Friday, May 28, 2010

Powers of a true dtef members 2

Hebrew 2:2
The message given to our ancestors by the angels was shown to be true, and those who did not follow it or obey it received the punishment they deserved. 4 At the same time God added his witness to theirs by performing all kinds of miracles and wonders and by distributing the gifts of the Holy Spirit according to his will.

Hebreo 2:2
Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa.4 Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba’t ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niya ayon sa kanyang kalooban.

1Co 14:2 Those who speak in strange tongues do not speak to others but to God, because no one understands them. They are speaking secret truths by the power of the Spirit.

1Co 14:2 Sapagka’t ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga.

1Co 14:5 I would like for all of you to speak in strange tongues…

1Co 14:5 Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika…

1Pe 4:10 Each one, as a good manager of God's different gifts, must use for the good of others the special gift he has received from God.
1Pe 4:10 Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios;

Mar 16:17 Believers will be given the power to perform miracles: they will drive out demons in my name; they will speak in strange tongues;
Mar 16:18 if they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed; they will place their hands on sick people, and these will get well."

Mar 16:17 At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika;
Mar 16:18 Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anomang paraan ay hindi makasasama sa kanila;

No comments:

Post a Comment