Wednesday, June 30, 2010

SAGRADONG AKLAT 5

(continuation from book 4)
ANGELIC GROUPS AGAINST DIABOLIC IMPLANTS
II. STRUCTURAL COMBATIS PRAYERS

(1) STRUCTURAL COMBATIS 1 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
SACRED DIVINE SWORDS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

SACRED INSTANTANEOUS WEAPONS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(AGAINST DIABOLIC IMPLANTS)

SACRED DIVINE POWERS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(FOR HEALING AND REMOVAL OF KALSO)
(2) BUSINESS DEVELOPMENTAL COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(3) SYSTEMATIC SWEEPING COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(4) STRIKING SWIRLING SHOWERING STARBURST COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(5) REVOLVING STRIKING SWEEPING EXPLODING STARBOMBS COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(6) SHIFTING SWITCHING STRIKING S EXPLODING SHOOTOUT STARS COMBATIS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(7) SWIPING SOPING STRIKING SHOREBOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(8) SWERVING STRIKING SPORADIC STRATOSPHERIC BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(9) STRUCTURAL ATTACKING SWIRLING SUPER BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(9A) EXPLODING LIBERATING DIVINE LIGHT OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(UNDER STRUCTURAL
COMBATIS 9)

(10) SWEEPING STRUCTURAL STRIKING SENSURROUND STROBSCOPIC BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY

(11) STRIKING SWEEPING EXPLODING HURLING BOMBSTRIKES OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(12) SWEEPING REVOLVING STRUCTURAL STRIKING SCOPEBOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(14) SWIPING SWIRLING RESOLVING SHATTERING SWINGING BOMBS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(14A) EXPLODING LIBERATING DIVINE LIGHT 1 OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(UNDER STRUCTURAL
COMBATIS 14)

SHOWERING EXPLODING BOMBARDING REVOLVING SUPER BOMBSTRORMS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(STRUCTURAL COMBATIS 45)

DIVINO COLORS OF THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 1)

DIVINO HEART, MIND, AURA AND SOUL OF THE DIVINE HOLY TRINITY

DIVINO SWORDS, RINGS, AND BALLS OF THE DIVINE HOLY TRINITY
(DC 2)
SACRED DIVINE EXPLODING SWORDBOMBS (DC 3)

SACRED DIVINE STRIKING SWORDBOX (DC 4)

SACRED DIVINE SWORD SWEEPING (DC 5)

SACRED DIVINE EXPLODING SWORD LAZER (DC 6)

SWORD SNOWSTORM FROM GOD THE FATHER (DC 7)
SHOUTING WEAPONS OF THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 8)

STRIKING SHOWERING SWORD OF THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 9)
EXPLODING BOMBSWORD FROM THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 10)

SQUASHING BOMBSTAR SWORD FROM THE DIVINE HOLY TRINITY(DC 11)
SHOVELING SWORD RAYS FROM THE DIVINE HOLY TRINITY(DC 12 )
SUPERBOMBS FROM THE DIVINE HOLY TRINITY(DC 14)

STRIKING LASER SWORDS FROM THE DIVINE HOLY TRINITY (DC 15)
DIVINE GIFTS/WEAPONS OF THE GOD THE SON JESUS CHRISTO
SACRED WEAPONS OF GOD THE
HOLY SPIRIT

DIVINE HOLY TRINITY PRAYERS

1) FOR REBALANCING THE ENERGY:

SACRED ENERGY 1 OF THE DIVINE HOLY TRINITY


SACRED WEAPONS OF GOD THE FATHER

DIVINE GIFTS/WEAPONS OF THE GOD THE SON

SACRED WEAPONS OF GOD THE HOLY SPIRIT (LEVEL 1)

SACRED WEAPONS OF GOD THE HOLY SPIRIT (LEVEL 2)

EK PRAYERS
EK PHYSICAL
EK MENTAL
EK COMBO 1
EK COMBO 2
EK COMBO 3

HEHESO HESOPE
EK COMBO 4
EK COMBO 5
NO EK 6
EK COMBO 7
EK COMBO 8
EK COMBO 9
EK COMBO 10
EK COMBO 10
(ADJUSTED)
EK COMBO 11
EK COMBO 12
EK COMBO 14
EK COMBO 15
EK COMBO 16
EK COMBO 17
EK COMBO 18
EK COMBO 19
EK COMBO 20
EK COMBO 21
EK COMBO 22
EK COMBO 23
EK COMBO 24
EK COMBO 25
EK COMBO 26
EK COMBO 27
EK COMBO 28
EK COMBO 29
EK COMBO 30EK BUSINESS ANGELS 1
EK BUSINESS ANGELS 2
EK BUSINESS ANGELS 3
EK BUSINESS ANGELS 4
LIHIM NA KARUNUNGANAT
MGA BANAL NA PANGALAN
MGA SIKRETO KAYA NAGTAGUMPAY SI CRISTO-JESUS

KARUNUNGAN NG DIOS

ANG PAGLIKHA AT PAGGAWA SA TAO
P A M P A N A B A L
A G I L I D A D
I M P A S I B I L I D A D
C L A R I D A D
S U B T I L I D A D
ANG SUSI NG PARAISO
ANG PAGGAWA SA KABABAAN
ANG SUSI SA PAGGAWA
ANG NASA KORONA NG BIRHEN
ANG LABING DALAWANG BITUIN
ANG PAGLALANG NG INFINITO DIOS NG TAO
GUMAWA ANG DIOS NG IBA’T IBANG BAGAY
ANG PAGLILIWALIW NG MAHAL NA BIRHEN
ANG PAGLALANG NG INFINITO DIOS SA WALONG TAO
KASAYSAYAN NG TATLONG PERSONAS
ANG PAGHINGI NI LUXBEL NG KAPANGYARIHAN SA INFINITO DIOS

ANG CONSIDTORIO NG TATLONG PERSONAS.

PANGALAN NG ANIM NA SUSI
TRIBU NG PITONG KANUNU-ANG BABAE

KASAYSAYAN NG APAT NA DOTES

ANG LABING DALAWANG BUNGA NG ESPIRITO SANTO:
MULA SA KAITAASAN HANGGANG SA KAIBABAAN:

LLAVE: MANIMANTO

PITONG SUSON NG LANGIT:

ANG HANTUNGAN NG KARUNUNGAN UKOL SA DIOS:

Ika-labing isang sikreto ni Cristo
Hindi pinayagan ni Jesus na tanggapin ang sinasabi ng iba tungkol sa kaniyang pagkatao para baguhin ang sarili niya.

Luke 6:22-23
Happy are you when people hate you, reject you, insult you, and say that you are evil all because of the son of man. Be glad when that happens and dance for joy because a great reward is kept for you in heaven. For their ancestors did the very same things to the prophets.

Lucas 6:22-23
Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo’y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito’y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit – gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.
Matthew 12:24
When the Pharisees heard this, they replied, “He drives out demons only because their ruler Beelzebul gives him the power to do so.”
Mateo 12:24 Nang marinig ito ng mga Pariseo ay sinabi nila,”Nakapagpapalayas ng mga demonyo ang taong iyan sapagkat binigyan siya ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon.”

Panalangin:

Oracion upang hindi ma-apektohan sa mga paninira ng ibang tao at lalong magningning ang tunay kong pagkatao.

Ika-labingdalawang sikreto ni Cristo

Nauunawaan ni Jesus ang halaga ng “Timing” pagtitiempo at preparasyon.

Hebrews 11:7
It was faith that made Noah hear God’s warnings about things in the future that he could not see. He obeyed God and built a boat in which he and his family were saved.

Hebreo 11:7
Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas.

John 2:4 You must not tell me what to do. Jesus replied, my time has not yet come.

Juan 2:4 Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, Ginang, hindi pa ito ang panahon ko.


Luke 2:52 Jesus grew both in body and in wisdom gaining favor with God and people.

Lucas 2:52 Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao.

Panalangin:
Oracion upang matanggap ang turo ng Diyos Ama na magagamit ko sa buhay ko tungo sa pagtatagumpay.

Ika-Labing Tatlong Sikreto ni Jesus
Binuo ni Jesus ang dakilang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang pangarap.

Colossians 3:23 Whatever you do, work at it with all your heart, as though you were working for the Lord and not for people.

Colosas 3:23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon.

Luke 19:10 For the Son of Man came to seek and to save the lost.

Lucas 19:10 Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.

Acts 10:38 You know about Jesus of Nazareth and how God poured out on him the Holy Spirit and power. He went everywhere, doing good and healing all who were under the power of the Devil, for God was with him.

Gawa 10:38 Ang sinasabi ko’y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Hinirang. Sapagkat sumasakanya ang Diyos.

Panalangin:
Oracion upang matanggap ang katalinuhan at mapagtiisang makarating sa aking mga pangarap.

Ika-labing apat na Sikreto ni Kristo
“NI-respeto ni Jesus ang mga authoridad
Ephesians 6: 5-6
Slaves obey your human masters with fear and trembling and do it with a sincere heart, as though you were serving Christ. Do this not only when they are watching you, because you want to gain their approval, but with all your heart do what God wants, as slaves of Christ.

Efeso 6: 5-6
Mga alipn, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon ditto sa lupa nang buong galang, takot at katapatan, na parang si Cristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay-lugod sa mga tao kundi dahil sa kayo’y lingcod ni Cristo at kusang-loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos.

Mark 12:17
“Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.

Marcos 12:17
Sinabi ni Jesus, “Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos.”

Panalangin:
Orasyon upang matutong gumalang sa mga authoridad:

Ika-labinglimang Sikreto ni Kristo

Si Jesus ay hindi nanglalait o nangmamata ng tao.

Proverbs 24:23
These things also belongs to the wise, it is not good to have respect of persons in judgment.

Kawikaan 24:23
Ang mga bagay na ito ay napupunta sa mga matatalino, hindi mabuti na galangin ang mga taong mapang-husga at nanunuya sa kapwa.

Acts 10: 34
Peter begin to speak:”I now realize that it is true that God treats everyone on the same basis.”

Gawa 10:34
At nagsalita si Pedro:”Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos.”

James 2: 1-4
My friends, as believers in our Lord Jesus Christ, the Lord of Glory, you must never treat people in different ways according to their outward appearance. Suppose a rich man wearing a gold ring and fine clothes comes to your meeting and a poor man in ragged clothes also comes. If you show more respect to the well-dressed man and say to him. Have this best seat here, but say to the poor man. Stand over there, or sit here on the floor by my feet then you are guilty of creating distinction among yourselves and of making judgments based on evil motives.


Santiago 2: 1-4
Mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesu-Cristo ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa: pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit nang magara at isa naming dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya. “Dito kayo maupo,” at sabihin naman sa dukha, “Tumayo ka na lang diyan,” o Kaya’y “Sa sahig ka na lang maupo,” nagtatangi na kayo at humahatol nang mali.

Panalangin:

Orasyon upang makilala ang tunay na ugali, pagkatao at intension ng isang tao.


Ika-labing anim na Sikreto ni Kristo

Nagbibigay ng Insentivo 0 Gantimpala si Jesus.


Revelation 22:12

“Listen” says Jesus, “I am coming soon! I will bring my rewards with me, to give to each one according to what he has done”.

Pahayag 22:12

“Makinig kayo” wika ni Jesus! “Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa.”

Luke 16: 19-27

There was once a rich man who dressed in the most expensive clothes and lived in great luxury everyday. There was also a poor man named Lazarus covered with sores who used to be brought to the rich man’s door hoping to eat the bits of food that fell from the rich man’s table. Even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried by the angels to sit beside Abrahan at the feast in heaven. The rich man died and was buried and in Hades where he was in great pain, he looked up and saw Abraham, far away. With Lazarus at his side. So he called out, Father Abraham! Take pity on me and send Lazarus to dip his finger in some water and cool off my tongue, because I am in great pain in this fire.

But Abraham said, remember, my son, that in your lifetime you were given all the good things, while Lazarus got all the bad things. But now he is enjoying himself here while you are in pain! Besides all that, there is a deep pit lying between us, so that those who want to cross over from here to you cannot do so, nor can anyone cross over to us from where you are.

The rich man said,”Then I beg you Father Abraham send Lazarus to my father’s house, where I have five brothers let him go and warn them so that they, at least, will not come to this place of pain….
Lucas 16: 19-27

“May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa naming pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga Anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya: Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin’ Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.

Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham , Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro’y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayo’y inaaliw siya rito, samantalang ikaw nama’y nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini.


Juan 2:4 Sinabi ni Jesus, Huwag ninyo akong pangunahan, Ginang! Hindi pa ito ang panahon ko.

John 8:11 Jesus said I do not condemn you either. Go, but do not sin again.

Juan 8:11 Sinabi ni Jesus hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, at huwag nang magkasala.

Ecclesiastes 3:1 Everything that happens in this world happens at the time God chooses.

Ecclesiastes 3:11 He has set the right time for everything.


Mangangaral 3:1,11

Ang lahat na pangyayari, sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan

Panalangin:

OracionANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 5 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123.

No comments:

Post a Comment