Sunday, May 23, 2010

The LORD is good to everyone who trusts in him.

Lam 3:19 The thought of my pain, my homelessness, is bitter poison.
Lam 3:20 I think of it constantly, and my spirit is depressed.
Lam 3:21 Yet hope returns when I remember this one thing:
Lam 3:22 The LORD's unfailing love and mercy still continue,
Lam 3:23 Fresh as the morning, as sure as the sunrise.
Lam 3:24 The LORD is all I have, and so in him I put my hope.
Lam 3:25 The LORD is good to everyone who trusts in him,
Lam 3:26 So it is best for us to wait in patience---to wait for him to save us---
Lam 3:27 And it is best to learn this patience in our youth.
Lam 3:28 When we suffer, we should sit alone in silent patience;
Lam 3:29 We should bow in submission, for there may still be hope.
Lam 3:30 Though beaten and insulted, we should accept it all.
Lam 3:31 The Lord is merciful and will not reject us forever.
Lam 3:32 He may bring us sorrow, but his love for us is sure and strong.
Lam 3:33 He takes no pleasure in causing us grief or pain.
Lam 3:34 The Lord knows when our spirits are crushed in prison;
Lam 3:35 He knows when we are denied the rights he gave us;
Lam 3:36 When justice is perverted in court, he knows.
Lam 3:37 The will of the Lord alone is always carried out.
Lam 3:38 Good and evil alike take place at his command.
Lam 3:39 Why should we ever complain when we are punished for our sin?
Lam 3:40 Let us examine our ways and turn back to the LORD.
Lam 3:41 Let us open our hearts to God in heaven and pray,
Lam 3:42 "We have sinned and rebelled, and you, O LORD, have not forgiven us.
Lam 3:43 "You pursued us and killed us; your mercy was hidden by your anger,
Lam 3:44 By a cloud of fury too thick for our prayers to get through.
Lam 3:45 You have made us the garbage dump of the world.
Lam 3:46 "We are insulted and mocked by all our enemies.
Lam 3:47 We have been through disaster and ruin; we live in danger and fear.
Lam 3:48 My eyes flow with rivers of tears at the destruction of my people.
Lam 3:49 "My tears will pour out in a ceaseless stream
Lam 3:50 Until the LORD looks down from heaven and sees us.
Lam 3:51 My heart is grieved when I see what has happened to the women of the city.
Lam 3:52 "I was trapped like a bird by enemies who had no cause to hate me.
Lam 3:53 They threw me alive into a pit and closed the opening with a stone.
Lam 3:54 Water began to close over me, and I thought death was near.
Lam 3:55 "From the bottom of the pit, O LORD, I cried out to you,
Lam 3:56 And when I begged you to listen to my cry, you heard.
Lam 3:57 You answered me and told me not to be afraid.
Lam 3:58 "You came to my rescue, Lord, and saved my life.
Lam 3:59 Judge in my favor; you know the wrongs done against me.
Lam 3:60 You know how my enemies hate me and how they plot against me.
Lam 3:61 "You have heard them insult me, O LORD; you know all their plots.
Lam 3:62 All day long they talk about me and make their plans.
Lam 3:63 From morning till night they make fun of me.
Lam 3:64 "Punish them for what they have done, O LORD;
Lam 3:65 Curse them and fill them with despair!
Lam 3:66 Hunt them down and wipe them off the earth!"
Lam 3:19 Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ajenjo at ng apdo.
Lam 3:20 Ang kaluluwa ko'y naaalaala pa nila, at napangumbaba sa loob ko.
Lam 3:21 Ito ang ginugunita ko sa aking pagiisip; kaya't may pagasa ako.
Lam 3:22 Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos.
Lam 3:23 Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat.
Lam 3:24 Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa; kaya't ako'y aasa sa kaniya.
Lam 3:25 Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa kaluluwa na humahanap sa kaniya.
Lam 3:26 Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon.
Lam 3:27 Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan.
Lam 3:28 Maupo siyang magisa at tumahimik, sapagka't kaniyang iniatang sa kaniya.
Lam 3:29 Sumubsob siya sa alabok, kung gayo'y magkakaroon siya ng pagasa.
Lam 3:30 Ibigay niya ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa kaniya; mapuspos siya ng kadustaan.
Lam 3:31 Sapagka't ang Panginoon ay hindi magtatakuwil magpakailan man.
Lam 3:32 Sapagka't bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon ma'y magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan.
Lam 3:33 Sapagka't siya'y hindi kusang dumadalamhati, o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao.
Lam 3:34 Na yapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa.
Lam 3:35 Na iliko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng Kataastaasan,
Lam 3:36 Na iligaw ang tao sa kaniyang usap, hindi kinalulugdan ng Panginoon.
Lam 3:37 Sino siya na nagsasabi, at nangyayari, kung hindi iniuutos ng Panginoon?
Lam 3:38 Hindi baga sa bibig ng Kataastaasan nanggagaling ang masama't mabuti?
Lam 3:39 Bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa sa kaniyang mga kasalanan?
Lam 3:40 Ating usisain at suriin ang ating mga lakad, at manumbalik sa Panginoon.
Lam 3:41 Igawad natin ang ating puso sangpu ng ating mga kamay sa Dios sa langit.
Lam 3:42 Kami ay sumalangsang at nanghimagsik; ikaw ay hindi nagpatawad.
Lam 3:43 Tinakpan mo ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami; ikaw ay pumatay, ikaw ay hindi naawa.
Lam 3:44 Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anopa't hindi makadaan ang anomang panalangin.
Lam 3:45 Iyong ginawa kaming parang tapon at dumi sa gitna ng mga bayan.
Lam 3:46 Ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa amin.
Lam 3:47 Takot at ang hukay ay dumating sa amin, ang pagkasira at pagkagiba.
Lam 3:48 Ang mata ko'y dumadaloy ng mga ilog ng tubig, dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan.
Lam 3:49 Ang mata ko'y dinadaluyan at hindi naglilikat, na walang pagitan.
Lam 3:50 Hanggang sa ang Panginoon ay tumungo, at tumingin mula sa langit.
Lam 3:51 Kinikilos ng aking mata ang aking kaluluwa, dahil sa lahat na anak na babae ng aking bayan.
Lam 3:52 Lubha nila akong hinahabol na parang ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan.
Lam 3:53 Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan at hinagis ako ng bato.
Lam 3:54 Tubig ay nagsisihuho sa aking ulo; aking sinabi, Ako'y nahiwalay.
Lam 3:55 Ako'y tumawag sa iyong pangalan, Oh Panginoon, mula sa kababababaang hukay.
Lam 3:56 Iyong dininig ang aking tinig; huwag mong ikubli ang iyong pakinig sa aking hingal, sa aking daing.
Lam 3:57 Ikaw ay lumapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo; iyong sinabi, Huwag kang matakot.
Lam 3:58 Oh Panginoon, iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking kaluluwa; iyong tinubos ang aking buhay.
Lam 3:59 Oh Panginoon, iyong nakita ang aking pagkakamali; hatulan mo ang aking usap.
Lam 3:60 Iyong nakita ang lahat nilang panghihiganti, at ang lahat nilang pasiya laban sa akin.
Lam 3:61 Iyong narinig ang kanilang pagduwahagi, Oh Panginoon, at lahat nilang pasiya laban sa akin,
Lam 3:62 Ang mga labi ng nagsisibangon laban sa akin, at ang kanilang pasiya laban sa akin buong araw.
Lam 3:63 Masdan mo ang kanilang pagupo, at ang kanilang pagtayo; ako ang kanilang awit.
Lam 3:64 Ikaw ay magbibigay sa kanila ng kagantihan, Oh Panginoon, ayon sa gawa ng kanilang mga kamay.
Lam 3:65 Iyong papagmamatigasin ang kanilang puso, ang iyong sumpa sa kanila.
Lam 3:66 Iyong hahabulin sila sa galit, at iyong lilipulin sila mula sa silong ng langit ng Panginoon.

No comments:

Post a Comment