Sunday, May 23, 2010

Verse of the month. Let us rest and meditate in fields of green grass and into the quiet pools of fresh waters with the Divines…..

Psa 23:1 The LORD is my shepherd; I have everything I need.
Psa 23:2 He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water.
Psa 23:3 He gives me new strength. He guides me in the right paths, as he has promised.
Psa 23:4 Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, LORD, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me.
Psa 23:5 You prepare a banquet for me, where all my enemies can see me; you welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim.
Psa 23:6 I know that your goodness and love will be with me all my life; and your house will be my home as long as I live.

Psa 23:1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan.
Psa 23:2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan,
Psa 23:3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.
Psa 23:4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.
Psa 23:5 Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; ang aking saro ay inaapawan.
Psa 23:6 Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay: at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan man.

No comments:

Post a Comment