Friday, May 28, 2010

Hidden sacred oration use by a true DTEF members against the demons

Luk 10:17 The seventy-two men came back in great joy. "Lord," they said, "even the demons obeyed us when we gave them a command in your name!"
Luk 10:18 Jesus answered them, "I saw Satan fall like lightning from heaven.
Luk 10:19 Listen! I have given you authority, so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the Enemy, and nothing will hurt you.
Luk 10:20 But don't be glad because the evil spirits obey you; rather be glad because your names are written in heaven."
Luk 10:21 At that time Jesus was filled with joy by the Holy Spirit and said, "Father, Lord of heaven and earth! I thank you because you have shown to the unlearned what you have hidden from the wise and learned. Yes, Father, this was how you were pleased to have it happen.
Luk 10:22 "My Father has given me all things. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him."
Luk 10:23 Then Jesus turned to the disciples and said to them privately, "How fortunate you are to see the things you see!
Luk 10:24 I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but they could not, and to hear what you hear, but they did not."

Luk 10:17 At nagsipagbalik ang pitongpu na may kagalakan, na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonio ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan.
Luk 10:18 At sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas, na nahuhulog na gaya ng lintik, mula sa langit.
Luk 10:19 Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anomang paraa'y hindi kayo maaano.
Luk 10:20 Gayon ma'y huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo; kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit.
Luk 10:21 Nang oras ding yaon siya'y nagalak sa Espiritu Santo, at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Oh Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol: gayon nga, Ama; sapagka't gayon ang nakalulugod sa iyong paningin.
Luk 10:22 Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at walang nakakakilala kung sino ang Anak, kundi ang Ama; at kung sino ang Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak.
Luk 10:23 At paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, Mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita:
Luk 10:24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na mangakakita ng mga bagay na inyong nangakikita, at hindi nila nangakita at mangarinig ang mga bagay na inyong nangaririnig, at hindi nila nangarinig

No comments:

Post a Comment