Sunday, May 23, 2010

My friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way, Jam 1:3 for you know that when your faith succeeds in facing such tr

Jam 1:1 From James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ: Greetings to all God's people scattered over the whole world.
Jam 1:2 My friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way,
Jam 1:3 for you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure.
Jam 1:4 Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing.
Jam 1:5 But if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you; because God gives generously and graciously to all.
Jam 1:6 But when you pray, you must believe and not doubt at all. Whoever doubts is like a wave in the sea that is driven and blown about by the wind.
Jam 1:7 If you are like that, unable to make up your mind and undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord.
Jam 1:8 (SEE 1:7)
Jam 1:9 Those Christians who are poor must be glad when God lifts them up,
Jam 1:10 and the rich Christians must be glad when God brings them down. For the rich will pass away like the flower of a wild plant.
Jam 1:11 The sun rises with its blazing heat and burns the plant; its flower falls off, and its beauty is destroyed. In the same way the rich will be destroyed while they go about their business.
Jam 1:12 Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love him.
Jam 1:13 If we are tempted by such trials, we must not say, "This temptation comes from God." For God cannot be tempted by evil, and he himself tempts no one.
Jam 1:14 But we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires.
Jam 1:15 Then our evil desires conceive and give birth to sin; and sin, when it is full-grown, gives birth to death.
Jam 1:16 Do not be deceived, my dear friends!
Jam 1:17 Every good gift and every perfect present comes from heaven; it comes down from God, the Creator of the heavenly lights, who does not change or cause darkness by turning.
Jam 1:18 By his own will he brought us into being through the word of truth, so that we should have first place among all his creatures.
Jam 1:19 Remember this, my dear friends! Everyone must be quick to listen, but slow to speak and slow to become angry.
Jam 1:20 Human anger does not achieve God's righteous purpose.
Jam 1:21 So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that he plants in your hearts, which is able to save you.
Jam 1:22 Do not deceive yourselves by just listening to his word; instead, put it into practice.
Jam 1:23 If you listen to the word, but do not put it into practice you are like people who look in a mirror and see themselves as they are.
Jam 1:24 They take a good look at themselves and then go away and at once forget what they look like.
Jam 1:25 But if you look closely into the perfect law that sets people free, and keep on paying attention to it and do not simply listen and then forget it, but put it into practice---you will be blessed by God in what you do.
Jam 1:26 Do any of you think you are religious? If you do not control your tongue, your religion is worthless and you deceive yourself.
Jam 1:27 What God the Father considers to be pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering and to keep oneself from being corrupted by the world.

Jam 1:1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat.
Jam 1:2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso;
Jam 1:3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.
Jam 1:4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan.
Jam 1:5 Nguni't kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito'y ibibigay sa kaniya.
Jam 1:6 Nguni't humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan: sapagka't yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila.
Jam 1:7 Sapagka't huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon;
Jam 1:8 Ang taong may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad.
Jam 1:9 Datapuwa't ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kaniyang mataas na kalagayan:
Jam 1:10 At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa: sapagka't siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo.
Jam 1:11 Sapagka't sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog, at naluluoy ang damo; at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kaniyang anyo: gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kaniyang mga paglakad.
Jam 1:12 Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka't pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya.
Jam 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios; sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man:
Jam 1:14 Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat.
Jam 1:15 Kung magkagayo'y ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan: at ang kasalanan, pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan.
Jam 1:16 Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid.
Jam 1:17 Ang bawa't mabuting kaloob at ang bawa't sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.
Jam 1:18 Sa kaniyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang.
Jam 1:19 Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Nguni't magmaliksi ang bawa't tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit;
Jam 1:20 Sapagka't ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios.
Jam 1:21 Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pagapaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa.
Jam 1:22 Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili.
Jam 1:23 Sapagka't kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin:
Jam 1:24 Sapagka't minamasdan niya ang kaniyang sarili, at siya'y umaalis at pagdaka'y kaniyang nalilimutan kung ano siya.
Jam 1:25 Nguni't ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa.
Jam 1:26 Kung ang sinoman ay nagiisip na siya'y relihioso samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihion ng taong ito ay walang kabuluhan.
Jam 1:27 Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan.

No comments:

Post a Comment