Friday, May 28, 2010

Bible actual exorcism

Mar 5:1 Jesus and his disciples arrived on the other side of Lake Galilee, in the territory of Gerasa.
Mar 5:2 As soon as Jesus got out of the boat, he was met by a man who came out of the burial caves there. This man had an evil spirit in him
Mar 5:3 and lived among the tombs. Nobody could keep him tied with chains any more;
Mar 5:4 many times his feet and his hands had been tied, but every time he broke the chains and smashed the irons on his feet. He was too strong for anyone to control him.
Mar 5:5 Day and night he wandered among the tombs and through the hills, screaming and cutting himself with stones.
Mar 5:6 He was some distance away when he saw Jesus; so he ran, fell on his knees before him,
Mar 5:7 and screamed in a loud voice, "Jesus, Son of the Most High God! What do you want with me? For God's sake, I beg you, don't punish me!"
Mar 5:8 (He said this because Jesus was saying, "Evil spirit, come out of this man!")
Mar 5:9 So Jesus asked him, "What is your name!" The man answered, "My name is 'Mob'---there are so many of us!"
Mar 5:10 And he kept begging Jesus not to send the evil spirits out of that region.
Mar 5:11 There was a large herd of pigs near by, feeding on a hillside.
Mar 5:12 So the spirits begged Jesus, "Send us to the pigs, and let us go into them."
Mar 5:13 He let them go, and the evil spirits went out of the man and entered the pigs. The whole herd---about two thousand pigs in all---rushed down the side of the cliff into the lake and was drowned.
Mar 5:14 The men who had been taking care of the pigs ran away and spread the news in the town and among the farms. People went out to see what had happened,
Mar 5:15 and when they came to Jesus, they saw the man who used to have the mob of demons in him. He was sitting there, clothed and in his right mind; and they were all afraid.
Mar 5:16 Those who had seen it told the people what had happened to the man with the demons, and about the pigs.
Mar 5:17 So they asked Jesus to leave their territory.
Mar 5:18 As Jesus was getting into the boat, the man who had had the demons begged him, "Let me go with you!"
Mar 5:19 But Jesus would not let him. Instead, he told him, "Go back home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how kind he has been to you."
Mar 5:20 So the man left and went all through the Ten Towns, telling what Jesus had done for him. And all who heard it were amazed.
Mar 5:21 Jesus went back across to the other side of the lake. There at the lakeside a large crowd gathered around him.
Mar 5:22 Jairus, an official of the local synagogue, arrived, and when he saw Jesus, he threw himself down at his feet
Mar 5:23 and begged him earnestly, "My little daughter is very sick. Please come and place your hands on her, so that she will get well and live!"
Mar 5:24 Then Jesus started off with him. So many people were going along with Jesus that they were crowding him from every side.
Mar 5:25 There was a woman who had suffered terribly from severe bleeding for twelve years,
Mar 5:26 even though she had been treated by many doctors. She had spent all her money, but instead of getting better she got worse all the time.
Mar 5:27 She had heard about Jesus, so she came in the crowd behind him,
Mar 5:28 saying to herself, "If I just touch his clothes, I will get well."
Mar 5:29 She touched his cloak, and her bleeding stopped at once; and she had the feeling inside herself that she was healed of her trouble.
Mar 5:30 At once Jesus knew that power had gone out of him, so he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?"
Mar 5:31 His disciples answered, "You see how the people are crowding you; why do you ask who touched you?"
Mar 5:32 But Jesus kept looking around to see who had done it.
Mar 5:33 The woman realized what had happened to her, so she came, trembling with fear, knelt at his feet, and told him the whole truth.
Mar 5:34 Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be healed of your trouble."
Mar 5:35 While Jesus was saying this, some messengers came from Jairus' house and told him, "Your daughter has died. Why bother the Teacher any longer?"
Mar 5:36 Jesus paid no attention to what they said, but told him, "Don't be afraid, only believe."
Mar 5:37 Then he did not let anyone else go on with him except Peter and James and his brother John.
Mar 5:38 They arrived at Jairus' house, where Jesus saw the confusion and heard all the loud crying and wailing.
Mar 5:39 He went in and said to them, "Why all this confusion? Why are you crying? The child is not dead---she is only sleeping!"
Mar 5:40 They started making fun of him, so he put them all out, took the child's father and mother and his three disciples, and went into the room where the child was lying.
Mar 5:41 He took her by the hand and said to her, "Talitha, koum," which means, "Little girl, I tell you to get up!"
Mar 5:42 She got up at once and started walking around. (She was twelve years old.) When this happened, they were completely amazed.
Mar 5:43 But Jesus gave them strict orders not to tell anyone, and he said, "Give her something to eat."

Mar 5:1 At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno.
Mar 5:2 At paglunsad niya sa daong, pagdaka'y sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalake na may isang karumaldumal na espiritu,
Mar 5:3 Na tumatahan sa mga libingan: at sinoma'y hindi siya magapos, kahit ng tanikala;
Mar 5:4 Sapagka't madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpatidpatid niya ang mga tanikala, at pinagbabalibali ang mga damal: at walang taong may lakas na makasupil sa kaniya.
Mar 5:5 At palaging sa gabi't araw, ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan, at sinusugatan ang sarili ng mga bato.
Mar 5:6 At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kaniyang sinamba;
Mar 5:7 At nagsisisigaw ng malakas na tinig, na kaniyang sinabi, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? kita'y pinamamanhikan alangalang sa Dios, na huwag mo akong pahirapan.
Mar 5:8 Sapagka't sinabi niya sa kaniya, Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumaldumal na espiritu.
Mar 5:9 At tinanong niya siya, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kaniya, Pulutong ang pangalan ko; sapagka't marami kami.
Mar 5:10 At ipinamamanhik na mainam sa kaniya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon.
Mar 5:11 At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain.
Mar 5:12 At nangamanhik sila sa kaniya, na nagsisipagsabi, Paparoonin mo kami sa mga baboy, upang kami ay magsipasok sa kanila.
Mar 5:13 At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas, at nangagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga dalawang libo; at sila'y nangalunod sa dagat.
Mar 5:14 At nagsitakas ang mga tagapagalaga ng mga yaon, at ibinalita sa bayan, at sa mga bukid. At nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari.
Mar 5:15 At nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan ng mga demonio na nakaupo, nakapanamit at matino ang kaniyang pagiisip, sa makatuwid baga'y siyang nagkaroon ng isang pulutong: at sila'y nangatakot.
Mar 5:16 At sinabi sa kanila ng nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonio, at tungkol sa mga baboy.
Mar 5:17 At sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kaniya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan.
Mar 5:18 At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kaniya ng inalihan ng mga demonio na siya'y ipagsama niya.
Mar 5:19 At hindi niya itinulot sa kaniya, kundi sa kaniya'y sinabi, Umuwi ka sa iyong bahay sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong kinaawaan ka niya.
Mar 5:20 At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus: at nangagtaka ang lahat ng mga tao.
Mar 5:21 At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya'y nasa tabi ng dagat.
Mar 5:22 At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga, na nagngangalang Jairo; at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa siya sa kaniyang paanan,
Mar 5:23 At ipinamamanhik na mainam sa kaniya, na sinasabi, Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo: ipinamamanhik ko sa iyo, na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kaniya, upang siya'y gumaling, at mabuhay.
Mar 5:24 At siya'y sumama sa kaniya; at sinundan siya ng lubhang maraming tao; at siya'y sinisiksik nila.
Mar 5:25 At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan,
Mar 5:26 At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya,
Mar 5:27 Na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kaniyang damit.
Mar 5:28 Sapagka't sinasabi niya, Kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako.
Mar 5:29 At pagdaka'y naampat ang kaniyang agas; at kaniyang naramdaman sa kaniyang katawan na magaling na siya sa salot niya.
Mar 5:30 At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kaniyang sarili na may umalis na bisa sa kaniya, ay pagdaka'y pumihit sa karamihan at nagsabi, Sino ang humipo ng aking mga damit?
Mar 5:31 At sinabi sa kaniya ng kaniyang mga alagad, Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan, at sasabihin mo, Sino ang humipo sa akin?
Mar 5:32 At lumingap siya sa palibotlibot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito.
Mar 5:33 Nguni't ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasa'y nalalaman ang sa kaniya'y nangyari, lumapit at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi sa kaniya ang buong katotohanan.
Mar 5:34 At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo; yumaon kang payapa, at gumaling ka sa salot mo.
Mar 5:35 Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae: bakit mo pa binabagabag ang Guro?
Mar 5:36 Datapuwa't hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita, at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang.
Mar 5:37 At hindi niya ipinahintulot na sinoma'y makasunod sa kaniya, liban kay Pedro, at kay Santiago, at kay Juan na kapatid ni Santiago.
Mar 5:38 At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga; at napanood niya ang pagkakagulo, at ang nagsisitangis, at nangagbubuntong-hininga ng labis.
Mar 5:39 At pagkapasok niya, ay kaniyang sinabi sa kanila, Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? hindi patay ang bata, kundi natutulog.
Mar 5:40 At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapuwa't, nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito, at ang kaniyang mga kasamahan, at pumasok sa kinaroroonan ng bata.
Mar 5:41 At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kaniya, Talitha cumi; na kung liliwanagin ay, Dalaga, sinasabi ko sa iyo, Magbangon ka.
Mar 5:42 At pagdaka'y nagbangon ang dalaga, at lumakad: sapagka't siya'y may labingdalawang taon na. At pagdaka'y nangagtaka silang lubha.
Mar 5:43 At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit, na sinoman ay huwag makaalam nito: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain.

No comments:

Post a Comment