Wednesday, June 30, 2010

SAGRADONG AKLAT 8

Mga Lihim Na Kaalaman tungkol sa mga Mangkukulam At mga Engkanto Diaboliko At mga paraan upang sila’y malabanan sa pamamagitan ng puting kaalaman ng Engkanto de Dios at ng mga Divino.
Inilathala ang Forbidden knowledge na ito hindi upang gamitin sa kapwa tao o kaninuman kundi para makontra at malabanan ang mga nilikhang ito.

Ipapanalangin namimg huwag kayong matuksong gamitin ito kundi alamin lamang upang magamit sa kabutihan.

Case no. 1

Kung ang isang babae ay biglang dinugo , kakaiba ang amoy nito at malakas ang pagtagas nanghihina na siya maaaring nilagay ng mangkukulam ang double soul ng babae sa katawan ng isang pusang itim at ito,y itinali at hiniwaan upang patuloy ang pagtagas ng dugo. Ang dugo ng pusang itim ay konektado sa dugo ng babaeng kinukulam.
Case no.2

Kung pinalalaki ang tiyan ng isang tao na para bang siya’y busog na busog kahit walang kinakain na para bang ito’y sasabog at ito’y nangyayari lamang tuwing nag hihigh tide ang dagat.

Case no. 3

Kung nilagyan ng uod ang iyong pagkain ng iyong kusinera o kusinero upang pumasok ito sa loob ng iyong katawan at mag-ritual naman ang mangkukulam para ito’y paramihan at kainin ka ng buhay magmula sa loob ng iyong tiyan. Magkasabuwat ang dalawa upang ika’y magkasakit at ito ang iyong ikamatay.

Case no. 4

Kung na kuhanan ang isang tao ng personal na gamit pati na ng litrato nya kaya nagagawa siyang hypnotismohin ng isang marunong sa witchcraft o black magic kaya sinusunod nya lahat ng iniuutos ng taong may hawak ng kanyang mga gamit.

Case no. 5

Kung binarang ang isang tao at nilagyan ng ipis, alupihan, uang at iba pang insekto sa loob ng katawan.

Case no.6

Kung nilagyan ng maliliit na grabang bato ang tiyan ng isang tao kaya ang pakiramdam niya ay parang lagi siyang busog kaya’t ayaw niyang kumain sapagkat isinusuka nya lang ang anumang kanyang makain.

Case no. 7

Kung nararamdaman mong may bumabato sa iyo mula sa himpapawid ng mga tinik at pako kaya parang nararamdaman mo ang mga tusok sa iba’t-ibang bahagi ng katawan mo at nagkakaroon ka ng maliiit na butas.

Case no. 8

Kung ikaw ay nabaunan ng gayuma sa pamamagitan ng iyong kinakain o iniinom. O kaya’y nakuhanan ka ng iyong litrato o anumang personal na gamit.

Gumamit ng Damra espada ni arkanghel San Miguel upang putulin ito. Humingi muna ng pahintulot na maputol na ito at gamitin ng pangputol magpa-guide sa taong may third eye o sa Efod.


Case no. 9

Kung may nagri-ritual sa isang babae kaya hindi siya mabuntis. Ibulong ito sa langis ng niyog buhayin ng Pater at ibulong uli ang JAH habang ipinapahid sa tiyan ng babaeng gustong manganak.

Case. No 10

Kung ang dahilan ng iyong pagka-kalbo ay may ginawang manika at ito,y unti-unting binubunutan ng buhok.

Case no. 11

Kung sinusumpang ng mild na kabaliwan ang isang tao dahil ibinato ng mangkukulam ang kaisipan niya tuwing kabilugan ng buwan.

Case no.12

Kung laging nasasaniban ng masasamang elemento at espiritu ang isang tao dahil nilagyan siya ng bukas na portal ng mangkukulam sa kanyang aura.

Case no. 13

Kung naging matatakutin ang isang tao dahil binuksan ng mangkukulam ang iyong ikatlong mata at ginagawa niyang third eye ng Dayabs.

Case no. 14

Kung laging nag-aaway ang mag-asawa o maging ang magkasintahan pa lamang dahil may nagbayad sa isang mangkukulam upang mag-ritual ng kanilang paghihiwalay para makuha ang pag-ibig pagka sila’y nagkahiwalay

Case no. 15

Kung pina-kulam ka upang habang-buhay kang maging binata o dalaga na wala ka talagang magustuhan dahil na hypnotize ka ng mang-kukulam.

Case no. 16

Kung kinukulam ka na lahat ng iyong mapapangasawa ay mamamatay na ginawang sumpa upang magkaroon ka ng matinding kalungkutan.

Case no. 17

Kung kinabitan ka ng mangkukulam ng sumpa sa kamalasan sa lahat ng negosyong iyong papasukin upang malugi at lagi kang ma-bankrupt.

Case no.18

Kung naging takaw aksidente ka dahil inilagay sa palayok ng aksidente ang iyong larawan.

Case 19

Kung lagi ka na lang na-hohold-up dahil sa nilagay na alupihan sa iyong mga personal na kagamitan.

Case no. 20

Kung nakakaroon ka ng mga pasa sa iyong pag-gising sa umaga dahil binubogbog ang katawan mo mula sa dimension ng mangkukulam.

Case no. 21

Kung may paro-paro o bangaw na laging pumupunta sa bahay mo at ito ang ginagamit na espiya ng mangkukulam upang malaman ang lahat ng iyong mga galaw.

Case no. 22

Kung idinikit sa matakaw na baboy ang personal mong mga gamit kaya lagi kang nagugutom kahit kakakain mo lamang.

Case no. 23

Kung ang pakiramdam mo naman ay lagi kang busog kahit hindi ka pa kumakain dahil ginawan ka ng manika at nilagyan ito ng mga buhangin at mga tela na naging reflection ng iyong katawan.

Case no. 24

Kung ang iyong ipinanganganak ay pare-parehong ipinaglihi sa alimango o kaya sa unggoy dahil ganito ang ginagawang ritual ng mangkukulam.

Case no. 25

Kung laging galit sa iyo ang mga aso at lagi ka na lang nakakagat dahil ang tingin nila sa iyo ay masarap na buto ng tapa at ito’y ginawa ng mangkukulam.

Case no. 26

Kung lagi kang sinusuwag ng baka dahil ginawang kulay pula ng mangkukulam ang kulay ng iyong aura.

Case no. 27

Kung laging may lumalabas na pusang itim sa paligid ng iyong bahay na ginagamit na espiya ng mangkukulam.

Case no. 28

Kung lagi kang nangangati kahit wala ka naming allergy o insektong gumakagat dahil likha ito ng mangkukulam.

Case no. 29

Kung pinakikialaman ka ng mangkukulam kaya lagi kang napapaihi at napapadumi.ANG DASAL NA ITO AY PANG PALAYO AT PANG TARANTA SA KALABAN.


KUNG IBIG MAALAMAN NA MAYROONG ESPIRITUNG MASAMA AY IHIHIP ANG KAPIRASONG PAPEL AT IPATONG SA ULO NG MAY SAKIT AT MABIBIGATAN.

PAGSUBOK KUNG MAYROONG MASAMANG ESPIRITU NA NAKAPIPINSALA SA TAO, AY 3 VESES (1) IHIHIP SA TUBIG AT PATIKMAN SA MAYSAKIT KUNG MAPAIT O MASAKLAP AT MAG-IIBA IBA ANG LASA NG TUBIG AY MAYROONG MAKAPIPINSALANG ESPIRITU.

PANAWAG AT PANGPAHIRAP. IHIHIP SA KASANGKAPAN AT PAHAWAKAN

PANAWAG AT PANGPAHIRAP. IHIHIP SA BASO AT SA MAY SAKIT AT KATUGIN.

PANGPAHIRAP.

PANGPABIGAT.

PANGHIHIP SA BOONG KATAWAN AT PANGPASABOG.

PANGBULONG SA KASANGKAPAN.

PANGPASIGAW AT PANGPARINGKING.

IPAPAKO SA HALIGI

MGA PAKO: SA ESPIRITO NG DI MAKAALALIS.

PANGSAKSAK O PANGTAGA, PANGPAHIRAP SA ESPIRITUNG NAMIMINSALA, IHIHIP AT IPAKO SA KAHOY ANG SAKIT NG NGIPIN

PANG-SAKSAK O PANG-TAGA, PANGPARUSA SA ESPIRITONG NAMIMINSALA,

PANAWAG SA LAHAT NG MGA MASASAMANG ESPIRITO.

ITO’Y NASA LIBRO NG ENGKANTO DE DIOS.

PANAWAG AT PANGGALIT.

PARA TUMAHIMIK AT HINDI MAMINSALA ANG MAY SAKIT.

PANGSUHETO SA LAHAT NG ESPIRITO.

PANAWAG SA ESPIRITO.

PANAWAG

PANAWAG

PANAWAG PANGPASAKAY, AT PANGPAHIRAP

PANALI NG DI MAKAALIS ANG ESPIRITO.

What is the procedure of Healing?

Ano ang mga pamamaraan para manggamot?

HEALING TEMPLATE

1. Healing as a Special DTEF mandate and as a gift to the Divino practitioner.

2. Perspectives of Healing from a Divino viewpoint.

3. Essentials of Healing

Procedures of Healing

Narito ang mga ORACION laban sa masasamang espiritu na pumapasok at nagpapahirap sa mga tao. Ang ilan sa mga kaparaanan na ginagawa ng masasamang espiritu, ay matutunghayan sa banal na kasulatan, sa mga sumususnod:

Narito naman ang mga ORACION at ang mga paraan ng paggamit at paggagamitan.
Pagtawag para dumating ang masamang espiritu:

Isa pang ORACION na magagamit sa pagtawag, ay ang sumusunod:

Narito pa ang isang ORACION na maaaring gamitin sa pagtawag:

Ang lalong mainam gamiting ORACION para matawag na lahat, ay ang mga sumusunod:

Para tumahimik at huwag maminsala ang maysakit, ay kailangang sabihin ang mga sumusunod:

Upang mapatali at huwag makaalis ang espiritu, ay dapat sabihin ang mga sumusunod na ORACION:

Ang isa pang uri ng pangtali upang huwag makaalis, ay ang sumusunod:

Kung ipapako naman ang espiritu upang huwag ding lakaalis, ay dapat gamitin ang sumusunod na ORACION:

Kung ibig makilala ang uri ng espiritung nagpapasakit, ay ibulong sa kapirasong papel na walang sulat ang sumusunod na ORACION at saka idikit sa noo ng maysakit ang nasabing papel, at saka ipakita sa maysakit ang papel, ay makikilala o makikita ang nagpapahirap na espiritu. Narito ang ORACION:

Ang isa pang paraan upang makilala kung may espiritung nagpapahirap, ay magpakuha ng kaunting tubig na inumin at saka tingnan ang tubig at sabihin ang ORACIONG sumusunod:

Ang isa pang paraan ng pagsubok kung talagang may espiritung nagpapasakit, ay ibulong sa kapirasong papel na walang sulat ang sumusunod na ORACION at saka ipatong sa ulo ng maysakit at ito’y mabibigatan:

Kung ang mga sumusunod na ORACION ay isa-isang ihihihip sa maysakit ay masaktan, ay tiyak na may masamang espiritung nagpapahirap.

Narito ang apat na uri na pangbugbog sa masamang espiritu:

Kung sisirain at pasasabugin ang masamng espiritung nagpapahirap, ay dapat gamitin ang mga sumusuno na ORACION:

Kung paaalisin ang masamang espiritu at ibig nang pawalan, ay hipan o ihihip sa katawan ng
Maysakit ang alinman sa mga sumusunod na ORACION:

Kung papasisan o babasbasan o tatapatan ng kamay ang maysakit mula sa ulo hanggang sa paa upang manaog at lumabas ang lamig at init at ang masamang hangin, at upang maalis o mabawasan ang sakit at karamdaman, ay gamitin ang alinman o ang dalawang sumusunod na ORACION:

Maaaring ipakwintas sa mga inaalihan ng masasamang espiritu, ang alinman sa mga sumusunod:

Narito ang iba’t-ibang mga panalangin na magagamit sa pag-aalis ng mga sakit at mga karamdaman. Pagkatapos madasal ang alinman sa mga sumusunod na panalangin, ay idaing at hingin kay Jesus at sa Ama na kung mangyayari ay ipagkaloob na pagalingin ang maysakit.
Narito ang mga nasabing panalangin:

KABABALAGHANG LIHIM NG NIÑO JESUS

TESTAMENTO SECRETO
PANALANGIN SA AMA NG NIÑO JESUS
DIVOCION: TATLONG AMA NAMIN, ISANG SUM, BAGO ISUNOD ANG ORACION:
PASIMULA NG NIÑO JESUS BAGO
GUMAWA NG MILAGRO:
LAKAS NG NIÑO
SECRETO NG NIÑO JESUS NG BUHATIN ANG MUNDO.
ORACION NG VIRGEN.
ORACION NI SAN JOSEP,
ORACION NG VIRGEN UPANG SILA AY HINDI MAKITA.

PALIWANAG:
SUBONG CRISTO:

SA MATA NG TRIANGULO
ANG (12) TALA NA LUMIWA, NAG SA ULO NG VIRGEN AY (12) PANGALAN:
ANG CORONA:
SA IBABAW NG CORONA:
ANG NASUSULAT SA CORONA:
SA NOO NG VIRGEN:
NASUSULAT SA BIBIG:
ANG NASA IBABA AY:

ANG NAKASULAT SA SINTURON:

ANG NAKASULAT SA DAMIT NIYA:
ANG NAKASULAT SA DAKONG BISIG:
ANG TINUTUNGTUNGAN NG VIRGEN:
ANG LIWANAG SA DALAWANG KAMAY.:
ANG ITINAGO SA PALAD:
TIGALPO SA BAJA, IBULONG SA GULOK AT IPATONG SA PASIMANO SA GAWING SILANGAN:
PANUDLA:
GAMOT SA NATAGA O NAHIWA:
BAGO ITAPAL ANG DAMONG MARIA WIKAIN ITONG BULONG.
BULONG SA PAGGAWA NG ORO PLATA, CABRE AT HIERRO:
BULONG SA PACO:
SA DI MAPAANAK TATLONG SANTA:
SA BIKIG:
PANGHILOT SA PILAY:
CONTRA A LOS MALOS ESPIRITU:
PANIRA SA MALOS ESPIRITUS:
PARA SUSPENDER A LOS MALOS ESPIRITUS:
PARA LUMAYAS ANG MAL ESPIRITU:
PARA CASTIGAR:
PARA GUARDIA:
PARA MATARLOS MALOS ESPIRITUS:
PARA MANGINIG:
INTERISANTE
ANG NINO JESUS AT ANG KANYANG KABABATA AY NAGLALARO NG HABULAN. KUNG MINSAN AY NAGTUTUNGO SA ILOG AT DOON’Y NAGPUPUKOL NG BATO SA TUBIG, ANG BAWA’T IHAGIS NG NINO AY
NAKALUTANG ANG SA MGA BATA NAMAN AY PAWANG LUBOG, KAYA’T NAMANGHA SILA SA GAYONG NAKITA.
NAGLALARONG MAGISA ANG NINO NG MAGDAAN ANG MGA BATA AT YAYAIN SIYAN MALIGO SA ILOG, AYAW MAN NIYA AY NAPILITAN DING SUMAMA, NG SILAY DUMATING AY NAGSALITA ANG NINO, BAKA IYON AY HINDI MABABAW? ANG ISA SA KANILA’Y LUMUKSO NA SA TUBIG NG BIGLANG NAWALA AT PARANG KINAIN NG LAHO, KAYA ANG MGA BATA AY NAGSIUWINA AT NAIBALITA SA KANILANG MGA MAGULANG.
ORACION NG NINO
NAGLUTO ANG VIRGEN NG PAGLARUAN NG NINO ANG PALAYOK. PINALAKAD AT NG PUNAHIN AY KANYANG PINABALIK.
ITO ANG SINABI NG NINO NG PAALISIN ANG MASAMANG ESPIRITU:
ANG UNANG HIMALA NG VIRGEN SA AHAS NA TUTUCA AT NG WIKAIN ITO’Y BILANG ITINUNGO ANG ULO:
ANG PAGLALARO NG NINO SA INILULUTONG ISDA’ LUMALANGOY PA AY KUMUKULO NA ANG TUBIG
NANAOG ANG AMA AT NAG USAP SILA NG NINO, NGUNIT HINDI NAPANSIN NG VIRGEN AT SI SAN JOSEP.
ITO’Y SINABI NG NINO UPANG MABIGO ANG INIT NG ARAW AT UMULAN SA POOK NA KANIYANG KINATATAYUAN.
NG MAGSIGA ANG NINO SA GITNA NG NAPAKALAKAS NA ULAN.
ISANG MAGSASAKA AT ANG ARARO AY PINALUNDAG NA PARANG KABAYO:
NG SUMAKAY ANG NINO SA PATPAT AT HINABOL NG MATANDA.
KINATUWAAN NG NINO JESUS ANG MAMAMANA. PAGKAT KUNG BUMAGSAK ANG PALASO SA LUPA AY TATLO TATLO ANG TUHOG NA IBON.
NG MAGTAGO ANG NINO SA LOOB NG BOTELLA AT SIYA AY HINDI NAKITA.
NAKITA NI SAN JOSEP ANG NINO AT ANG VIRGEN AY NAGLALAKAD SA NAPAKALIIT AT MAY-KATAASANG SANGA NG KAHOY.

ORACION NG NINO:
SA VIRGEN:
NAGLARO ANG NINO: SA SIGA AT SUMAMA SA USOK.
BUMABA ANG DIOS AMA AT ISINAMA ANG DIOS ANAK, SILANG DALAWA AY PUMAILANGLANG SA HIMPAPAWID, SINABI ITO NG NINO JESUS SA DIOS AMA NG SILA’Y NAGLALAKBAY NA.
ANG SINABI NG NINO NG SIYA AY BUBUHATIN NG LABING DALAWANG MALALAKAS NA BAGONG TAO KAYA’T HINDI SIYA MAIANGAT.
NAGMUKHANG BABAE ANG NINO KAYA PATI ANG VIRGEN AY HINDI NAKAKILALA SA KANYA.
NG MAKIPAGLABAN ANG NINO SA HIGANTE AY SAMPUNG ULIT NA LUMAKI AT NATALO NIYA KAYA LUMUHOD SA HARAP AT HUMINGI NG TAWAD SA NINO JESUS.
HINABOL NG NINO ANG KULOG, NG MAHULI SA PAA AY ITINALI SA PUNONG KAHOY.
NG LUMAKAD ANG NINO JESUS SA GITNA NG DAGAT AT NAKITA SIYA NG MAMAMALA KAYA.
NAKITA NG DALAWANG MATANDA ANG PAGLALARO NG NINO JESUS SA ALAPAAP.
NTN PODER DIVINO 7,000,000.
ITO ANG PUNO NG SALITA NG NINO JESUS NG SIYA AY SUMAPIT SA IKA PITONG TAONG GULANG NIYA, ANG ORACIONG ITO AY SA BANAL NA LABI NIYA NAGBUHAT.
NG PATAKBUHIN ANG PALAYOK NG NINO JESUS:
NG HAWAKAN NG NINO ANG BATO AT NAGING PULBOS.
ANG GINAMIT NG NINO SA ISANG DAKOT NA LUPA AT NG INIHAGIS PAITAAS, NG LUMAGPAK AY NAGING LABING DALAWANG BATA.
NAKATUWAAN NG NINO JESUS ANG ISANG TAONG NAKASAKAY SA BAKA SAMANTALANG SIYA AY NASA KALSADA AT NAGPUPUKOL NG BATO SA KABILANG IBAYO AT NG DUMAAN SA TABI NIYA AY HINDI MAKAALIS KAHIT NA PALUIN ANG BAKA.
BIGLANG PUMIHIT ANG KATAWAN NG NINO JESUS AT NAGING KALAPATING PUTI.
ANG DALIRI NG NINO JESUS AY ITINURO SA MABABANGIS NA HAYOP O HALIMAW KAYA’T ITO AY NANGAYUPAPA AT NAKATULOG.
PINAGPILITANG MAKILALA NG NINO ANG NASA LOOB NG BATO ANG NAKITA AY ENCANTADA ANG BATONG PINAGTAGUAN AY NAGING CRYSTAL AT NAKITA ANG KALOOB LOOBAN.
PINAGLARUAN NG NINO JESUS ANG PILAY KAYA ITO’Y NAGALIT AT HINABOL ANG NINO, ANG TUNGKOD NG PILAY AY NAGSALITA, DAHIL SA AKIN AT PINATATAWAD KA NG AKING AMA AT IKAW AY MAKAKALAKAD NA.
ISANG DALAGANG MULA SA PAGKABATA AY DULING KINATUWAAN NG NINO KAYA’T NAWALA ANG KANYANG PAGKADULING.
SA PAGLALARO NG MAGPINSANG MANUEL AT JUAN, LUMAKAD NG TATLONG HAKBANG ANG NINO, AT NAWALA AT DI NAKITA NI SAN JOSEP NGUNIT MAY NARINIG SIYANG TINIG NA NAGSABING PAGDATING NG ORAS IKAW ANG HALAL NA MAGBIBINYAG SA KANYA SIYA’Y AKING ANAK AT AKING KATAWAN.
DINALA NG NINO JESUS ANG KANYANG PINSAN SA BUNDOK NGUNIT ITO’Y INABOT NG UHAW. ANG GINAWA NG NINO AY TINUMBOK NG DALIRI ANG BATO AT BUMUKAL ANG TUBIG.
IKINUNTRA NG NINO ANG BASTON NIYANG NAGAGAWANG AHAS SA ISANG MAHICO.
NG GAWING MGA LEON NG NINO ANG ISANG DAKOT NA BUHANGIN AT INITSA SA HARAP NG MAHICO.
ISANG HARI ANG KINATUWAAN NG NINO DAHIL SA KAGANDAHAN NITO KAYA’T MARAMING BABAE ANG NABIBIHAG NIYA. ISANG ARAW AY NAGBIHIS ANG HARI BAGO HUMARAP SA SALAMIN NGUNIT NAKITA NIYA NA MAHABA ANG KANIYANG ILONG AT SIYA’Y MAY SUNGAY:
KINATUWAAN NG NINO ANG KABAYO NG MANGANGAHOY AT NAGING SAKO NG BUHANGIN:
NAKATUWAAN NG NINO ANG HALIGING BATO KAYA’T NAGING HALAMANG WALANG DAHON. ANG BUNGA NITO AY MASARAP MALINAMNAM AT HABANG KINAKAIN AY MABISANG GAMOT SA ANO MANG SAKIT.
ANG ORACIONG ITO AY DAPAT INGATAN NG SINOMAN ITO ANG NAKASULAT BUHAT SA KANANG PAA HANGGANG SA KANANG TAGILIRAN NG CRISTO JESUS:
ANG NAKASULAT BUHAT SA KALIWANG PAA HANGGANG SA KALIWANG TAGILIRAN NG CRISTO JESUS:
ANG NAKASULAT SA BANDERA NG CRISTO JESUS SA PAGKABUHAY NA MAG-ULI:
ANG NAKASULAT SA IBABA NG BANDERA NG CRISTO JESUS:
ANG NAKASULAT SA IBABA NG DALAWANG PAA NG CRISTO JESUS:
CUANDO NSG. LEVANTO DEL HOJO, LOS SOLDADOS SE PARAGARON Y QUEDARON AMORTIZADOS.
ORACION NG NINO NG SIYA’Y NAGING IBON:
ORACION NG NINO UPANG MAWALA ANG SIKAT NG PAMPADILIM:
ORACION NG NINO NG GAWING BATO ANG BUHAY NA AHAS:
(TAGABULAG)

KUMAGAT NG KAPIRASONG
SANGA NA MAY DAHON NG ANO MANG KAHOY NA BUHAY O DAMO AT SAKA WIKAIN ITO:
ORACION NG VIRGEN NOONG NAKASAKAY SA JUMENTA. ANG BATI NG VIRGEN KAY JESUS NOONG MASASALUBONG NILA ANG MGA KAWAL NI HERODES:
(ANG SAGOT NI JESUS)
PAMPATULOG NG VIRGIN:
ORACION NG NINO NOONG SIYA’Y UTUSAN NG INA NG KANIYANG INA, NA NASA LANGIT NA PAGALINGIN ANG ISANG PIPI UPANG MAKAPAGSALITA.
ORACION NG NINO NG PAGUMPUGIN ANG BUNDOK NA NAHAHATI SA LAKAS NG LINDOL:
NANALANGIN ANG NINO SA INA NG KANIYANG INA AT NAPAKITA SA KANYA ANG AMA NG KANIYANG AMA, NA ANAK NG INA NG KANIYANG INA AT PAGKATAPOS NG KANIYANG PANALANGIN, ANG BATONG KANIYANG KINALULUHURAN AY NADUROG AT BINUKALAN NG TUBIG NA KANIYANG INIINOM:
ISANG ARAW SI SAN JUAN BAUTISTA AT ANG NINO AY NAGLALARO, WALANG ANO-ANO AY BIGLA NA LAMANG UMUGONG, SA GAYON NARINIG NG DALAWA DILI ANG HINDI NAHINTAKUTAN SI SAN JUAN BAUTISTA. NAGSALITA ANG NINO SA KANIYANG PINSAN NA ANIYA, JUAN HUAG KANG MATAKOT IPIKIT MO ANG DALAWA MONG MATA. IPINIKIT NAMAN NI JUAN ANG DALAWANG NIYANG MATA. PAGKATAPOS AY SINABI NG NINO SA KANIYA, IDILAT MO NA ANG IYONG MATA, AT IDINILAT NAMAN NI SAN JUAN ANG KANIYANG MGA MATA. NGUNIT BIGLA NA LAMANG SIYANG NAPATIGAGAL SA KANIYANG NAMASDAN SAPAGKAT NASA HARAP NILA ANG ISANG LIWANAG O ANO NA DI NIYA MAALAMAN KUNG ANO NGA IYON AT NAGSALITA SA KANIYA NG GANITO. JUAN MAPALAD KA SA LAHAT SAPAGKAT IKAW LAMANG ANG TANGING NAKAKITA SA AKIN AT MAPALAD KA RIN SAPAGKAT IKAW ANG TANGING HINIRANG KO UPANG SIYANG MAGBINYAG SA ANAK KONG
SA AKIN AY BUMINYAG. AT ANG PANGALANG ITO, ANG SIYA MONG IBINYAG SA KANIYA PAGSAPIT SA KANIYANG IKA TATLUMPU AT TATLONG TAON GULANG AT PAGKATAPOS MASABI ITO NAWALA ANG DIOS AMA.

NAKAPALIBOT SA TRISPIKO:
SAGRADO Y SAGRADISIMO. NOMBRE DE DIOS HIJO DENTRO DEL CONSISTORIO:
ORACION NG NINO NOONG SILANG MAGPINSAN AY PAUWI NA. HINARANG SILA NG MGA KAMPON NI LUCIFER AT IBIG AGAWIN KAY SAN JUAN ANG LIBRONG KINATALAAN NG MAHAL NA PANGALAN PAGKAKABINYAG NI JESUS NGUNIT NAGSALITA SI JESUS AT SILANG LAHAT AY SUMABOG NA PARANG ALIPATO:
ORACION NG NINO UPANG BUMIRA NG BATO AT ITAGO ANG LIBRITONG KINATITIKAN NG PANGALAN LIHIM SA KANIYANG PAGKABINYAGAN:
ORACION DEL REY DE LA MUERTE)

ANG TAPI NI CRISTO:
NOONG MANALANGIN SA GETSEMANI SI JESUS CHRISTO NA ANIYA’Y
NG PUMASOK SI JESUS SA JERUSALEM:
(3) PTV 1 CREDO PANAWAG SA UMALIS:
(LLAVE DE SATOR)
PANGGAMOT:
(CULEBRANG SAKIT)
PANGTAPAL SA NATAGA UPANG HUWAG DUMUGO:
ANG IBININYAG KAY JESUS AYON SA TESTAMENTONG ITO, NA NAKAPALIBOT SA TRISPIKO:
PANIRA:
PODER DEL REY DE LOS REYES.

KATAPUSANG PANGUNGUSAP NG NINO JESUS AT PANGALAN NG MUNDO:
LIHIM NA KAALAMAN SA PANGGAGAMOT

ANG DASAL NA ITO AY PANG PALAYO AT PANG TARANTA SA KALABAN.
KUNG IBIG MAALAMAN NA MAYROONG ESPIRITUNG MASAMA AY IHIHIP ANG KAPIRASONG PAPEL AT IPATONG SA ULO NG MAY SAKIT AT MABIBIGATAN.

PAGSUBOK KUNG MAYROONG MASAMANG ESPIRITU NA NAKAPIPINSALA SA TAO, AY 3 VESES (1) IHIHIP SA TUBIG AT PATIKMAN SA MAYSAKIT KUNG MAPAIT O MASAKLAP AT MAG-IIBA IBA ANG LASA NG TUBIG AY MAYROONG MAKAPIPINSALANG ESPIRITU.
NAGPAPAGAL NG MUNDO.
PANAWAG AT PANGPAHIRAP. IHIHIP SA KASANGKAPAN AT PAHAWAKAN

PANAWAG AT PANGPAHIRAP. IHIHIP SA BASO AT SA MAY SAKIT AT KATUGIN.
PANGPAHIRAP.
. IHIHIP SA PANYO AT IPASPAS. HINDI PATATAMAAN ANG MAYSAKIT AY MASASACTAN.
PANGPABIGAT.
PANGHIHIP SA BOONG KATAWAN AT PANGPASABOG.
PANGBULONG SA KASANGKAPAN.
PANGPASIGAW AT PANGPARINGKING.

IPAPAKO SA HALIGI PANLAY
MGA PAKO: SA ESPIRITO NG DI MAKAALALIS.
PANGSAKSAK O PANGTAGA, PANGPAHIRAP SA ESPIRITUNG NAMIMINSALA, IHIHIP AT IPAKO SA KAHOY ANG SAKIT NG NGIPIN

PANG-SAKSAK O PANG-TAGA, PANGPARUSA SA ESPIRITONG NAMIMINSALA,
NANG ITURO NG DIOS AMA SI SATANAS AY HINDI NAKAKIBO AT PARANG NA KURYENTE.
PANG-SAKSAK PANG PAKO AT PANGSIPIT.

PANGPALABAS SA ESPIRITUNG NAMIMINSALA. SINABI NG INFINITO DIOS WALANG MAHUHULOG SA KAHIRAPAN NI DILIM NA DARAAN SABOG ANG INFIERNO ANG LIBO AY WARAY, MABUBUKSAN ANG LANGIT AKO ANG MAGDARAAN.

PANG – PASSES, PANGPAALIS, AT PANGPALIWANAG NG ISIP.
PANG-PAALIS SA ESPIRITONG NAMIMINSALA AT PANGPASABOG.
SINABI NG INFINITO DIOS NA WALANG BIGLA, ANG TATLO LUMUBOG UMALIS SA MUNDO NABAWI ANG BATO.
PANGHIHIP SA TUKTUK.
PAGBIBINYAG

SA KAPANGYARIHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD.

PANGGAMOT SA MAYSAKIT KAHIT MALAYO.

PAGKATAWAG SA SPIRITU SANTO AY ISUNOD ANG,

AT SABIHING MAGALING KA NA NA PARANG NAKIKITA ANG GINAGAMOT.

BASBAS O PASES SA MAY SAKIT, IHIHIP SA KAMAY AT ITAPAT SA ULO HANGGANG SA PAA NG BINABASBASAN AT LALABAS ANG LAMIG AT INIT NA NAKASASAMA SA TAO.

PAGKATAPOS NG LAHAT AY MANALANGIN NG MALUBOS ANG PAGPAPAGALING:
PARANG NAKIKITA SA ISIP ANG PANGINOONG JESUCRISTO AT KINAKAUSAP NG GANITO:

OH MAAWAING JESUS MANGYARI NAWA SA TAONG ITO ANG IYONG SINABI NA ANG ANO MANG HINGIN SA AMA SA IYONG PANGALAN AY IPAGKAKALOOB
(JUAN 14:13, 14,16, 23)

OH, MAAWAING JESUS, AKO’Y SUMASAMPALATAYA SA IYONG SINABI, NA ANG GANITONG MGA KARAMDAMAN AY HINDI MAAALIS NG ANUMAN MALIBAN SA PAMAMAGITAN NG MGA PANALANGIN, KAYA IDINADALANGIN KO PO SA IYO ANG PAGPAPAGALING NG MAYSAKIT NA ITO.

PANALANGIN

PAGHINGI NG TULONG SA LAHAT NG KORO NG MGA ANGILES NG PANGINOONG DIOS.

1 –--------------------, LUBOS ANG KABUTIHAN PINAKABANAL SA LAHAT.
2 –---------------------------PINAKA MARUNONG.
AT BAIT SA LAHAT NA WALANG KAPARA.
3 –------------------------WALANG KAPANTAY ANG HALAGA.
4------------------------------, NAG- AALAGA AT NAG-UUTOS AT PANGINOON NG LAHAT.
5 –----------------------------------, MAKAPANGYARIHANG ESPIRITU ANG MAKAPANGYARIHANG PANGINOON, KABAGSIKAN NA DI MATATALO NINO MAN.
6 –----------------------PUNONG NAGHUHUSAY NG IKA GAGALING NG LAHAT. SUGONG NAKIKIPAG-UUSAP SA TAO.
7 –-----------------------------------
KATUWIRAN NG DIOS KAHALILI NIYANG MAMAHALA SA ISANG LIBUTAN.

KALULUWA NG MGA TAONG BANAL NA NANGAMATAY AT NAPATUNGO SA LANGIT.

1 –---------------------------, MGA NAGING SANTO NG DIPA NAGKAKATAWANG TAO ANG DAKILANG MANANAKOP.
2 –---------------------------------. PINAGPAPAHAYAGAN NG DIOS INAARALAN AT MAGHUHULA.
3 –---------------------------------, MGA TAONG PINILI AT NAKASAMA NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO.
4------------------, MGA TAONG KINATULONG NG MGA APOSTOLES.
5 –--------------------, APAT NA MANUNULAT NA KASAMA NI JESUS, MATEO, MARCOS, LUKAS, JUAN.

6 –---------------. MATAPANG AT ISINASAGAWA ANG MGA PAGPAPALAGANAP NG ARAL NG CRISTO JESUS.
7 –--------, MGA MARUNONG NA SASERDOTE NA NAGSUSULAT AT NAGTUTURO NG KALIHIMAN UKOL SA MANANAKOP.
8-----------------------------,
NANGANGARAL AT NAG-AALAGA SA MGA CRISTIANO.
9 –----------------------------
HINDI NAGKASALA SA GAWANG MAHALAY.
10 – -----------------------------
MGA TAONG NAG-ASAWA AT NAGKASALA NGUNI’T NAGSIPAGSISI AT NAG-BALIK LOOB SA KABUTIHAN.

ALPHA OMEGA

____________________________________________________________________ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 8 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.

No comments:

Post a Comment