Sunday, May 23, 2010

Secrets on why and how a Dtef member recovers from a predicted death sentenced by medical authorities due to incurable sickness.

2Ki 20:1 About this time King Hezekiah became sick and almost died. The prophet Isaiah son of Amoz went to see him and said to him, "The LORD tells you that you are to put everything in order, because you will not recover. Get ready to die."
2Ki 20:2 Hezekiah turned his face to the wall and prayed:
2Ki 20:3 "Remember, LORD, that I have served you faithfully and loyally and that I have always tried to do what you wanted me to." And he began to cry bitterly.
2Ki 20:4 Isaiah left the king, but before he had passed through the central courtyard of the palace the LORD told him
2Ki 20:5 to go back to Hezekiah, ruler of the LORD's people, and say to him, "I, the LORD, the God of your ancestor David, have heard your prayer and seen your tears. I will heal you, and in three days you will go to the Temple.
2Ki 20:6 I will let you live fifteen years longer. I will rescue you and this city Jerusalem from the emperor of Assyria. I will defend this city, for the sake of my own honor and because of the promise I made to my servant David."
2Ki 20:7 Then Isaiah told the king's attendants to put on his boil a paste made of figs, and he would get well.
2Ki 20:8 King Hezekiah asked, "What is the sign to prove that the LORD will heal me and that three days later I will be able to go to the Temple?"
2Ki 20:9 Isaiah replied, "The LORD will give you a sign to prove that he will keep his promise. Now, would you prefer to have the shadow on the stairway go forward ten steps or go back ten steps?"
2Ki 20:10 Hezekiah answered, "It's easy to have the shadow go forward ten steps! Have it go back ten steps."
2Ki 20:11 Isaiah prayed to the LORD, and the LORD made the shadow go back ten steps on the stairway set up by King Ahaz.
2Ki 20:12 About that same time the king of Babylonia, Merodach Baladan, the son of Baladan, heard that King Hezekiah had been sick, so he sent him a letter and a present.
2Ki 20:13 Hezekiah welcomed the messengers and showed them his wealth---his silver and gold, his spices and perfumes, and all his military equipment. There was nothing in his storerooms or anywhere in his kingdom that he did not show them.
2Ki 20:14 Then the prophet Isaiah went to King Hezekiah and asked, "Where did these men come from and what did they say to you?" Hezekiah answered, "They came from a very distant country, from Babylonia."
2Ki 20:15 "What did they see in the palace?" "They saw everything. There is nothing in the storerooms that I didn't show them."
2Ki 20:16 Isaiah then told the king, "The LORD Almighty says that
2Ki 20:17 a time is coming when everything in your palace, everything that your ancestors have stored up to this day, will be carried off to Babylonia. Nothing will be left.
2Ki 20:18 Some of your own direct descendants will be taken away and made eunuchs to serve in the palace of the king of Babylonia."
2Ki 20:19 King Hezekiah understood this to mean that there would be peace and security during his lifetime, so he replied, "The message you have given me from the LORD is good."
2Ki 20:20 Everything else that King Hezekiah did, his brave deeds, and an account of how he built a reservoir and dug a tunnel to bring water into the city, are all recorded in The History of the Kings of Judah.
2Ki 20:1 Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezechias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kaniya, at nagsabi sa kaniya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ayusin mo ang iyong bahay; sapagka't ikaw ay mamamatay, at hindi mabubuhay.
2Ki 20:2 Nang magkagayo'y kaniyang ipinihit ang kaniyang mukha sa panig ng bahay, at nanalangin sa Panginoon, na nagsasabi,
2Ki 20:3 Idinadalangin ko sa iyo, Oh Panginoon, na iyong alalahanin, kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan, at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezechias ay umiyak na mainam.
2Ki 20:4 At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya, na nagsasabi,
2Ki 20:5 Bumalik ka uli, at sabihin mo kay Ezechias na pangulo ng aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Dios ni David na iyong magulang, Aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha: narito, aking pagagalingin ka: sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon.
2Ki 20:6 At aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay labing limang taon; at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Asiria; at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin, at dahil sa aking lingkod na si David.
2Ki 20:7 At sinabi ni Isaias, Kayo'y magsikuha ng isang binilong igos. At kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling.
2Ki 20:8 At sinabi ni Ezechias kay Isaias, Ano ang magiging tanda na ako'y pagagalingin ng Panginoon, at ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon sa ikatlong araw?
2Ki 20:9 At sinabi ni Isaias, Ito ang magiging tanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na kaniyang sinalita: magpapauna ba ang anino ng sangpung grado, o magpapahuli ng sangpung grado?
2Ki 20:10 At sumagot si Ezechias, Magaang bagay sa anino na kumiling ng sangpung grado: hindi, kundi pahulihin ang anino ng sangpung grado.
2Ki 20:11 At si Isaias na propeta ay dumalangin sa Panginoon: at kaniyang pinapagpahuli ang anino ng sangpung grado, na nakababa na sa orasan ni Achaz.
2Ki 20:12 Nang panahong yaon ay si Berodach-baladan, na anak ni Baladan, na hari sa Babilonia, ay nagpadala ng mga sulat at ng kaloob kay Ezechias: sapagka't kaniyang nabalitaan na si Ezechias ay nagkasakit.
2Ki 20:13 At dininig ni Ezechias sila, at ipinakita sa kanila ang buong bahay ng kaniyang mahalagang mga bagay, ang pilak, at ang ginto, at ang mga espesia, at ang mahalagang langis, at ang bahay na taguan ng kaniyang sandata, at ang lahat na nasusumpungan sa mga kayamanan niya: walang anoman sa kaniyang bahay, o sa buong kaniyang sakop, na hindi ipinakita sa kanila ni Ezechias.
2Ki 20:14 Nang magkagayo'y naparoon si Isaias na propeta sa haring Ezechias, at nagsabi sa kaniya, Anong sinasabi ng mga lalaking ito? at saan nagsipanggaling na napasa iyo? At sinabi ni Ezechias, Sila'y nagsipanggaling sa malayong lupain, sa makatuwid baga'y sa Babilonia.
2Ki 20:15 At kaniyang sinabi, Anong kanilang nakita sa iyong bahay? At sumagot si Ezechias. Lahat na nasa aking bahay ay kanilang nakita: walang anomang bagay na nasa aking mga kayamanan na di ko ipinakita sa kanila.
2Ki 20:16 At sinabi ni Isaias kay Ezechias, Dinggin mo ang salita ng Panginoon.
2Ki 20:17 Narito, ang mga kaarawan ay dumarating, na ang lahat na nangasa iyong bahay, at ang itinago ng iyong mga magulang hanggang sa araw na ito, ay dadalhin sa Babilonia: walang maiiwan, sabi ng Panginoon.
2Ki 20:18 At ang ilan sa iyong mga anak na magmumula sa iyo na iyong ipanganganak, sila'y dadalhin; at sila'y magiging bating sa bahay ng hari sa Babilonia.
2Ki 20:19 Nang magkagayo'y sinabi ni Ezechias kay Isaias, Mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinalita. Kaniyang sinabi, bukod dito, Hindi ba, kung magkakaroon ng kapayapaan at katotohanan sa aking mga kaarawan?
2Ki 20:20 Ang iba nga sa mga gawa ni Ezechias, at ang buo niyang kapangyarihan, at kung paano niyang ginawa ang tipunan ng tubig, at ang padaluyan, at nagdala ng tubig sa bayan, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Juda?

No comments:

Post a Comment