Saturday, May 1, 2010

SAGRADONG AKLAT 1 THE THIRD EYE


DTEF SESSION 4 THE THIRD EYE

Hebrew 2:2
The message given to our ancestors by the angels was shown to be true, and those who did not follow it or obey it received the punishment they deserved. 4 At the same time God added his witness to theirs by performing all kinds of miracles and wonders and by distributing the gifts of the Holy Spirit according to his will.

Hebreo 2:2
Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa.4 Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba’t ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niya ayon sa kanyang kalooban.


What is the third eye?


ANO ANG THIRD EYE O IKATLONG MATA?

USES OF THE THIRD EYE

What are the different uses of the third eye? ANO ANG IBAT-IBANG GAMIT NG THIRD EYE?

TYPES OF THE THIRD EYE

Clairvoyance the power of spiritual sight.
Clairaudience the power to hear sounds or voices at great distance w/c are ordinarily inaudible to normal hearing.KAPANGYARIHANG MARINIG ANG MGA BOSES SA MALAYONG LUGAR NA HINDI NARIRINIG NG ORDINARYONG O NORMAL NA PANDINIG

Can perform Astral projection-separating of the physical body temporarily or out of the body travel/experience.ITO ANG PAGHIWALAY NG KATAWANGLUPA PANSAMANTALA. ANG KAKAYAHANG MAGKAROON NG LABAS-SA-KATAWANG KARANASAN KATULAD NG PAGLALAKBAY NG DIWANG SARILI.

Can produce his etheric double or Bilocation- the power to be in two places at the same time.ANG KAPANGYARIHAN O KAKAYAHANG MAGKAROON NG IKALAWANG SARILI KUNG SAAN MAAARING MAGSA-DALAWANG LUGAR SA IISANG ORAS O PAGKAKATAON

Telepathy or thought transference –KAKAYAHANG O KAPANGYARIHANG MAGPADALA O TUMANGGAP NG MENSAHENG
KAISIPAN NG WALANG GAMIT NA PISIKAL NA PARAAN. MAKITA O MABASA ANG NAIISIP NG IBA.

. These were several examples of the telepathy powers of Jesus Christ as given in the Bible. When his enemies were plotting against him, he knew of it and was able to escape them. When the priests whispered against him, he knew what they were talking about and would answer them back. He knew men’s hearts, Jesus could read their minds – was how the Bible described the telepathic powers of the son of God.

Precognition- to power to foretell an event before it happens. It tends to reveal things that might happen. Nothing is fixed and we have the power to change the future. KAPANGYARIHANG MAGSABI O TUMUKOY NG ISANG PANGYAYARI BAGO PA MAN ITO MANGYARI O MAGANAP

Premonition – forewarn. This is a warning which can avert future disaster if heeded.
Prophecies – divinely-inspired precognitive experiences.
Predictions – announcement of future events.
Psychokinesis/telekinesis- to influence.
Psychometry-sense of origin/person’s state of mind.
Radiesthesia- power to find hidden object/precious metal/ diagnose disease.

Daniel 4:3
How great are his signs and how mighty are his wonders.KAMANGHA-MANGHA ANG KANYANG KABABALAGHAN AT KAGILAGILALAS ANG KANYANG MGA GAWA. ANG PAGHAHARI NIYA’Y MAGPAKAILANMAN AT SAKLAW NG KAPANGYARIHAN NIYA ANG LAHAT NG SALINLAHI.

Daniel 4:6
Therefore made I a decree to bring in all the wisemen of Babylon before me (Nebuchadnezzar) that they might make known unto me the interpretation of my dream.KAYA, IPINATAWAG KO ANG MGA PANTAS NG BABILONIA UPANG IPALIWANAG ANG NAKAKATAKOT KONG PANAGINIP.

Daniel 4:9
Tell me the visions of my dream that I have seen and the interpretation thereof.SASABIHIN KO SA IYO ANG AKING PANAGINIP, IPALIWANAG MO SA AKIN.

I Corinthians 12
4 Now there are diversities of gifts, but the same spirit (NGAYO’Y MAY IBA’T IBANG MGA KALOOB, DATAPUWA’T IISANG PANGINOON.)
7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.ANG BAWAT ISA’Y BINIGYAN NG KALOOB NA NAGHAHAYAG NA SUMASAKANYA ANG ESPIRITU, PARA SA IKABUBUTI NG LAHAT.

8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same spirit.SA ISA’Y IPINAGKALOOB SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU ANG KAKAYAHANG MAGPAHAYAG NG MGA ARAL NG DIYOS.
9 To another faith by the same spirit; to another the gifts of healing by the same spirit ANG IISANG ESPIRITU RING IYON ANG NAGKAKALOOB SA IBA NG MALAKING PANANALIG SA DIYOS, AT SA IBA’Y ANG KAPANGYARIHANG MAGPAGALING SA MGA MAYSAKIT.
10 To another the working of miracles; to another prophecy, to another discerning of Spirits, to another divers kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. (May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan; ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos; ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika; at sa iba naman magpaliwanag niyonADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE THIRD EYE
ANO ANG MAARING MAGING BENTAHE O DISBENTAHA NG ME BUKAS NA THIRD EYE.
How does one deal with the third eye? (positive and negative aspects) PAANO MAKIBAGAY SA POSITIVO AT NEGATIBONG ASPETO NG PAGKAKAROON NG 3RD EYE.

I Corinthians 14;1
Strive, then for love and set your hearts on Spiritual gifts especially that you may prophesy. (SUNDIN NINYO ANG PAG IBIG; GAYON MA’Y MANINGAS NINYONG PAKANASAIN ANG MGA KALOOB NA AYON SA ESPIRITU; NGUNIT LALO NA ANG KAYO’Y MANGAKAPANGHULA.)

WAYS TO DEVELOP THE THIRD EYE

PARAAN PARA MABUKSAN ANG 3RD EYE

Do all people have the third eye? LAHAT BA NG TAO AY MAY 3RD EYE?

Is there a way to speed up the process? MAYROON BANG PARAAN PARA MAPABILIS ANG PAGBUKAS NG 3RD EYE?
I Corinthians 14;2
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God; for no man understand him; howbest in the spirit he speaketh mysteries. (SAPAGKAT ANG NAGSASALITA NG WIKA AY HINDI SA MGA TAO NAGSASALITA KUNDI SA DIOS; SAPAGKAT WALANG NAKAUUNAWA SA KANIYA, KUNDI SA ESPIRITU AY NAGSASALITA NG MGA HIWAGA)
3 But he that prophesieth speaketh unto man to edification (strength), exhortation (encouragement) and comfort (consolation) (DATAPUWA’T ANG NANGHUHULA AY NAGSASALITA SA MGA TAO SA IKATITIBAY, SA IKAPANGANGARAL, AT SA IKAAALIW)

CHALLENGES OF THE THIRD EYE

What is the proper use of the DIVINO third eye?
ANO ANG NARARAPAT O TAMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG 3RD EYE?
1Corinthians 14:5
I would like ye all spake with tongues but rather ye prophesied; for greater is he that prophesied than he that speaketh with tongues ( Ibig ko sanang kayong lahat ay mangasalita ng mga wika; datapuwat lalo na ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika)
39 So my friends, set your heart on the gift of prophecy, and do not forbid speaking in strange tongues (Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika)

Romans 12:6
So we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us.

Roma12:6
Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang-loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan.

1 Peter 4:10
Each one, as a good manager of God’s different gifts, must use for the good of others the special gift he has received from God.

Mark 16:17
Believers will be given the power to perform miracles; they will drive out demons in my name, they will speak in strange tongues 18 If they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed, they will place their hands on sick people and they will get well
Marcos 16:17
Ang mga sumamapalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan; sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. 18 sila’y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminon ng lason; at gagaling ang mga maysakit na mapatungan ng kanilang mga kamay.”

Do’s and Dont’s for the Third Eye

THIRD EYE INITIAL PROGRAMS GUIDELINES TIMETABLE AND AREA
TO BE DISCUSS
DTEF FAQ ON THE THIRD EYE
1. Ano-ano ang klase ng Third Eye na ipinagkakaloob?
2. Ano ang Third Eye o ikatlong mata?
3. Ano ang iba’t-ibang gamit ng Third eye?
4. Ano ang iba’t ibang uri ng Third eye?
a. Clairvoyance – kapangyarihang spiritual na paningin.
b. Clairaudience – kapangyarihang makarinig sa malayong lugar na hindi naririnig ng normal na pandinig.
c. Astral projection – ito ang pinaghiwalay ng katawang lupa pansamantala, ang kakayahang magkaroon ng labas - sa - katawang karanasan katulad ng paglaklakbay ng diwang sarili.
d. Etheric double or Bilocation – ang kapangyarihan o kakayahang magkaroon ng ikalawang sarili kung saan maaaring magsa-dalawang lugar sa iisang oras o pagkakataon.
e. Telephathy – kakayahang magpadala o tumanggap ng mensaheng kaisipan ng walang gamit na pisikal na paraan.
f. Precognition – kapangyarihang magsabi o tumukoy ng isang pangyayari bago pa man ito maganap.
g. Premonition – forewarn. This is a warning which can avert future disaster if heeded. Premonition that you are going to have a car accident before your journey, robbery, earthquakes, etc.
h. Prophecies – divinely-inspired precognitive experiences.
i. Predictions – announcement of future events.

j. Psychokinesis/telekinesis – to influence.

5. Ano ang mga disventahe ng bukas ang third eye?

6. Lahat ba ng tao ay may Third Eye?
7. Mayroon bang paraan upang mapabilis ang pagbukas ng Third Eye?
8.Ano ang nararapat o tamang paraan ng paggamit ng Third Eye?
9. Ano-ano ang mga dapat gawin ng isang taong bukas ang Third Eye?

10. Ano-ano ang mga dapat iwasan at hindi dapat gawin ng isang bukas ang Third Eye?
11. Ano ang tamang pagkain o dieta para lumakas ang Third Eye base sa Biblia?

12. Ilang taon ba ang dapat na pagsasanay upang maging malakas ang Third Eye, at mayroon bang kaibahan ang bawat isa sa Biblia?
13. Kailangan ba ng isang may Third Eye ang kaunting panahon para mapaliwanag ang isang pangitain, premonition o panaginip?
Daniel 2:16
16 Dahil dito, dumulog sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip nito.
14. Tunay bang nirerekomenda ng biblia na mabuksan ang Third Eye upang tayo’y makapanghula?

1 Corinto 14:1
1 Sundin ninyo ang pag-ibig; gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu; ngunit lalo na ang kayo’y mangakapanghula.

1 Corinto 14:5
5 Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika; datapuwat lalo na ang manghula kaysa nagsasalita ng mga wika.

1 Corinto 14:39
39 Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika.

15.What can a person with an open third eye benefit from attending a dos seminar?
16. Will a participant be able to control his third eye instantly after the dos seminar Whereby he can avoid seeing scary creatures?
17. When we are asking a personal question, can we get the same accurate answers either from the “panturo” and from a dos practitioner who has an open third eye?
18. How can we validate the messages channeled thru a dos practitioner with a third eye gift that his visions came from the divinos and not from his personal beliefs or understanding?

PORTRAIT OF A DTEF OFFICER, SPEAKERS/MENTORS

Daniel 2:
16 Daniel went at once and obtained royal permission for more time, so that he could tell the king what the dream meant (Remember King Nebuchadnezzar ordered their execution)
17 Then Daniel went home and told his friends Hananiah, Mishael and Azariah what had happened.
18 He told them to pray to the God of heaven for mercy and to ask him to explain the mystery to them so that they would not be killed along worth the other adviser in Babylon.
19 Then, that same night the mystery was revealed to Daniel in a vision, and he praised the God of heaven:
20 “God is wise and powerful! Praise him forever and ever.
21 He controls the times and the seasons; he makes and unmakes kings; it is he who gives wisdom and understanding.
22 He reveals things that are deep and secret; he knows what is hidden in darkness, and he himself is surrounded by light.
23 I praise you and honor you, God of my ancestors. You have given me wisdom and strength; you have answered my prayer and shown us what to tell the king.”

19.It is true that that reading complicated visions, predictions and premonitions could Make a person weak, feel ill or may even fell unconscious? The bible explains at Daniel 8:15-19, 27

15 I was trying to understand what the vision meant, when suddenly someone was standing in front of me.
16 I heard a voice call out over the Ulai River, “Gabriel, explain to him the meaning of what he saw.”
17 Gabriel came and stood beside me, and I was so terrified that I fell to the ground. He said to me, “Mortal man, understand the meaning. The vision has to do with the end of the world.”
18 While he was talking, I fell to the ground unconscious. But he took hold of me, raised me to my feet,
19 and said, “I am showing you what the result of God’s anger will be. The vision refers to the time of the end.
27 I was depressed and ill for several days. Then I got up and went back to the work that the king had assigned to me, but I was puzzled by the vision and could not understand it.
A genuine third eye reader can’t sometimes understand his own revelation and most likely will forget what he said.

20. Is it true that a DTEF
practitioner with an open third eye are sometimes instructed to withheld some messages or information? Daniel 8:26
26 This vision about the evening and morning sacrifices which has been explain to you will come true. But keep it secret now, because it will be a long time before it does come true.”

Daniel 12:9
9 He answered, “You must go now, Daniel, because these words are to be kept secret and hidden until the end comes.


21. Do you have the gift of cutting or to cure or cancel a curse directed to my ancestors affecting even our present generation?

Nehemiah 13:2…But our God turned the cursed into blessing..

MGA SIKRETO KAYA NAGTAGUMPAY SI CRISTO-JESUS

Tuklasin mo ang nga katangian ng Dakilang Master. Halukayin ang mga nakatagong katangian ng pinakamagaling na Guro. Pag-aralan at gamitin sa iyong buhay, at siguradong maaabot mo ang iyong mga pangarap. Alamin at gamitin ang nakatagong Orasyon na kanyang ginamit upang magtagumpay sa iba’t-ibang okasyon.

Unang sikreto ni Cristo ay ang pagbibigay solution sa iba’t ibang uri ng problema.
Romans 15:1-2
We who are strong in the faith ought to help the weak to carry their burdens. We should not please ourselves. Instead, we should all please other believers for their own good.

Roma 15:1-2
Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya.
Oracion upang pagkalooban ng kapangyarihan malagpasan ang matinding pagkagutom at pagkauhaw.

Acts 10:38
Jesus …. went everywhere doing good and healing all who were under the power of the Devil.

Gawa 10:38
Jesu-cristo…saan-man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diyablo.

Oracion para matupad ang hinihiling:

Panalangin

Pangalawang Sikreto ni Cristo:

Matindi at buong-buo ang paniniwala nya sa kanyang mga producto.

Proverbs 27:23
Look after your sheep and cattle as carefully as you can.
Kawikaan 27:23
Ang iyong hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan.

Eto ang oracion na dapat gamitin sa pagsasarado ng portal sa tao o kwarto
Tapos ay balutan o i-shield ng:

John 4: 13, 14
Those who drink this water will get thirsty again, but those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring which will provide them with life-giving water and give them eternal life.

Juan 4:13, 14
Ang uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito’ magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.
Kaya buhayin ng…


John 10:10
The thief comes only in order to steal, kill and destroy. I have come in order that you might have life- life in all its fullness.

Juan 10:10
Kaya lamang pupunta rito ang magnanalaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa’y magkaroon ng buhay-isang buhay na ganap at kasiya-siya.

Hosea 4:6
“My people are destroyed for lack of knowledge”

Oseas 4:6
“Nalipol ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman”
Panalangin

Oracion para madaling matandaan ang mga detalye ng produkto/servicio/trabaho

Pangatlong sikreto ni Cristo

Hindi kailanman nagsinungaling si Cristo sa kanyang produkto. Hindi nagdagdag o nagbawas.

Romans 12:17
“If someone has done you wrong, do not repay him with a wrong. Try to do what everyone considers to be good. Do everything possible on your part to live in peace with everybody. Never take revenge, my friends, but instead let God’s anger do it. For the scripture says: “I will take revenge, I will pay back, say the Lord”.

Roma 12:17
Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon”.

Proverbs 28:13
It may take weeks or even months, but the truth always surfaces. “He that covereth his sins shall not prosper”.

Kawikaan 28:13
Maaaring abutin ng ilang lingo o maging ilang buwan, pero ang katotohanan ay laging lumulutang. “Siyang nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi aasenso”.

John 14:2
There are many rooms in my Father’s house, and I am going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am.

Juan 14:2
Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko.

Matthew 10:17-20
Watch out, for there will be those who will arrest you and take you to court, and they will whip you in the synagogues. For my sake you will be brought to trial before rulers and kings, to tell the good news to them and to the Gentiles. When they bring you to trial, do not worry about what you are going to say or how will you say it, when the time comes, you will be given what you will say. For the words you will speak will not be yours, they will come from the spirit of your father speaking through you.

Mateo 10:17-20
Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo saa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’ y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

Oracion upang matanggap ninyo ang dapat ninyo sabihin pagdating ng oras ng kagipitan:

Matthew 24:9
“Then you will be arrested and handed over to be punished and be put to death. Everyone will hate you because of me”

“Sa panahong iyon, kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal uopang pahirapan at patayin”.
Binanggit ni Jesus ang mga kalungkutan sa pagsama sa kanya.

Matthew 8:20
“May mga lungga ang mga asong-gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lang matulugan o mapagpahingahan”.
2 Corinthians 11:24-27
Five times I was given the thirty-nine lashes by the Jews, three times I was whipped by the Romans, and once I was stoned. I have been in three shipwrecks, and once I spent twenty-four hours in the water. In my many travels I have been in danger from floods and from robbers, in danger from my own people and from Gentiles, there have been dangers in the cities, dangers in the wilds, dangers on the high seas and dangers from false friends. There has been work and toil, often I have gone without sleep; I have been hungry and thirsty; I have often been without enough food, shelter or clothing.

2 Corinto 11:24-27
Makalima akong tumanggap ng tatlumpu’t siyam na palo mula sa mga Judio. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan kat minsa’y maghapo’t magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong sa iba’t ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Judio at sa mga Hentil. Mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labisna hirap at pago, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal.

Panalangin
Oracion para maging ma-benta ang produkto/servicio o negosyo:


Ika-apat na sikreto ni Cristo

Pumupunta si Jesus kung saan nandoon ang mga tao.

Galatians 5:13
As for you, my friends, you were called to be free. But do not let this freedom become an excuse for letting your desires control you. Instead, let love make you serve one another.

Galacia 5:13
Mga kapatid, tinawag kayo upang maging Malaya. Ngunit huwag ninyon gamitin ang inyon kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t isa dahil sa pag-ibig.

Luke 9:6
The disciples left and traveled through all the villages, preaching the Good News and healing people everywhere.

Lucas 9:6
Kaya’t humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang Mabuting Balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Si Jesus ay madaling abutin at lapitan.

Panalangin
Oracion para makilala ang mga taong kukuha at maniniwala sa iyong produkto.ANG SIKRETO AT KUMPLETONG KASAGUTAN SA BAWAT TANONG, MAGING ANG MGA RITUALS AT IBA’T-IBANG MGA GAMIT AY INYONG MABABASA SA SAGRADONG AKLAT 1 NA PUWEDE NINYONG MAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGTEXT KAY BROD NEST 09186927123. MAKIKITA NINYO RIN ANG KANYANG ADS SA BUY AND SELL UNDER PERSONAL SERVICES NA GANITO ANG NAKASAAD.
THIRD EYE READINGS ON HEALTH, BUSINESS, & PERSONAL 09186927123/09051513777

Posted by DTEF

Inaanyayahan po namin kayong mag-E-mail sa nsarenas@yahoo.com / pinoy_thirdeye@yahoo.com or read http://dtef-thirdeye.blogspot.com and http://divinothirdeye.ning.com para mabigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan at inyong ilahad ang mga kakaiba ninyong karanasan.


Read more: http://www.sulit.com.ph/index.php/view+classifieds/id/2043019/SAGRADONG+AKLAT+1+THE+THIRD+EYE#ixzz0mmwn9MI3

1 comment: