.
1 When they had finished eating and drinking they wished to go to bed, so they escorted Tobias to the bedroom where Sara was. 2 Tobias remembered Raphael’s words. He took the liver and the heart of the fish which he had in a basket and put them on the hot coals of incense. 3 The smell of the fish made the devil flee to the upper regions of Egypt where Raphael chained him up.

Mt. 8:5-8 the faith of the Centurion
5 When Jesus entered Capernaum, an army captain approached him to ask his help. 6 “Sir, my servant lies sick at home. He is paralyzed and suffers terribly.” 7 Jesus said to him, “I will come and heal him.” 8 The Captain answered, “I am not worthy to have you under my roof. Just give an order and my boy will be healed.
Tobias 6: 2-8
2 Lumusong si Tobias sa ilog para maghugas ng paa. Walang anu-ano’y may malaking isdang lumundag at tinangkang sakmalin ang kanyang paa. Napasigaw siya sa takot. “Sunggaban mo.” Ang sabi ng Anghel,” at huwag mong bibitiwan!” Gayon nga ang ginawa ni Tobias, at iniahon sa pampang ang isda. Sinabi pa ng anghel, “Biyakin mo ang isda at itago mo ang apdo, puso at atay pagkat ang mga iyon ay mabuting gamot. Itapon mo ang iba pang lamang loob.” Sinunod ni Tobias ang utos sa kanya. Nagluto pa siya ng kapiraso ng isda at kinain niya, “Kaibigang Azarias, saan ba mabuting gamot ang apdo, puso at atay ng isda?” Ito ang sagot ng anghel: “Ang puso at atay ay mabuti sa inaalihan ng masasamang espiritu. Kapag sinunog mo iyon sa harap ng maysakit at lumaganap ang usok sa paligid niya, tiyak na gagaling siya at lalayas ang demonyong nasa kanya. Hindi na siya babalikan niyon. Ang apdo naman ay gamot sa mata. Ipahid mo lamang iyon sa matang may kulaba, gagaling ang maysakit at makakakita siya.”

Tobias 8: 1-3
1 Matapos maghapunan ang lahat, nagpasiya nang mamahinga ang ama’t ina ni Sara. Kaya’t sinamahan na nila si Tobias at itinuro ang silid-tulugan. Naalaala nito ang bilin ni Rafael tungkol sa atay at puso ng isda. Kaya’t dinukot niya ito sa kanyang dalang lalagyan, sinunog sa isang sisidlan at pumasok sa silid na taglay ito. Lumaganap sa silid ang usok, at naamoy ng demonyo.
Tumakas ito papaunta ng Egipto. Hinabol ito ni Rafael, at nang abuta’y iginapos ang paa’t kamay. Nagbalik siyang madali matapos gawin ito.

Mt. 8:5-8 The faith of the centurion…
5 Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya: “Ginoo, ang alipin ko po’y naparalisis. Siya’y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan.” “Paroroon ako at pagagalingin siya,” sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan , “Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin.


What is the procedure of Healing?
Ano ang mga pamamaraan para manggamot?

DTEF FREQUENTLY ASK QUESTIONS
BIRA

1. Ano ang iba’t-ibang uri ng bira?

2. Paano malalaman kung ang isang tao ay may bira?
3. Ano ang mga sintomas ng bira?
4. Ano/Sino ang bumibira sa tao?
5. Ano ang iba’t-ibang epekto ng bira?
6. Ano ang kahulugan ng Bura?
7. Ano ang mga instrumentong pang bura/kombatis spirirtual.
Panturo
Kwintas
Kabal
Kapsula
8. Kailan pwedeng itali, burahin o pakawalan ang mga bumibira sa mga tao?
9. Ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkabali ng Mahal na Panturo at bakit Ito napuputol?
10. Ano ang dapat gawin kapag naputol ang Mahal na Panturo habang nagbubura?
11. Ang DTEF kwintas ba ay katumbas ng Mahal na Panturo sa lakas at gamit?
12. Ano ang gamit ng Kabal at ng mga kapsula kapag may kombatis spiritual?
13. Ano ang mga dasal na dapat gamitin kapag may kombatis spiritual?
14. Ano ang mga dasal pang-bakod at pang karga?
15. Gaano kadalas dapat magbakod?
16. Ano at bakit kailangan ng Bakod/Poder?
17. Ano ang epekto ng “Charging” sa kapaligiran?
18. Pwede bang hilingin sa mga mahal na Divino na hinaan ang “Charging”?
19. Lahat ba ng tao ay may regalong “charging” na galing sa mga Divino?
20. Ang “charging” ba ay may katapusan sa buhay ng isang nagDidivino?
21. Ang mga Mahal na Divino ba ay nagpaparusa rin?
22. Paano malalaman kung ang isang tao ay napaparusahan ng mga Divino?


DTEF SESSION 6 HEALING, PROTECTION & DIVINO GIFTS

I.Questions on Assault, Healing and Protection
1. How often should one protect oneself when assaulted?

2. Is it normal that I or my family members’ are often assaulted?
3. Are there shortcut prayers to say when assaulted in some emergency situations?
4. What are the normal symptoms when one is being assaulted?
5. What are some of the things that one should do after an assault?
6. What are portals and is there a portal in your house or place of work?
7. How often should one pray the E DEUS?
Do’s and Dont’s of DTEF Lifestyles
Mga Dapat at di Dapat sa pamumuhay ng isang miembro ng Dtef
ayon sa DIVINO
6 CRITERIA for Recommendation or Selection of next DOS Participants

LISTAHAN NG IBA’T – IBANG
REGALO NG MGA DIVINO
(Listing of Different Divino Gifts)
Mandirigma (Warrior)
Pananampalataya (Faith)
Pagtitiwala (Trust)
Manggagamot (Healing)
Katapangan (Courage)
Pagiging Tapat SA Lahat ng
Oras (Sincerity)
Kaalaman o Karunungan
(Wisdom)
Pagkamasunurin (Obedience)
Mapagpasernsiya (Patience)
Protection sa Lahat ng Uri ng
Lason (Immunity to Poison)
Tamang Pagdedesisiyon o
Pagtitika (Discernment)
Pagiging Matatag o Matiisin
(Endurance)
Kalakasan (Strength)
Pangatlong Mata
(Third Eye)
Pagsasabuhay sa Pag-ibig ng
Diyos (Love)
Kalayaan mula sa Lahat ng Uri ng Sakit
(Health and Freedom from Sickness)
Pangatlong Tenga
(Third Ear)
Pag-asa (Hope)
Kakayahang Makabuo ng
Komunidad
(Building Communities)
Mapagpakumbabang loob
(Humility)
Pangalawang Pag-iisip
(Second Mind)
Propesiya (Prophecy)
Gutom at Uhaw sa Katuwiran
(Hunger and Thirst
for Righteousness)
Tagabulag (Invisibility)
Kakayahang Makapunta sa
Dalawang Magkaibang Lugar
sa Parehong Oras
(Being in several places at the
same time)
Pagtatanong ng mga Tamang
Tanong (Formatting)
Pagiging Simple sa Pamumuhay
(Simplicity)
Pangitain (Vision)
Pagsasalita ng iba’t – ibang
Wika (Speaking in Tongues)
Maawain o Mahabagin
(Mercifulness)
Protection sa Lahat ng Uri ng
Nakamamatay na Armas
(Immunity against Bullets and
other Lethal weapons)
Pamumuno (Leadership)
Paghahangad sa Tamang
Landas Patungo sa Tatlong
Persona (Spiritual Poverty)
Pagbuo ng Grupo
(Team Building)
Kakayahang makipag-ussap sa
Hayop, Halaman, at Kalikasan
(Gifts of Talking to Animals)
Pamamahala (Management)
Pagiging Palakaibigan
(Friendly)
Ikalawang Pang-amoy
(Second Nose)
Kakayahang Makapaglakad
sa ibabaw ng Tubig
(Gift of Walking on Water)
Kakayahang Ikontrol ang
Kalikasan
(Gift of Controlling Nature)


24RULES FOR THE DIVINO THIRD EYE FELLOWSHIP’S WAY OF LIFE

DTEF SESSION 7 FORMAT OF QUESTIONING
DTEF SESSION 7 PARAAN NG PAGTATANONG

EXAMPLES OF PROPER QUESTIONING FORMAT
DTEF SESSION 7
PARAAN NG PAGTATANONG
MGA IBA’T IBANG HALIMBAWA NG
TAMANG PAGTATANONG

CASE 1: HUSBAND HAS BEEN OFFERED A JOB ABROAD.


CASE 2: HUSBAND AND WIFE ARE CONSIDERING OPENING A SMALL BUSINESS TO AUGMENT THEIR INCOME.

CASE 3: ENTERTAINING A SUITOR.

CASE 4: CHOOSING THE RIGHT FRIENDS.

BALANGKAS NG TAMANG
PAGTATANONG
1) PANAHON o TIME:
2) LEBEL O KATEGORYA NG AUTHORIZATION
3) ANTAS NG DAHILAN O PAKAY
4) KAKAYAHAN O KAGALINGAN
5) PANANAMPALATAYA
6) PAGPAPAUNLAD NG DIVINONG PANINIWALA AT PRINSIPYO
7) PAGWASAK NG MGA DIABOLIKONG ISTRACTURA AT INSTITUTION AT PAGTAGUYOD NG MGA DIVINONG ISTRACTURA AT INSTITUSYON.
8) IBA’T IBANG KONSIDERASYON

MGA IBA’T IBANG HALIMBAWA NG
TAMANG PAGTATANONG
TANONG: DAPAT BA NIYANG TANGGAPIN ANG TRABAHO SA ABROAD?
TANONG: DAPAT BANG MAGBUKAS SILA NG BAGONG NEGOSYO?

TANONG:
DAPAT NA BA NIYANG ISTIMAHIN ANG NANLILIGAW SA KANYA AT SAGUTIN ITO NG OO?

TANONG: ANO BA ANG GAGAWIN NIYA SA MGA TAONG GUSTONG MAKIPAGKAIBIGAN SA KANYA?
BALANGKAS NG TAMANG
PAGTATANONG
1. Layunin ng tamang Pagtastanong
2. Mga Pakay na kailangans matupad tungo sa tamang pagtatanong.
3. Pamamaraan ng Tamang pagtatanong/Mga sagot sa tamang pagtatanong.
4. Iba’t-ibang uri ng Pagtatanong
5. Mga Aspeto na kailangang Pag-ingatan (Pitfalls) ukol sa Tamang Pagtatanong.
6.Tamang pag-uusisa ng mga iba’t-ibang impormasyon para makumpirma ang sagot na nakukuha sa Panturo.
7.Importanteng Tanong tungkol sa Formatting o tamang Pagtatanong.
8. Mga Dapat at Hindi Dapat gawin sa Tamang Pagtatanong?
A. Mga Dapat Gawin
B. Mga Hindi Dapat Gawin


DTEF HEALING BOOK 2
MGA ORACION AT MGA PANALANGIN PARA SA PAGAPAGALING SA MGA IBA’T IBANG SAKIT AT MGA KARAMDAMAN. LEVEL 1 COMBATIS SPIRITUAL, PANGNEGOSYO, AT MGA SIKRETO KAYA NAGTAGUMPAY SI CHRISTO JESUS.
HEALING TEMPLATE

1. Healing as a Special DTEF mandate and as a gift to the Divino practitioner.
2. Perspectives of Healing from a Divino viewpoint.
3. Essentials of Healing


1. Procedures of Healing
2. Practices of traditional and new methods of DTEF Healing.
3. Special Cases of Healing
4. DO’s and Don’t of Healing

HEALINGS AND MYSTERIES OF THE LORD CHRIST JESUS AND OTHERS, WRITTEN IN THE BIBLE.
(DIFFERENT CASES FROM THE DEVIL’S POSSESSION, THE BLIND, DEAF, LEPROSY, PARALYSIS, BLEEDING ETC.)

MGA PANALANGIN O ORACION UKOL SA MGA KARANIWANG SAKIT AT MGA KARAMDAMAN

Marcos 9:29 ay ganito: ANG GANITO AY HINDI MAPALALABAS NG ANOMAN, MALIBAN SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN. At sa Mateo 17:21 ay ganito naman ang nasuslat: DATAPUWA’T ANG GANITO’Y HINDI LUMALABAS KUNDI SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN.
Sa banal na kasulatan, sa Juan 14:12 ang sabi ni Kristo Jesus ay ganito: KATOTOHANAN, KATOTOHANANG SINASABI KO SA INYO, ANG SA AKIN AY SUMASAMPALATAYA,AY GAGAWIN NIYA ANG MGA GAWANG AKING GINAGAWA; AT LALONG DAKILANG MGA GAWA KAYSA RITO ANG GAGAWIN NIYA.
At sa MARCOS 16:17, 18, ay ganito pa ang sabi ni Kristo Jesus: AT LALAKIP ANG MGA TANDANG ITO SA MAGSISISAMPALATAYA, MANGAGPAPALABAS SILA NG MGA DEMONIO SA AKING PANGALAN; MANGAGSASALITA SILA NG MGA WIKA; SILA’Y MAGSISIHAWAK NG MGA AHAS, AT IPAPATONG NILA ANG KANILANG MGA KAMAY SA MGA MAYSAKIT, AT SILA’Y MAGSISIGALING.

Narito naman ang mga ORACION at ang mga paraan ng paggamit at paggagamitan.
Pagtawag para dumating ang masamang espiritu:

Isa pang ORACION na magagamit sa pagtawag, ay ang sumusunod:

Narito pa ang isang ORACION na maaaring gamitin sa pagtawag:

Ang lalong mainam gamiting ORACION para matawag na lahat, ay ang mga sumusunod:


Para tumahimik at huwag maminsala ang maysakit, ay kailangang sabihin ang mga sumusunod:

Upang mapatali at huwag makaalis ang espiritu, ay dapat sabihin ang mga sumusunod na ORACION:

Ang isa pang uri ng pangtali upang huwag makaalis, ay ang sumusunod:

Kung ipapako naman ang espiritu upang huwag ding lakaalis, ay dapat gamitin ang sumusunod na ORACION:

Kung ibig makilala ang uri ng espiritung nagpapasakit, ay ibulong sa kapirasong papel na walang sulat ang sumusunod na ORACION at saka idikit sa noo ng maysakit ang nasabing papel, at saka ipakita sa maysakit ang papel, ay makikilala o makikita ang nagpapahirap na espiritu. Narito ang
ORACION:
Ang isa pang paraan upang makilala kung may espiritung nagpapahirap, ay magpakuha ng kaunting tubig na inumin at saka tingnan ang tubig at sabihin ang ORACIONG sumusunod:

Ang isa pang paraan ng pagsubok kung talagang may espiritung nagpapasakit, ay ibulong sa kapirasong papel na walang sulat ang sumusunod na ORACION at saka ipatong sa ulo ng maysakit at ito’y mabibigatan:

Kung ang mga sumusunod na ORACION ay isa-isang ihihihip sa maysakit ay masaktan, ay tiyak na may masamang espiritung nagpapahirap.

Narito ang apat na uri na pangbugbog sa masamang espiritu:


Kung sisirain at pasasabugin ang masamng espiritung nagpapahirap, ay dapat gamitin ang mga sumusuno na ORACION:

Kung paaalisin ang masamang espiritu at ibig nang pawalan, ay hipan o ihihip sa katawan ng
Maysakit ang alinman sa mga sumusunod na ORACION:


Maaaring ipakwintas sa mga inaalihan ng masasamang espiritu, ang alinman sa mga sumusunod:

Narito ang iba’t-ibang mga panalangin na magagamit sa pag-aalis ng mga sakit at mga karamdaman. Pagkatapos madasal ang alinman sa mga sumusunod na panalangin, ay idaing at hingin kay Jesus at sa Ama na kung mangyayari ay ipagkaloob na pagalingin ang maysakit.
Narito ang mga nasabing panalangin:

Bukod sa mga nabanggit na panalangin, ay may iba pang uri ng mga panalangin at pagtawag, kagaya ng mga sumusunod:MGA PANALANGIN O ORACION UKOL SA MGA KARANIWANG SAKIT AT MGA KARAMDAMAN
OoO
Sa Peste at sa Ibang Sakit na Lumalakad

Panghilot at Pangtapat sa Baling Buto

Mauli ang sirang Buto
Panghihip sa Puwing
Panghihip sa Maysakit ng Mata
Tapal sa Bukol, at Pang-paampat ng Dugo
Para Maampat ang Dugo Kung Nataga o Nahiwa
Pangtapal o Panghihip sa Singaw
Panghihip sa Buni at Panghihip sa Gamot
Sa Tamang-hangin, Ihihip sa Tuktok
Sa Lagnat at sa Pilay-hangin Ibulong sa kamay at ihilot, at Ibulong sa tubig na painom.
Sa Inuubo ibulong sa langis na panghilot sa likod at sa leeg, at ibulong sa tubig na painom.
Sa sakit ng Ulo at Lagnat, Ibulong sa Tapat sa Noo at sa Tubig na Painom.
Pangbulong sa Langis na panghilot sa masakit ang Likod, at pangbulong sa tubig na painom.
Sa Sumasakit ang Ngipin, Ibulong sa Pangmumog at sa Tubig na Painom.
Sa Pilay, Ibulong sa Langis o sa Tubig na Pang hilot
Sa Kinukulebra, hihip sa tuktok at sa buong katawan, at sa Langis na panghilot.
Sa Sakit ng Ulo, hihip sa tapal at sa Panyong itatali.
Sa Pilay, ibulong sa kamay at sa langis na panghilot, at sa tapal
Sa Apendicitis, Isulat sa Papel at itapal.
Sa Bikig, ibulong sa kamay at hilutin sa leeg, at ibulong sa Tubig na Painom.
Sa Bukol at sa Sakit na San Lazaro, bulungan at saka tapalan.
Sa Ubo at sa Bukol, ibubulong sa tapal at sa langis na panghilot.
Sa Pulmonia, ibulong sa Pangtapal (Tisis)
Sa Bulag, ihihip sa Mata at sa gamot na ilalagay.
Panghihip sa Taynga ng Bingi.
Sa Sinusubaan, kinakabagan at sa Taul; Ihihip sa Langis at sa Kamay na Ihihilot sa Tapal at ihihip sa buong katawan.

SUSING SPIRITUAL
(KEY TO SPIRITUALITY)
KRUS SA KALAWAKAN
KRUS SA KAITAASAN

PANGBAKOD O PANGWASAK
KRUS SA KALUPAAN
PAGPATAY NG LASON
PANALANGIN SA BANAL NA ESPIRITU
PAMBUHAY NA DASAL
TAWAG NG ESPIRITU
PANGBURA
AT SA 9 NA KORO NG MGA ARCHANGELES
PATNUBAY AT GABAY
PAGSISI
PANG HAGOD SA UGAT, LAMAN LITID
PANG PUDER
PANUDLA O PANG BIRA
PANG BALIK DIWA
PANG PALAYA NG ESPIRITU
(DISMISSSAL OF THE SPIRIT)
PANG BAKOD – BAKOD NG PARAISO

PANGALAN NG BANAL NA ESPIRITU
NO LIMIT FOR SPIRITUAL OPERATION
PANG HAGOD SA BALING BUTO O
BASAG NA BUTO
PANG- UTOS NG ESPIRITU
PANGALAN NG CINCO VOCALES
PANG BAKOD O PANG BUKAS
PANG CONSAGRA O PANG PATAY NG GAMIT
PANG PUDER
PANUDLA O PANG BIRA
PANG BALIK DIWA
PANG PALAYA NG ESPIRITU
(DISMISSSAL OF THE SPIRIT)
PANG BAKOD – BAKOD NG PARAISO

PANGALAN NG BANAL NA ESPIRITU
NO LIMIT FOR SPIRITUAL OPERATION
PANG HAGOD SA BALING BUTO O
BASAG NA BUTO
PANG- UTOS NG ESPIRITU
PANGALAN NG CINCO VOCALES
PANG BAKOD O PANG BUKAS
PANG CONSAGRA O PANG PATAY NG GAMIT
GOOD SPIRITS FOR WAR 7 ANGELS
PANG GAMOT SA PIGSA
PANG TANGGAL NG POWING
AGLA
PANG GAMOT SA TINIK NG ISDA
PAMPAAMO NG HAYOP
HAGOD SA GUSTONG MAGKA BABY
IWAS SA NAKAMAMATAY NA SANDATA
PANG GAMOT SA BUNI (AN-AN)
PANG PALIPAT PABALIK
PANG-AMPAT NG DUGO
PARA SA SINGAW
PANG-ANAK
SA PUERTA
SA MATRES
PANGPAHILAB/ PANG PALABAS
SUKA – TAE
SAKIT NG ULO
PANG PUDER
PANG BAKOD

PATNUBAY AT GABAY
PANG BUHAY
SA PAGTULOG SA GABI
• PANG SUKO NG (?)
1. PAMBURA PRAYERS:
1.GOD’S DIVINE SEAWALL WITH CRYSTALLINE BLUE DEEP AND DEADLY TRAPS PADER NA DAGAT NG DIYOS AMA INVISIBLE SA MATA NG KALABAN NAGKUKULAY BLUE AT ME IBA’T IBANG TRAPS UPANG MAHARANG ANG MGA PANA AT BIRA NG MGA MASASAMANG ELEMENTO.
2.GOD’S QUIET BUT POISONUS ATMOSPHERE SA HIMPAPAWID TAHIMIK PERO PUNO NG IBA’T IBANG LASON NA BINIBIGAY NG DIYOS AMA PANGLABAN AT PANG-PROTECTION.
3.WATER SPIN “GIBAIS” – WATER FROM ABOVE MAHIWAGANG TUBIG GALING SA ITAAS PAIKOT-IKOT UPANG HIGUPIN AT LUNURIN ANG MGA BUMIBIRA.
REMOVE PRIDE AND RICHES FROM EVIL MEN SO THAT THEY WILL BE POOR BINUBULONG ITO PAPUNTA SA MGA TAONG SOBRANG MAPANG-API, INAALIS ANG KAYABANGAN AT KAYAMANAN MULA SA MASASAMANG TAO UPANG SILA’Y MAGHIRAP.

4.DEATH CURVE – THE SHAPE OF THE SICKLE OR DEVICE IS OPPOSITE TO THAT OF THE DEVICE USED BY KAMATAYAN. TOUCH THE GROUND AND IT WILL KILL ALL MEN & SPIRITS AROUND THE TARGET.SANDATANG BALIGTAD NG GINAGAMIT NI KAMATAYAN ILAGAY SA PANTURO IDIKIT SA LUPA MAMAMATAY ANG TAO AT MGA ESPIRITUNG NASA PALIGID NG TARGET PINAAALALANG HUMINGI NG MATAAS NA PAHINTULOT BAGO GAMITIN ITO

BEWARE OF THE DIABOLICS THAT CAN ASSUME THE SHAPE OF A CELLPHONE, BALLPEN, MAN, ANIMAL AND AN ANGEL. MAG-INGAT SA MGA DEMONYONG GINAGAYA ANG HUGIS NG CELLPHONE, BALLPEN, TAO, MGA HAYOP MAGING ANG ANGEL. VERIFY NG MABUTI LAGI SA PANTURO KUNG SINO ANG KINAKAUSAP MO.

5.TIMAI, PANLINIS AT PAMBURA NA ILAGAY SA PANTURO AT KUSANG IIKOT

6. GOLDEN BALLS. THIS PRAYER CAN BE USED AGAINST PEOPLE WITH EVIL PLANS’
SWINDLERS AND ANY OTHER SINISTER PLANS. IT IS USED TO STOP THESE PEOPLE. THE BALLS CAN BE SENT INTO THE CENTER OF THE EVIL TROOPS.

7. FOR WARRING COUNTRIES TO HASTEN DEFEAT

8.GOLDEN PEN- A PRAYER TO INFLUENCE PEOPLE, WITH NEUTRAL OR LIGHT DIABOLIC LIFESTYLES, TO DO WHATEVER YOU WISH. IT CANNOT BE USED FOR GOOD PEOPLE WITH ACCEPTABLE LIFESTYLES. YOU CAN USE YOUR EYES AS A “PASS THROUGH” AND WRITE YOUR DESIRES/INTENTIONS ON THE FOREHEAD OF THE PERSON.

USED IT WHENEVER YOU HAVE BIG TRANSACTIONS.
USE IT ALSO WHENEVER YOU WANT SPIRITUAL THINKING FOR ACQUIRING NEW KNOWLEDGE.

8.DEATH BALL- YOU ASK KAMATAYAN TO KILL SOMEBODY EVIL. IT IS SIMILAR TO THE BLACK AND
WHITE SWORD.

TO DESTROY THE DEVIL

– TO DESTROY EARTHLY GNOMES.

9.FIRE SPIN OR “GIBAI” – TWISTER FROM EARTH TO ACT AS A VACUUM FOR EVIL SPIRITS AND
MEN. USE ONLY A SMALL TWISTER TO LIMIT THE DAMAGE.

11. ADDITIONAL PAMBURA

BLUE SUN
METEOR SUN
SUNSNAKE
SUNBALL

ORACION FOR MINIMIZING PERSECUTION OF MEMBERS PRACTICING DIVINO SYSTEM……..

AGAINST PERSECUTION FROM INFLUENTIAL AUTHORITIES….

TO REVERSE FEAR IN RECEIVING AN UPGRADED SPIRITUAL CHARGING………………...

TO BALANCE THE FLUCTUATION OF CHARGING…

PARA LUMINAW ANG MGA BUSINESS TRANSACTIONS GO TO A RELAX STATE, MEDITATE WITH AN INTENSE CONCENTRATION

Mga SUSING PANGBUKAS NG PINTO PATUNGO SA ASTRAL LIGHT/WORLD AT SA PINTO NG MGA DIVINE POWERS AT MIRACLES

Two male warrior angels capable of influencing man as well as the gnomes, in their totality.

Ulap na bigay ng DIYOS AMANG YAHWEH


II. ORACION FOR CONTROLLING NATURE USE ONLY IF NECESSARY.

A) FOR WALKING ON WATER
B) FOR CREATING A HURRICANE OF FIRE
C) FOR SPLITTING BODIES OF WATER
D) ORACION pangpatay ng Kapangyarihan ng buhay na gayuma

III. CHARGING PRAYERS

IV. OTHER DIVINE GIFTS
DIVINE RINGS, BALLS, AND SWORDS
I..A.Divine Rings of Light (Jesus Christ)
A.Divine Rings of Wisdom

II.A. Divine Balls of Light (Jesus Christ)

B. Divine Balls of Wisdom

III.A) Divine Swords of Light (Jesus Christ)
B) Divine Swords of Wisdom:8 BALLS OF LIFE (YAHWEH)
Business side & functions
6 BALLS OF LIGHT
(Jesus Christ)
Business side & functions
10 BALLS OF WISDOM
BUSINESS SIDE & FUNCTIONS

MGA SIKRETO KAYA NAGTAGUMPAY SI CRISTO-JESUS
Tuklasin mo ang nga katangian ng Dakilang Master. Halukayin ang mga nakatagong katangian ng pinakamagaling na Guro. Pag-aralan at gamitin sa iyong buhay, at siguradong maaabot mo ang iyong mga pangarap.
Ika-apat na sikreto ni Cristo

Pumupunta si Jesus kung saan nandoon ang mga tao.

Galatians 5:13
As for you, my friends, you were called to be free. But do not let this freedom become an excuse for letting your desires control you. Instead, let love make you serve one another.

Galacia 5:13
Mga kapatid, tinawag kayo upang maging Malaya. Ngunit huwag ninyon gamitin ang inyon kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t isa dahil sa pag-ibig.
Luke 9:6
The disciples left and traveled through all the villages, preaching the Good News and healing people everywhere.


Lucas 9:6
Kaya’t humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang Mabuting Balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Si Jesus ay madaling abutin at lapitan.

Panalangin

Oracion para makilala ang mga taong kukuha at maniniwala sa iyong produkto.


Ika-limang sikreto ni Cristo

Ang panginoong Jesus ay nagtakda ng oras upang magpahinga.

Genesis 2:2
By the seventh day God finished what he had been doing and stopped working.

Genesis 2:2
Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya’y nagpahinga sa ika-7 araw.

Mark 6:31
There were so many people coming and going that Jesus and his disciples didn’t even have time to eat. So he said to them “Let us go off by ourselves to some place where we will be alone and you can rest for awhile”.
Napakaraming taong dumating at umalis, anupa’t hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya’t sinabi niya sa mga ito “Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapahpahinga kayo nang kaunti”.

Panalangin at Oracion:

PANGBAKOD
( SPIRITUAL SHIELD )

_
ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 2 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.

1 comment:

  1. Mgandang araw po sir pwede po ba akong mag aral ng mga ito paano ba mag pa membro at magkano ang bayax

    ReplyDelete