Wednesday, June 30, 2010

SAGRADONG AKLAT 7

Ika-Labing Pitong na Sikreto ni Christo

Tinalo ni Jesus ang anumang katanungan o kapintasan sa kanyang nakaraan.

Philippians 3:13, 14, 16

Of course, my friends, I really do not think that I have already won it, the one thing I do, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. So I run straight toward the goal in order to win the prize, which is God’s call through Christ Jesus to the life above. However, that may be, let us go forward according to the same rules we have followed until now.

Filipos 3: 13, 14, 16

Mga Kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan.

Matthew 1:20 …..For it is by the Holy Spirit that she has conceived.

Mateo 1:20 …. Sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Panalangin:
Oracion; Upang mabago ang kapalaran tungo sa magandang kinabukasan.

Ika-labing walong Sikreto ni Kristo.

Hindi sinayang ni Jesus ang kanyang oras para lamang sagutin ng sagutin ang mga kritiko.

Proverbs 14:7 Stay away from foolish people; they have nothing to teach you.

Kawikaan 14:7 Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang,

Matthew 26:63
But Jesus kept quiet

Mateo 26:63 Datapuwa't hindi umimik si Jesus.
Proverbs 23:9 Don't try to talk sense to a fool; he can't appreciate it.

Kawikaan 23:9 Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang, hindi niya mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo.
Panalangin:
Oracion. Para maiwasan ang paninirang-puri sa mga kritiko.


Ika-labing siyam na Sikreto ni Kristo.

Alam ni Jesus na may tamang oras at may maling oras sa paglapit at pakikipag-usap sa tao.
Ephesians 5:15 So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people.
Ephesians 5:16 Make good use of every opportunity you have, because these are evil days.
Ephesians 5:17 Don't be fools, then, but try to find out what the Lord wants you to do.
Efeso 5:15-17
Kaya’t ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
John 2:4 You must not tell me what to do,”Jesus replied “My time has not yet come.”

Juan 2:4 Sinabi ni Jesus, Huwag ninyo akong pangunahan, Ginang! Hindi pa ito ang panahon ko.
John 8:11 Jesus said I do not condemn you either. Go, but do not sin again.

Juan 8:11 Sinabi ni Jesus hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, at huwag nang magkasala.
Ecclesiastes 3:1 Everything that happens in this world happens at the time God chooses.

Ecclesiastes 3:11 He has set the right time for everything.
Mangangaral 3:1,11

Panalangin:
Oracion para maging tama ang oras ng pagpapala sa isang bagay na gagawin.


Ika-dalawangpung Sikreto ni Kristo.

Tinuturuan ni Jesus ang kayang mga taga-pagturo.


Proverbs 9:9
Anything you say to the wise will make them wiser. Whatever you tell the righteous will add to their knowledge.


Kawikaan 9:9

Matalino’y turuan mo,t lalo siyang tatalino, Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito.

Matthew 26:36 Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray."
Matthew26:37 He took with him Peter and the two sons of Zebedee. Grief and anguish came over him,
Matthew26:38 and he said to them, "The sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. Stay here and keep watch with me."
Mathew 26:39 He went a little farther on, threw himself face downward on the ground, and prayed, "My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me! Yet not what I want, but what you want."
Matthew 26:40 Then he returned to the three disciples and found them asleep; and he said to Peter, "How is it that you three were not able to keep watch with me for even one hour?
Matthew 26:41 Keep watch and pray that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak."
Matthew 26:42 Once more Jesus went away and prayed, "My Father, if this cup of suffering cannot be taken away unless I drink it, your will be done."
Matthew 26:43 He returned once more and found the disciples asleep; they could not keep their eyes open.
Matthew 26:44 Again Jesus left them, went away, and prayed the third time, saying the same words.
Matthew 26:45 Then he returned to the disciples and said, "Are you still sleeping and resting? Look! The hour has come for the Son of Man to be handed over to the power of sinners.
Matthew 26:46 Get up, let us go. Look, here is the man who is betraying me!"

Mateo 26:36 Nang magkagayo'y dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi sa kaniyang mga alagad, Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin.
Mateo 26:37 At kaniyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at nanglumong totoo.
Mateo 26:38 Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at makipagpuyat sa akin.
Mateo 26:39 At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatirapa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.
Mateo 26:40 At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog, at sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring mangakipagpuyat sa akin ng isang oras?
Mateo 26:41 Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapuwa't mahina ang laman.
Mateo 26:42 Muli siyang umalis na bilang ikalawa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban.
Mateo 26:43 At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog, sapagka't nangabibigatan ang kanilang mga mata.
Mateo 26:44 At muli niya silang iniwan, at umalis, at nanalangin bilang ikatlo, na sinabing muli ang gayon ding mga salita.
Mateo 26:45 Nang magkagayo'y lumapit siya sa mga alagad, at sinabi sa kanila, Mangatulog na kayo, at mangagpahinga: narito, malapit na ang oras, at ang Anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan.
Mateo 26:46 Magsitindig kayo, hayo na tayo: narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin.Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa langit.

John 14:2 There are many rooms in my Father's house, and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so.
John 14:3 And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am.
John 14:4 You know the way that leads to the place where I am going."

Juan 14:2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.
Juan 14:3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.
Juan 14:4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan.


Itinuro ni Jesus ang tungkol sa impiyerno.

Luke 16:19 "There was once a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in great luxury every day.
Luke 16:20 There was also a poor man named Lazarus, covered with sores, who used to be brought to the rich man's door,
Luke16:21 hoping to eat the bits of food that fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores.
Luke 16:22 The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the feast in heaven. The rich man died and was buried,
Luke 16:23 and in Hades, where he was in great pain, he looked up and saw Abraham, far away, with Lazarus at his side.
Luke 16:24 So he called out, 'Father Abraham! Take pity on me, and send Lazarus to dip his finger in some water and cool off my tongue, because I am in great pain in this fire!'
Luke 16:25 But Abraham said, 'Remember, my son, that in your lifetime you were given all the good things, while Lazarus got all the bad things. But now he is enjoying himself here, while you are in pain.
Luke 16:26 Besides all that, there is a deep pit lying between us, so that those who want to cross over from here to you cannot do so, nor can anyone cross over to us from where you are.'
Luke 16:27 The rich man said, 'Then I beg you, father Abraham, send Lazarus to my father's house,
Luke 16:28 where I have five brothers. Let him go and warn them so that they, at least, will not come to this place of pain.'
Luke 16:29 Abraham said, 'Your brothers have Moses and the prophets to warn them; your brothers should listen to what they say.'
Luke 16:30 The rich man answered, 'That is not enough, father Abraham! But if someone were to rise from death and go to them, then they would turn from their sins.'
Luke16:31 But Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone were to rise from death.' "

Lukas 16:19 Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana:
Lukas 16:20 At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan,
Lukas 16:21 At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat.
Lukas 16:22 At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing.
Lukas 16:23 At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan.
Lukas 16:24 At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito.
Lukas 16:25 Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan.
Lukas 16:26 At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin.
Lukas 16:27 At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa iyo, ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama;
Lukas 16:28 Sapagka't ako'y may limang kapatid na lalake; upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa.
Lukas 16:29 Datapuwa't sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta; bayaang sila'y pakinggan nila.
Lukas 16:30 At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi.
Lukas 16:31 At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay.
Luke 13:10 One Sabbath Jesus was teaching in a synagogue.
Lukas 13:10 At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath.


Mark 6:6 He was greatly surprised, because the people did not have faith. Then Jesus went to the villages around there, teaching the people.
Mar 6:6 At nanggigilalas siya sa kanilang di pananampalataya. At siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligidligid.

Panalangin:
Oracion: Para maging efektivo at maintindihan ang mga itinuturo.


Ika-dalawangpu’t isang Sikreto ni Kristo.

Ayaw ni Jesus mawalan ng gana sa kanyang mga pangarap dahil lang sa mga paninira ng iba.

Proverbs 12:6 The words of the wicked are murderous, but the words of the righteous rescue those who are threatened.
Kawikaan 12:6 Ang mga salita ng masama ay mga bakay sa dugo: nguni't ililigtas sila ng bibig ng matuwid.
Matthew 12:24 When the Pharisees heard this, they replied, "He drives out demons only because their ruler Beelzebul gives him power to do so."

Mateo 12:24 Datapuwa't nang marinig ito ng mga Fariseo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonio, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonio.
Panalangin:
Oracion: Para maabot at marating ang mga pangarap patungo sa pagtatagumpay kahit na maraming pagsubok.


Ika-dalawangpu’t dalawang Sikreto ni Kristo.

Hindi pinayagan ni Jesus magalit siya at magtanim ng sama ng loob sa ibang hindi tapat sa kanya at sa mga nagtaksil sa kanya.
1Peter 3:8 To conclude: you must all have the same attitude and the same feelings; love one another, and be kind and humble with one another.
1Peter 3:9 Do not pay back evil with evil or cursing with cursing; instead, pay back with a blessing, because a blessing is what God promised to give you when he called you.

1Pedro 3:8 Katapustapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangagibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip:
1Pedro 3:9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala.

Hebrews 12:15 Guard against turning back from the grace of God. Let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poison.
Hebreo 12:15 Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami;

Mark 14:18 While they were at the table eating, Jesus said, "I tell you that one of you will betray me---one who is eating with me."
Marcos 14:18 At samantalang sila'y nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain, ay ipagkakanulo ako.

Mark 14:43 Jesus was still speaking when Judas, one of the twelve disciples, arrived. With him was a crowd armed with swords and clubs and sent by the chief priests, the teachers of the Law, and the elders.
Mar 14:44 The traitor had given the crowd a signal: "The man I kiss is the one you want. Arrest him and take him away under guard."
Mar 14:45 As soon as Judas arrived, he went up to Jesus and said, "Teacher!" and kissed him.
Mar 14:46 So they arrested Jesus and held him tight.
Mar 14:47 But one of those standing there drew his sword and struck at the High Priest's slave, cutting off his ear.
Mar 14:48 Then Jesus spoke up and said to them, "Did you have to come with swords and clubs to capture me, as though I were an outlaw?
Mar 14:49 Day after day I was with you teaching in the Temple, and you did not arrest me. But the Scriptures must come true."
Mar 14:50 Then all the disciples left him and ran away.

Mar 14:43 At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas, na isa sa labingdalawa, at kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas, na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda.
Mar 14:44 Ang nagkanulo nga sa kaniya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, na sinasabi, Ang aking hagkan, ay yaon nga; hulihin ninyo siya, at dalhin ninyo siyang maingat.
Mar 14:45 At nang dumating siya, pagdaka'y lumapit siya sa kaniya, at nagsabi, Rabi; at siya'y hinagkan.
Mar 14:46 At siya'y sinunggaban nila, at siya'y kanilang dinakip.
Mar 14:47 Datapuwa't isa sa nangaroon ay nagbunot ng kaniyang tabak, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kaniyang tainga.
Mar 14:48 At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Kayo baga'y nagsilabas, na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako?
Mar 14:49 Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli: nguni't nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan.
Mar 14:50 At iniwan siya ng lahat, at nagsitakas.


Ephesians 4:31 Get rid of all bitterness, passion, and anger. No more shouting or insults, no more hateful feelings of any sort.
Ephesians 4:32 Instead, be kind and tender-hearted to one another, and forgive one another, as God has forgiven you through Christ.

Eph 4:31 Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala:
Eph 4:32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.
Panalangin:
Oracion: Upang huwag maging mainitin ang ulo at maalis ang anumang galit.


Ika-dalawangpu’t tatlong Sikreto ni Kristo.


Nakipag-kaibigan si Jesus sa lahat ng klase ng tao.

Proverbs 18:15 Intelligent people are always eager and ready to learn.

Kawikaan 18:15 Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman; at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman.
Proverbs 11:14 A nation will fall if it has no guidance. Many advisers mean security.

Kawikaan 11:14 Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan.

Panalangin:
Oracion:


Ika-dalawangpu’t apat na Sikreto ni Kristo.
Iniwasan ni Jesus ang lahat ng klaseng tukso.

2Peter 2:9 And so the Lord knows how to rescue godly people from their trials and how to keep the wicked
under punishment for the Day of Judgment,

2Pedro 2:9 Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal, sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom;MGA SPECIAL NA PANALANGIN AT ORACION

Para sa mas epektivong Kapayapaan:
Para sa Kaginhawahan
Kagalingan sa anumang karamdaman

Oracion sa puwedeng magamit para sa
hindi matahimik na kaluluwa at
matulungang maka-akyat sa Langit.
Instantaneous Healing for Pain

Stronger Lazer
Instantaneous Healing for Pain
Pang-depensa sa likuran laban sa mga paninirang puri.
Pang-patibay sa pagsubok ng buhay.
Pang-patibay laban sa tukso ng Laman.
Pambawas sa gana ng pagkain.
Laban sa palipad hangin galling sa likuran.
Nagtataglay ito ng mga Katalinuhan ng mga Patriarcas, mga Santo, Propetas, Evangelistas, Apostoles at mga Discipulos.
Panglinis na oracion para sa taong nasaniban.

Tawag sa Kwintas pag-upgraded na ang mga Powers at Energies.
Fast tract Charging Prayers
Para mabawasan ang takot at kaba sa pagtanggap ng Spiritual Charges
For minimizing all kinds of Persecution to members practicing DTEF systems and doctrines.

Against Persecution from Influential authorities.

Oracion ng pang-patay ng kapangyarihan ng buhay na Gayuma hiramin ang ESPADA NI ARKANGHEL SAN MIGUEL ang tawag ay

Pangpaamo sa Transaction

Pangpaamo sa Asawa
Pangpaamo sa Babae/Lalake


Oraciong galing sa Diyos Pang-paamo sa Transaction at maari ring gamitin pangbura sa Dayabs na nanggugulo sa Transaction


BLUE SUN
METEOR SUN

SUN’S SNAKE
SUN BALL
SUN STAR
SUN STORM


Oracion para mapalakas ang Third Eye at para palinawin ang mga nakikita.

Oracion para sumigla at maayos ang variations ng mga Charges.

Oracion sa kalikasan sa panahon lang na kailangang-kailangan at sa dakilang pagkakataon. Walking on Water

Para mapahina ang Hurricane o ipo-ipo

Splitting of Bodies of Water

Pangbawas at Pang-alis ng Nerbiyos at Pag-alala.

Pangalan ng mga Gamit pang Combatis Spiritual ng mga Warrior Angels na Pwedeng hiramin kung sasali sa Spiritual Warfare.

Holy Wings (Back & Legs)

Holy Crown
Head Strap
Belt
Latigo or Whip
Bow & Arrows
Shield
Wrist Bands
Spear
Cane
Sword ni Yahweh
Karunungan Sa Digmaan
Katapangan sa Digmaan
Ball of Death
Golden line with Twister
Sword of Jesus
(Whip/Twister/Ball of Fire)
Death Whip Continuous
Para maging Dalawa sa Labanan
Para magkaroon ng Double
10 Powerful Replicas Projected in the Battlefield
God’s Divine Sea Wall Crystallize Blue Deep & with Deadly Traps
God’s Quiet but poisonous atmosphere
Eternal Shield
Pang-hilum sa mga sugat spiritual pang-tunaw din sa mga bukol
Kung iinum ng Tubig ibulong ito
Kung sa ulo nakararamdam
Golden Balls
Golden Pen
Death Ball for Dayabs
Death Balls for Engkanto Dayabs
Fire Spin Pansunog sa Digmaan
Water Spin Panglunod
Death Curve
Healthier, wiser, friendly, beautiful, loving, Positive Energies to be tuned into different Faculties, areas and stages converted into frequencies of sensitive waves.
Acceleration of Time
Forward see the future events. Do something about it before it manifest itself in the physical plane.
Use the pure shades of higher super-emanation of Life Forces before it happens in the physical existence.
Backward deceleration of Time- change of previous events
Oracion to pass Space of different world.
Dimension to pass the Mental Plane
Dimension to pass the Spiritual plane

Positive

Negative
Positive oracion
Negative Oracion
Re-charge Throat system
Para huwag maminsala ang kalaban
Espada ni Arkangel San Miguel Pang-laban at pang-putol
Upang huwag maging mabisa ang anumang sandata ng kalaban.
Upang huwag Basta-basta Makita ng kalaban
Susi Ihihip sa Hangin ng ilang kilometro paikot

One of the Greatest head warrior Angel
Realm ng mga Engkanto De Dios
Their powers
pass thru the water lalamunin ng dalawang malaking engkanto ang sinumang bumira sa atin basta naligo gamit ang tubig with the permission and guidance ng mga Warrior Angels
Dasal para mabuksan at lumakas ang Third Eye.
Para mabuksan ang kumikisap kisap na Third Eye


Level 2845 Pambura
CANE STRIKE I


Level 2968 Pambura
CANE STRIKE I

Level 3125 Pambura
CANE STRIKE I

Level 3325 Pambura
CANE STRIKE I

Level 3485 Pambura
CANE STRIKE I

Procedure for Level 3485
Level 3685 Pambura

CANE STRIKE I

Procedure for Level 685
EMANCIPATION PRAYERS:
(Super Combo I)

Level 1

Level 2
Level 3

Level 4
Level 5
Level 6

Level 7


Level 8

Level 9

Level 10


PROCEDURE IN USING PAMBURA PRAYERS AGAINST ULTRAELECTRON DIABS
UDS
LEVEL 1
(PAMBURA)
UDS
LEVEL 2
UDS
LEVEL 3
UDS
LEVEL 4

UDS
LEVEL 5
UDS
LEVEL 6


PROCEDURE FOR USING THE UDS PRAYERS:


LIHIM NA KAALAMAN SA PANGGAGAMOT


AKO YAONG AKO NGA ITO ANG

ANG ANYO NG DIOS

ITO ANG BADHANG ANINO TILA PUSO, NA LULUTANG LUTANG AT NAGLILIWANAG AT NAGNININGNING ANG NAKASULAT SA LOOB

ITO ANG ‘PUNO AT PASIMULA’ AT PINAGBUHATAN NG LAHAT ANG


ITO ANG SALITANG DIYOS NABUHAY NA MAY-PAKPAK.


PANGALAN NG SANTISSIMA TRINIDAD


PAGKATAPOS NG PANALANGIN TUMINGALA SA LANGITANG PANALANGING ITO, KAPAG SINAMBIT NG TAIMTIM SA PUSO AT KALULUWA AY DUMARATING AT TUMATAPAT SA ULO NG NA-NANALANGIN ANG BANAL NA SPIRITU

PANAWAG SA SPIRITO SANTO:


ANG PANALANGING ITO’Y MAY MALAWAK NA KASAYSAYAN SA PASIMULA PA NG DAIGDIG:


ANG MGA NAGKAKATIPON SA KALWALHATIAN NG DIYOS

KALIGTASAN KUNG DADALANGIN SA ARAW ARAW
ANG SABI NG DIOS:

PANALANGIN SA ANIMA SOLA

PINAGSIMULAN NG PANGALANG MARIA.


SA PASIMULA

ANG PANGALAN NG DALAWANG MATANDA SA MAGKABILANG DULO NITONG MUNDO


ITO AY TATLONG TUKOD NG MUNDO.
PANAWAG SA LAHAT NG MGA MASASAMANG ESPIRITO

PANGSUHETO SA LAHAT NG ESPIRITO.

PANAWAG SA ESPIRITO.
PANAWAG
PANAWAG
PANAWAG PANGPASAKAY, AT PANGPAHIRAP

PANALI NG DI MAKAALIS ANG ESPIRITO.

NAGBIBIGAY NG BUHAY
ITO ANG BASAG NA IHIHINGA
SABIHIN KUNG ISUSUBO SA IYONG SARILI.

OH MAHAL NA ABDULA AT DAKILANG LANGIT.
SA PATALIM, IHIHIP SA KATAWAN

ISUSUBO ANG PIGURA AT SASABIHIN ANG ORASION AT IHIHIP SA KATAWAN NG PAKURUS AY HINDI TATABLAN NG MASASAKIT. CABAL

SUSI AT PODER NG PITONG KANUNUAN PANG KAGIPITAN SUBO. CABAL.

IBINASBAS NG INFINITO DEUS KAY ABRAHAM. IBABASBAS SA SUSUBUAN AT SA MAYSAKIT.


IBUBUKA ANG DALAWANG KAMAY AT SASABIHIN SA ISIP SAKA IHIHINGA SA TUKTOK NG BINABASBASAN BAGO SUBUAN.


TITINGALA, AT MAGPAPASALAMAT

ANG DASAL SA ARAW ARAW, SA CRISTONG HARI.

ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 7 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.

No comments:

Post a Comment