Sunday, May 23, 2010

Reasons why Dtef members always evolve, sees new doors, enters a new life & new hope. Never getting older, for we embrace to be born again for a new c

... moving forward to rejuvenate & regenerate for we have the Divine fighting Force to exist!!!!!!

Joh 3:1 There was a Jewish leader named Nicodemus, who belonged to the party of the Pharisees.
Joh 3:2 One night he went to Jesus and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher sent by God. No one could perform the miracles you are doing unless God were with him."
Joh 3:3 Jesus answered, "I am telling you the truth: no one can see the Kingdom of God without being born again."
Joh 3:4 "How can a grown man be born again?" Nicodemus asked. "He certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time!"
Joh 3:5 "I am telling you the truth," replied Jesus, "that no one can enter the Kingdom of God without being born of water and the Spirit.
Joh 3:6 A person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit.
Joh 3:7 Do not be surprised because I tell you that you must all be born again.
Joh 3:8 The wind blows wherever it wishes; you hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit."
Joh 3:9 "How can this be?" asked Nicodemus.
Joh 3:10 Jesus answered, "You are a great teacher in Israel, and you don't know this?
Joh 3:11 I am telling you the truth: we speak of what we know and report what we have seen, yet none of you is willing to accept our message.
Joh 3:12 You do not believe me when I tell you about the things of this world; how will you ever believe me, then, when I tell you about the things of heaven?
Joh 3:13 And no one has ever gone up to heaven except the Son of Man, who came down from heaven."
Joh 3:14 As Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way the Son of Man must be lifted up,
Joh 3:15 so that everyone who believes in him may have eternal life.
Joh 3:16 For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life.
Joh 3:17 For God did not send his Son into the world to be its judge, but to be its savior.
Joh 3:18 Those who believe in the Son are not judged; but those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only Son.
Joh 3:19 This is how the judgment works: the light has come into the world, but people love the darkness rather than the light, because their deeds are evil.
Joh 3:20 Those who do evil things hate the light and will not come to the light, because they do not want their evil deeds to be shown up.
Joh 3:21 But those who do what is true come to the light in order that the light may show that what they did was in obedience to God.
Joh 3:22 After this, Jesus and his disciples went to the province of Judea, where he spent some time with them and baptized.
Joh 3:23 John also was baptizing in Aenon, not far from Salim, because there was plenty of water in that place. People were going to him, and he was baptizing them.
Joh 3:24 (This was before John had been put in prison.)
Joh 3:25 Some of John's disciples began arguing with a Jew about the matter of ritual washing.
Joh 3:26 So they went to John and told him, "Teacher, you remember the man who was with you on the east side of the Jordan, the one you spoke about? Well, he is baptizing now, and everyone is going to him!"
Joh 3:27 John answered, "No one can have anything unless God gives it.
Joh 3:28 You yourselves are my witnesses that I said, 'I am not the Messiah, but I have been sent ahead of him.'
Joh 3:29 The bridegroom is the one to whom the bride belongs; but the bridegroom's friend, who stands by and listens, is glad when he hears the bridegroom's voice. This is how my own happiness is made complete.
Joh 3:30 He must become more important while I become less important."
Joh 3:31 He who comes from above is greater than all. He who is from the earth belongs to the earth and speaks about earthly matters, but he who comes from heaven is above all.
Joh 3:32 He tells what he has seen and heard, yet no one accepts his message.
Joh 3:33 But whoever accepts his message confirms by this that God is truthful.
Joh 3:34 The one whom God has sent speaks God's words, because God gives him the fullness of his Spirit.
Joh 3:35 The Father loves his Son and has put everything in his power.
Joh 3:36 Whoever believes in the Son has eternal life; whoever disobeys the Son will not have life, but will remain under God's punishment.


Joh 3:1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio:
Joh 3:2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios.
Joh 3:3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.
Joh 3:4 Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak?
Joh 3:5 Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios.
Joh 3:6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga.
Joh 3:7 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli.
Joh 3:8 Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu.
Joh 3:9 Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito?
Joh 3:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito?
Joh 3:11 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo.
Joh 3:12 Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit?
Joh 3:13 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit.
Joh 3:14 At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao;
Joh 3:15 Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan.
Joh 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Joh 3:17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.
Joh 3:18 Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios.
Joh 3:19 At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa.
Joh 3:20 Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa.
Joh 3:21 Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios.
Joh 3:22 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo.
Joh 3:23 At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan.
Joh 3:24 Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan.
Joh 3:25 Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis.
Joh 3:26 At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya.
Joh 3:27 Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit.
Joh 3:28 Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya.
Joh 3:29 Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap.
Joh 3:30 Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba.
Joh 3:31 Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat.
Joh 3:32 At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo.
Joh 3:33 Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo.
Joh 3:34 Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat.
Joh 3:35 Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay.
Joh 3:36 Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya.

No comments:

Post a Comment