Sunday, May 23, 2010

Reasons why active members never encounter great test and problems that cannot be handled properly it's because they willingly give their time and eff

Luk 10:3 Go! I am sending you like lambs among wolves.
Luk 10:4 Don't take a purse or a beggar's bag or shoes; don't stop to greet anyone on the road.
Luk 10:5 Whenever you go into a house, first say, 'Peace be with this house.'
Luk 10:6 If someone who is peace-loving lives there, let your greeting of peace remain on that person; if not, take back your greeting of peace.
Luk 10:7 Stay in that same house, eating and drinking whatever they offer you, for workers should be given their pay. Don't move around from one house to another.
Luk 10:8 Whenever you go into a town and are made welcome, eat what is set before you,
Luk 10:9 heal the sick in that town, and say to the people there, 'The Kingdom of God has come near you.'
Luk 10:10 But whenever you go into a town and are not welcomed, go out in the streets and say,
Luk 10:11 'Even the dust from your town that sticks to our feet we wipe off against you. But remember that the Kingdom of God has come near you!'
Luk 10:12 I assure you that on the Judgment Day God will show more mercy to Sodom than to that town!
Luk 10:13 "How terrible it will be for you, Chorazin! How terrible for you too, Bethsaida! If the miracles which were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, the people there would have long ago sat down, put on sackcloth, and sprinkled ashes on themselves, to show that they had turned from their sins!
Luk 10:14 God will show more mercy on the Judgment Day to Tyre and Sidon than to you.
Luk 10:15 And as for you, Capernaum! Did you want to lift yourself up to heaven? You will be thrown down to hell!"
Luk 10:16 Jesus said to his disciples, "Whoever listens to you listens to me; whoever rejects you rejects me; and whoever rejects me rejects the one who sent me."
Luk 10:17 The seventy-two men came back in great joy. "Lord," they said, "even the demons obeyed us when we gave them a command in your name!"
Luk 10:18 Jesus answered them, "I saw Satan fall like lightning from heaven.
Luk 10:19 Listen! I have given you authority, so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the Enemy, and nothing will hurt you.
Luk 10:20 But don't be glad because the evil spirits obey you; rather be glad because your names are written in heaven."
Luk 10:21 At that time Jesus was filled with joy by the Holy Spirit and said, "Father, Lord of heaven and earth! I thank you because you have shown to the unlearned what you have hidden from the wise and learned. Yes, Father, this was how you were pleased to have it happen.
Luk 10:22 "My Father has given me all things. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him."
Luk 10:23 Then Jesus turned to the disciples and said to them privately, "How fortunate you are to see the things you see!
Luk 10:24 I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but they could not, and to hear what you hear, but they did not."
Luk 10:25 A teacher of the Law came up and tried to trap Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to receive eternal life?"
Luk 10:26 Jesus answered him, "What do the Scriptures say? How do you interpret them?"
Luk 10:27 The man answered, " 'Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind'; and 'Love your neighbor as you love yourself.' "
Luk 10:28 "You are right," Jesus replied; "do this and you will live."
Luk 10:29 But the teacher of the Law wanted to justify himself, so he asked Jesus, "Who is my neighbor?"
Luk 10:30 Jesus answered, "There was once a man who was going down from Jerusalem to Jericho when robbers attacked him, stripped him, and beat him up, leaving him half dead.
Luk 10:31 It so happened that a priest was going down that road; but when he saw the man, he walked on by on the other side.
Luk 10:32 In the same way a Levite also came there, went over and looked at the man, and then walked on by on the other side.
Luk 10:33 But a Samaritan who was traveling that way came upon the man, and when he saw him, his heart was filled with pity.
Luk 10:34 He went over to him, poured oil and wine on his wounds and bandaged them; then he put the man on his own animal and took him to an inn, where he took care of him.
Luk 10:35 The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper. 'Take care of him,' he told the innkeeper, 'and when I come back this way, I will pay you whatever else you spend on him.' "
Luk 10:36 And Jesus concluded, "In your opinion, which one of these three acted like a neighbor toward the man attacked by the robbers?"
Luk 10:37 The teacher of the Law answered, "The one who was kind to him." Jesus replied, "You go, then, and do the same."
Luk 10:38 As Jesus and his disciples went on their way, he came to a village where a woman named Martha welcomed him in her home.
Luk 10:39 She had a sister named Mary, who sat down at the feet of the Lord and listened to his teaching.
Luk 10:40 Martha was upset over all the work she had to do, so she came and said, "Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself ? Tell her to come and help me!"
Luk 10:41 The Lord answered her, "Martha, Martha! You are worried and troubled over so many things,
Luk 10:42 but just one is needed. Mary has chosen the right thing, and it will not be taken away from her."

Luk 10:3 Magsiyaon kayo sa iyong lakad; narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo.
Luk 10:4 Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga pangyapak man; at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan.
Luk 10:5 At sa alin mang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, Kapayapaan nawa sa bahay na ito.
Luk 10:6 At kung mayroon doong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaa'y mananatili sa kaniya: datapuwa't kung wala, ay babalik ito sa inyong muli.
Luk 10:7 At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay: sapagka't ang manggagawa ay marapat sa kaniyang kaupahan. Huwag kayong mangagpalipatlipat sa bahaybahay.
Luk 10:8 At sa alin mang bayan na iyong pasukin, at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo:
Luk 10:9 At pagalingin ninyo ang mga maysakit na nangaroon, at sabihin ninyo sa kanila, Lumapit na sa inyo ang kaharian ng Dios.
Luk 10:10 Datapuwa't sa alin mang bayan na inyong pasukin, at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin,
Luk 10:11 Pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa, ay ipinapagpag namin laban sa inyo: gayon ma'y inyong talastasin ito, na lumapit na ang kaharian ng Dios.
Luk 10:12 Sinasabi ko sa inyo, Sa araw na yaon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kay sa bayang yaon.
Luk 10:13 Sa aba mo, Corazin! sa aba mo, Betsaida! sapagka't kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo, ay maluwat na dising nangagsisi, na nangauupong may kayong magaspang at abo.
Luk 10:14 Datapuwa't sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon, kay sa inyo.
Luk 10:15 At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit? ikaw ay ibaba hanggang sa Hades.
Luk 10:16 Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig; at ang nagtatakuwil sa inyo ay ako ang itinatakuwil; at ang nagtatakuwil sa akin ay itinatakuwil ang sa aki'y nagsugo.
Luk 10:17 At nagsipagbalik ang pitongpu na may kagalakan, na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonio ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan.
Luk 10:18 At sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas, na nahuhulog na gaya ng lintik, mula sa langit.
Luk 10:19 Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anomang paraa'y hindi kayo maaano.
Luk 10:20 Gayon ma'y huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo; kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit.
Luk 10:21 Nang oras ding yaon siya'y nagalak sa Espiritu Santo, at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Oh Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol: gayon nga, Ama; sapagka't gayon ang nakalulugod sa iyong paningin.
Luk 10:22 Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at walang nakakakilala kung sino ang Anak, kundi ang Ama; at kung sino ang Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak.
Luk 10:23 At paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, Mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita:
Luk 10:24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na mangakakita ng mga bagay na inyong nangakikita, at hindi nila nangakita at mangarinig ang mga bagay na inyong nangaririnig, at hindi nila nangarinig.
Luk 10:25 At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso, na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay?
Luk 10:26 At sinabi niya sa kaniya, Ano ang nasusulat sa kautusan? ano ang nababasa mo?
Luk 10:27 At pagsagot niya'y sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pagiisip mo; at ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.
Luk 10:28 At sinabi niya sa kaniya, Matuwid ang sagot mo: gawin mo ito, at mabubuhay ka.
Luk 10:29 Datapuwa't siya, na ibig magaringganap sa kaniyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, At sino ang aking kapuwa tao?
Luk 10:30 Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao'y bumababa sa Jerico na mula sa Jerusalem; at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kaniya'y sumamsam at sa kaniya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na.
Luk 10:31 At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote; at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi.
Luk 10:32 At sa gayon ding paraan ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon, at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi.
Luk 10:33 Datapuwa't ang isang Samaritano, sa kaniyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya: at nang siya'y makita niya, ay nagdalang habag,
Luk 10:34 At lumapit sa kaniya, at tinalian ang kaniyang mga sugat, na binuhusan ng langis at alak; at siya'y isinakay sa kaniyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay-tuluyan, at siya'y inalagaan.
Luk 10:35 At nang kinabukasa'y dumukot siya ng dalawang denario, at ibinigay sa katiwala ng bahay-tuluyan, at sinabi, Alagaan mo siya, at ang anomang magugol mong higit, ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko.
Luk 10:36 Sino sa tatlong ito, sa akala mo, ang nagpakilalang kapuwa tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan?
Luk 10:37 At sinabi niya, Ang nagkaawanggawa sa kaniya. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, at gayon din ang gawin mo.
Luk 10:38 Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon: at isang babaing nagngangalang Marta, ay tinanggap siya sa kaniyang bahay.
Luk 10:39 At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon, at pinakikinggan ang kaniyang salita.
Luk 10:40 Nguni't si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod; at siya'y lumapit sa kaniya, at sinabi, Panginoon, wala bagang anoman sa iyo, na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na magisa? iutos mo nga sa kaniya na ako'y tulungan niya.
Luk 10:41 Datapuwa't sumagot ang Panginoon, at sinabi sa kaniya, Marta, Marta naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay:
Luk 10:42 Datapuwa't isang bagay ang kinakailangan: sapagka't pinili ni Maria ang magaling na bahagi, na hindi aalisin sa kaniya.

Mat 7:24 "So then, anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on rock.
Mat 7:25 The rain poured down, the rivers flooded over, and the wind blew hard against that house. But it did not fall, because it was built on rock.
Mat 7:26 "But anyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand.
Mat 7:27 The rain poured down, the rivers flooded over, the wind blew hard against that house, and it fell. And what a terrible fall that was!"
Mat 7:28 When Jesus finished saying these things, the crowd was amazed at the way he taught.
Mat 7:29 He wasn't like the teachers of the Law; instead, he taught with authority.

Mat 7:24 Kaya't ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato:
Mat 7:25 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at hindi nabagsak: sapagka't natatayo sa ibabaw ng bato.
Mat 7:26 At ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan:
Mat 7:27 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at nabagsak: at kakilakilabot ang kaniyang pagkabagsak.
Mat 7:28 At nangyari, na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kaniyang aral:
Mat 7:29 Sapagka't sila'y kaniyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan, at hindi gaya ng kanilang mga eskriba.

Jam 1:22 Do not deceive yourselves by just listening to his word; instead, put it into practice.
Jam 1:23 If you listen to the word, but do not put it into practice you are like people who look in a mirror and see themselves as they are.
Jam 1:24 They take a good look at themselves and then go away and at once forget what they look like.
Jam 1:25 But if you look closely into the perfect law that sets people free, and keep on paying attention to it and do not simply listen and then forget it, but put it into practice---you will be blessed by God in what you do.
Jam 1:26 Do any of you think you are religious? If you do not control your tongue, your religion is worthless and you deceive yourself.
Jam 1:27 What God the Father considers to be pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering and to keep oneself from being corrupted by the world.

Jam 1:22 Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili.
Jam 1:23 Sapagka't kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin:
Jam 1:24 Sapagka't minamasdan niya ang kaniyang sarili, at siya'y umaalis at pagdaka'y kaniyang nalilimutan kung ano siya.
Jam 1:25 Nguni't ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa.
Jam 1:26 Kung ang sinoman ay nagiisip na siya'y relihioso samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihion ng taong ito ay walang kabuluhan.
Jam 1:27 Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan.

No comments:

Post a Comment