Sunday, May 23, 2010

Take your part in suffering, as a loyal soldier of Christ Jesus. "If we have died with him, we shall also live with him.

2Ti 2:1 As for you, my son, be strong through the grace that is ours in union with Christ Jesus.
2Ti 2:2 Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people, who will be able to teach others also.
2Ti 2:3 Take your part in suffering, as a loyal soldier of Christ Jesus.
2Ti 2:4 A soldier on active duty wants to please his commanding officer and so does not get mixed up in the affairs of civilian life.
2Ti 2:5 An athlete who runs in a race cannot win the prize unless he obeys the rules.
2Ti 2:6 The farmer who has done the hard work should have the first share of the harvest.
2Ti 2:7 Think about what I am saying, because the Lord will enable you to understand it all.
2Ti 2:8 Remember Jesus Christ, who was raised from death, who was a descendant of David, as is taught in the Good News I preach.
2Ti 2:9 Because I preach the Good News, I suffer and I am even chained like a criminal. But the word of God is not in chains,
2Ti 2:10 and so I endure everything for the sake of God's chosen people, in order that they too may obtain the salvation that comes through Christ Jesus and brings eternal glory.
2Ti 2:11 This is a true saying: "If we have died with him, we shall also live with him.
2Ti 2:12 If we continue to endure, we shall also rule with him. If we deny him, he also will deny us.
2Ti 2:13 If we are not faithful, he remains faithful, because he cannot be false to himself."
2Ti 2:14 Remind your people of this, and give them a solemn warning in God's presence not to fight over words. It does no good, but only ruins the people who listen.
2Ti 2:15 Do your best to win full approval in God's sight, as a worker who is not ashamed of his work, one who correctly teaches the message of God's truth.
2Ti 2:16 Keep away from profane and foolish discussions, which only drive people farther away from God.
2Ti 2:17 Such teaching is like an open sore that eats away the flesh. Two men who have taught such things are Hymenaeus and Philetus.
2Ti 2:18 They have left the way of truth and are upsetting the faith of some believers by saying that our resurrection has already taken place.
2Ti 2:19 But the solid foundation that God has laid cannot be shaken; and on it are written these words: "The Lord knows those who are his" and "Those who say that they belong to the Lord must turn away from wrongdoing."
2Ti 2:20 In a large house there are dishes and bowls of all kinds: some are made of silver and gold, others of wood and clay; some are for special occasions, others for ordinary use.
2Ti 2:21 Those who make themselves clean from all those evil things, will be used for special purposes, because they are dedicated and useful to their Master, ready to be used for every good deed.
2Ti 2:22 Avoid the passions of youth, and strive for righteousness, faith, love, and peace, together with those who with a pure heart call out to the Lord for help.
2Ti 2:23 But keep away from foolish and ignorant arguments; you know that they end up in quarrels.
2Ti 2:24 As the Lord's servant, you must not quarrel. You must be kind toward all, a good and patient teacher,
2Ti 2:25 who is gentle as you correct your opponents, for it may be that God will give them the opportunity to repent and come to know the truth.
2Ti 2:26 And then they will come to their senses and escape from the trap of the Devil, who had caught them and made them obey his will.


2Ti 2:1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus.
2Ti 2:2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba.
2Ti 2:3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus.
2Ti 2:4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal.
2Ti 2:5 At kung ang sinoman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid.
2Ti 2:6 Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga.
2Ti 2:7 Isipin mo ang sinasabi ko; sapagka't bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay.
2Ti 2:8 Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio:
2Ti 2:9 Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan.
2Ti 2:10 Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan.
2Ti 2:11 Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya:
2Ti 2:12 Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo:
2Ti 2:13 Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili.
2Ti 2:14 Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig.
2Ti 2:15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.
2Ti 2:16 Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan,
2Ti 2:17 At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto;
2Ti 2:18 Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.
2Ti 2:19 Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon.
2Ti 2:20 Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri.
2Ti 2:21 Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti.
2Ti 2:22 Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis.
2Ti 2:23 Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo.
2Ti 2:24 At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin,
2Ti 2:25 Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan,
2Ti 2:26 At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban.

2Ti 2:1 As for you, my son, be strong through the grace that is ours in union with Christ Jesus.
2Ti 2:2 Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people, who will be able to teach others also.
2Ti 2:3 Take your part in suffering, as a loyal soldier of Christ Jesus.
2Ti 2:4 A soldier on active duty wants to please his commanding officer and so does not get mixed up in the affairs of civilian life.
2Ti 2:5 An athlete who runs in a race cannot win the prize unless he obeys the rules.
2Ti 2:6 The farmer who has done the hard work should have the first share of the harvest.
2Ti 2:7 Think about what I am saying, because the Lord will enable you to understand it all.
2Ti 2:8 Remember Jesus Christ, who was raised from death, who was a descendant of David, as is taught in the Good News I preach.
2Ti 2:9 Because I preach the Good News, I suffer and I am even chained like a criminal. But the word of God is not in chains,
2Ti 2:10 and so I endure everything for the sake of God's chosen people, in order that they too may obtain the salvation that comes through Christ Jesus and brings eternal glory.
2Ti 2:11 This is a true saying: "If we have died with him, we shall also live with him.
2Ti 2:12 If we continue to endure, we shall also rule with him. If we deny him, he also will deny us.
2Ti 2:13 If we are not faithful, he remains faithful, because he cannot be false to himself."
2Ti 2:14 Remind your people of this, and give them a solemn warning in God's presence not to fight over words. It does no good, but only ruins the people who listen.
2Ti 2:15 Do your best to win full approval in God's sight, as a worker who is not ashamed of his work, one who correctly teaches the message of God's truth.
2Ti 2:16 Keep away from profane and foolish discussions, which only drive people farther away from God.
2Ti 2:17 Such teaching is like an open sore that eats away the flesh. Two men who have taught such things are Hymenaeus and Philetus.
2Ti 2:18 They have left the way of truth and are upsetting the faith of some believers by saying that our resurrection has already taken place.
2Ti 2:19 But the solid foundation that God has laid cannot be shaken; and on it are written these words: "The Lord knows those who are his" and "Those who say that they belong to the Lord must turn away from wrongdoing."
2Ti 2:20 In a large house there are dishes and bowls of all kinds: some are made of silver and gold, others of wood and clay; some are for special occasions, others for ordinary use.
2Ti 2:21 Those who make themselves clean from all those evil things, will be used for special purposes, because they are dedicated and useful to their Master, ready to be used for every good deed.
2Ti 2:22 Avoid the passions of youth, and strive for righteousness, faith, love, and peace, together with those who with a pure heart call out to the Lord for help.
2Ti 2:23 But keep away from foolish and ignorant arguments; you know that they end up in quarrels.
2Ti 2:24 As the Lord's servant, you must not quarrel. You must be kind toward all, a good and patient teacher,
2Ti 2:25 who is gentle as you correct your opponents, for it may be that God will give them the opportunity to repent and come to know the truth.
2Ti 2:26 And then they will come to their senses and escape from the trap of the Devil, who had caught them and made them obey his will.


2Ti 2:1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus.
2Ti 2:2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba.
2Ti 2:3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus.
2Ti 2:4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal.
2Ti 2:5 At kung ang sinoman ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid.
2Ti 2:6 Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga.
2Ti 2:7 Isipin mo ang sinasabi ko; sapagka't bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay.
2Ti 2:8 Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio:
2Ti 2:9 Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan.
2Ti 2:10 Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan.
2Ti 2:11 Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya:
2Ti 2:12 Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo:
2Ti 2:13 Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili.
2Ti 2:14 Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig.
2Ti 2:15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.
2Ti 2:16 Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan,
2Ti 2:17 At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto;
2Ti 2:18 Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.
2Ti 2:19 Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon.
2Ti 2:20 Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri.
2Ti 2:21 Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti.
2Ti 2:22 Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis.
2Ti 2:23 Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo.
2Ti 2:24 At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin,
2Ti 2:25 Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan,
2Ti 2:26 At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban.

No comments:

Post a Comment