Friday, May 28, 2010

Holy Shield na ginamit nila Moises upang huwag madaanan ng salot ang tahanan

Exo 12:1 The LORD spoke to Moses and Aaron in Egypt:
Exo 12:2 "This month is to be the first month of the year for you.
Exo 12:3 Give these instructions to the whole community of Israel: On the tenth day of this month each man must choose either a lamb or a young goat for his household.
Exo 12:4 If his family is too small to eat a whole animal, he and his next-door neighbor may share an animal, in proportion to the number of people and the amount that each person can eat.
Exo 12:5 You may choose either a sheep or a goat, but it must be a one-year-old male without any defects.
Exo 12:6 Then, on the evening of the fourteenth day of the month, the whole community of Israel will kill the animals.
Exo 12:7 The people are to take some of the blood and put it on the doorposts and above the doors of the houses in which the animals are to be eaten.
Exo 12:8 That night the meat is to be roasted, and eaten with bitter herbs and with bread made without yeast.
Exo 12:9 Do not eat any of it raw or boiled, but eat it roasted whole, including the head, the legs, and the internal organs.
Exo 12:10 You must not leave any of it until morning; if any is left over, it must be burned.
Exo 12:11 You are to eat it quickly, for you are to be dressed for travel, with your sandals on your feet and your walking stick in your hand. It is the Passover Festival to honor me, the LORD.
Exo 12:12 "On that night I will go through the land of Egypt, killing every first-born male, both human and animal, and punishing all the gods of Egypt. I am the LORD.
Exo 12:13 The blood on the doorposts will be a sign to mark the houses in which you live. When I see the blood, I will pass over you and will not harm you when I punish the Egyptians.
Exo 12:14 You must celebrate this day as a religious festival to remind you of what I, the LORD, have done. Celebrate it for all time to come."
Exo 12:15 The LORD said, "For seven days you must not eat any bread made with yeast---eat only unleavened bread. On the first day you are to get rid of all the yeast in your houses, for if anyone during those seven days eats bread made with yeast, he shall no longer be considered one of my people.
Exo 12:16 On the first day and again on the seventh day you are to meet for worship. No work is to be done on those days, but you may prepare food.
Exo 12:17 Keep this festival, because it was on this day that I brought your tribes out of Egypt. For all time to come you must celebrate this day as a festival.
Exo 12:18 From the evening of the fourteenth day of the first month to the evening of the twenty-first day, you must not eat any bread made with yeast.
Exo 12:19 For seven days no yeast must be found in your houses, for if anyone, native-born or foreign, eats bread made with yeast, he shall no longer be considered one of my people."
Exo 12:20 (SEE 12:19)
Exo 12:21 Moses called for all the leaders of Israel and said to them, "Each of you is to choose a lamb or a young goat and kill it, so that your families can celebrate Passover.
Exo 12:22 Take a sprig of hyssop, dip it in the bowl containing the animal's blood, and wipe the blood on the doorposts and the beam above the door of your house. Not one of you is to leave the house until morning.
Exo 12:23 When the LORD goes through Egypt to kill the Egyptians, he will see the blood on the beams and the doorposts and will not let the Angel of Death enter your houses and kill you.
Exo 12:24 You and your children must obey these rules forever.
Exo 12:25 When you enter the land that the LORD has promised to give you, you must perform this ritual.
Exo 12:26 When your children ask you, 'What does this ritual mean?'
Exo 12:27 you will answer, 'It is the sacrifice of Passover to honor the LORD, because he passed over the houses of the Israelites in Egypt. He killed the Egyptians, but spared us.' " The Israelites knelt down and worshiped.
Exo 12:28 Then they went and did what the LORD had commanded Moses and Aaron.
Exo 12:29 At midnight the LORD killed all the first-born sons in Egypt, from the king's son, who was heir to the throne, to the son of the prisoner in the dungeon; all the first-born of the animals were also killed.
Exo 12:30 That night, the king, his officials, and all the other Egyptians were awakened. There was loud crying throughout Egypt, because there was not one home in which there was not a dead son.
Exo 12:31 That same night the king sent for Moses and Aaron and said, "Get out, you and your Israelites! Leave my country; go and worship the LORD, as you asked.
Exo 12:32 Take your sheep, goats, and cattle, and leave. Also pray for a blessing on me."
Exo 12:33 The Egyptians urged the people to hurry and leave the country; they said, "We will all be dead if you don't leave."
Exo 12:34 So the people filled their baking pans with unleavened dough, wrapped them in clothing, and carried them on their shoulders.
Exo 12:35 The Israelites had done as Moses had said, and had asked the Egyptians for gold and silver jewelry and for clothes.
Exo 12:36 The LORD made the Egyptians respect the people and give them what they asked for. In this way the Israelites carried away the wealth of the Egyptians.
Exo 12:37 The Israelites set out on foot from Rameses for Sukkoth. There were about 600,000 men, not counting women and children.

Exo 12:1 At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Egipto, na sinasabi,
Exo 12:2 Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan: siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo.
Exo 12:3 Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin: Sa ikasangpung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawa't lalake, ng isang kordero, ayon sa mga sangbahayan ng kanikanilang mga magulang, isang kordero sa bawa't sangbahayan:
Exo 12:4 At kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kaniyang malapit na kapitbahay ay magsasalosalo sa isa ayon sa bilang ng mga tao; ayon sa bawa't tao na kumakain gagawin ninyo ang pagbilang, sa kordero.
Exo 12:5 Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalake, na iisahing taon: inyong kukunin sa mga tupa, o sa mga kambing:
Exo 12:6 At inyong aalagaan hanggang sa ikalabing apat na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel, sa paglubog ng araw.
Exo 12:7 At kukuha sila ng dugo niyan, at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan, sa mga bahay na kanilang kakainan.
Exo 12:8 At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy, at tinapay na walang lebadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay.
Exo 12:9 Huwag ninyong kaning hilaw, o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy; ang kaniyang ulo pati ng kaniyang mga paa at pati ng kaniyang mga lamang loob.
Exo 12:10 At huwag kayong magtitira ng anoman niyaon hanggang sa kinaumagahan; kundi yaong matitira niyaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy.
Exo 12:11 At ganito ninyo kakanin; may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay; at inyong kakaning dalidali; siyang paskua ng Panginoon.
Exo 12:12 Sapagka't ako'y dadaan sa lupain ng Egipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, maging tao at maging hayop; at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga dios sa Egipto, ako ang Panginoon.
Exo 12:13 At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan: at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sasainyo, na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Egipto.
Exo 12:14 At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala, at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon; sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailan man.
Exo 12:15 Pitong araw na kakain kayo ng tinapay na walang lebadura; sa unang araw ay inyong ihihiwalay sa inyong mga bahay ang lebadura; sapagka't sinomang kumain ng tinapay na may lebadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihihiwalay sa Israel, ang taong yaon.
Exo 12:16 At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ikapitong araw man ay magkakaroon ding kayo ng isang banal na pagkakatipon; walang anomang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawa't tao, na siya lamang maaaring gawin ninyo.
Exo 12:17 At iyong ipangingilin ang pista ng tinapay na walang lebadura; sapagka't sa araw ring ito kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Egipto: kaya't inyong ipangingilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi, na bilang tuntunin magpakailan man.
Exo 12:18 Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura, hanggang sa ikadalawang pu't isang araw ng buwan, sa paglubog ng araw.
Exo 12:19 Pitong araw, na walang masusumpungang lebadura sa inyong mga bahay: sapagka't sinomang kumain niyaong may lebadura, ay ihihiwalay sa kapisanan ng Israel, ang taong yaon, maging taga ibang lupa, o maging ipinanganak sa lupain.
Exo 12:20 Huwag kayong kakain ng anomang bagay na may lebadura; sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura.
Exo 12:21 Nang magkagayo'y ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel, at sinabi sa kanila, Kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyo-inyong sangbahayan, at magpatay kayo ng kordero ng paskua.
Exo 12:22 At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo, at inyong babasain sa dugo, na nasa palanggana, at inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana, ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto: at sinoman sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kaniyang bahay hanggang sa kinaumagahan.
Exo 12:23 Sapagka't ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Egipcio; at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon, at hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo.
Exo 12:24 At inyong ipangingilin ang bagay na ito, na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailan man.
Exo 12:25 At mangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kaniyang ipinangako, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito.
Exo 12:26 At mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak: Anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito?
Exo 12:27 Na inyong sasabihin: Siyang paghahain sa paskua ng Panginoon, na kaniyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Egipto, nang kaniyang sugatan ang mga Egipcio, at iniligtas ang aming mga sangbahayan. At ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba.
Exo 12:28 At ang mga anak ni Israel ay yumaon at ginawang gayon; kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ay gayong ginawa nila.
Exo 12:29 At nangyari sa hating gabi, na nilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kaniyang luklukan, hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan; at lahat ng panganay sa mga hayop.
Exo 12:30 At si Faraon ay bumangon sa kinagabihan, siya at lahat ng kaniyang mga lingkod, at lahat ng mga Egipcio, at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Egipto; sapagka't walang bahay na di mayroong isang patay.
Exo 12:31 At kaniyang tinawag si Moises at si Aaron sa kinagabihan, at sinabi, Kayo'y bumangon, umalis kayo sa gitna ng aking bayan kayo at sangpu ng mga anak ni Israel; at kayo'y yumaong maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi.
Exo 12:32 Dalhin ninyo kapuwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi, at kayo'y yumaon: at pagpalain din naman ninyo ako.
Exo 12:33 At pinapagmadali ng mga Egipcio, ang bayan, na madaliang pinaalis sila sa lupain; sapagka't kanilang sinabi, Kaming lahat ay patay na.
Exo 12:34 At dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilab, na nababalot ang kanilang mga masa sa kanikanilang damit sa ibabaw ng kanikanilang balikat.
Exo 12:35 At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises; at sila'y humingi sa mga Egipcio ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit:
Exo 12:36 At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Egipcio, ano pa't ibinigay sa kanila anomang hingin nila. At kanilang hinubaran ang mga Egipcio.
Exo 12:37 At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Succoth, na may anim na raang libong lalake na naglakad, bukod pa ang mga bata.

No comments:

Post a Comment