Friday, May 28, 2010

God sent his angels

Dan 6:16 So the king gave orders for Daniel to be taken and thrown into the pit filled with lions. He said to Daniel, "May your God, whom you serve so loyally, rescue you."
Dan 6:17 A stone was put over the mouth of the pit, and the king placed his own royal seal and the seal of his noblemen on the stone, so that no one could rescue Daniel.
Dan 6:22 God sent his angel to shut the mouths of the lions so that they would not hurt me. He did this because he knew that I was innocent and because I have not wronged you, Your Majesty."
Dan 6:23 The king was overjoyed and gave orders for Daniel to be pulled up out of the pit. So they pulled him up and saw that he had not been hurt at all, for he trusted God.
Dan 6:24 Then the king gave orders to arrest all those who had accused Daniel, and he had them thrown, together with their wives and children, into the pit filled with lions. Before they even reached the bottom of the pit, the lions pounced on them and broke all their bones.
Dan 6:25 Then King Darius wrote to the people of all nations, races, and languages on earth: "Greetings!
Dan 6:26 I command that throughout my empire everyone should fear and respect Daniel's God. "He is a living God, and he will rule forever. His kingdom will never be destroyed, and his power will never come to an end.
Dan 6:27 He saves and rescues; he performs wonders and miracles in heaven and on earth. He saved Daniel from being killed by the lions."

Dan 6:16 Nang magkagayo'y nagutos ang hari, at kanilang dinala si Daniel, at inihagis siya sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita, at nagsabi kay Daniel, Ang iyong Dios na pinaglilingkuran mong palagi, ay siyang magliligtas sa iyo.
Dan 6:17 At isang bato ay dinala, at inilagay sa bunganga ng yungib; at tinatakan ng hari ng kaniyang singsing na panatak, at ng singsing na panatak ng kaniyang mga mahal na tao; upang walang anomang bagay ay mababago tungkol kay Daniel.
Dan 6:22 Ang Dios ko'y nagsugo ng kaniyang anghel, at itinikom ang mga bibig ng mga leon, at hindi nila ako sinaktan; palibhasa'y sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala; at gayon din sa harap mo, Oh hari, wala akong ginawang kasamaan.
Dan 6:23 Nang magkagayo'y natuwang mainam ang hari, at ipinagutos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayo'y isinampa si Daniel mula sa yungib, at walang anomang sugat nasumpungan sa kaniya, sapagka't siya'y tumiwala sa kaniyang Dios.
Dan 6:24 At ang hari ay nagutos, at kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel, at sila'y inihagis nila sa yungib ng mga leon, sila ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga asawa; at ang leon ay nanaig sa kanila, at pinagwaraywaray ang lahat ng kanilang buto, bago sila dumating sa kalooblooban ng yungib.
Dan 6:25 Nang magkagayo'y sumulat ang haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa, at wika na tumatahan sa buong lupa; Kapayapaa'y managana sa inyo.
Dan 6:26 Ako'y nagpapasiya, na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mangatakot ang mga tao sa harap ng Dios ni Daniel; sapagka't siya ang buhay na Dios, at namamalagi magpakailan man, at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba; at ang kaniyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas.
Dan 6:27 Siya'y nagliligtas at nagpapalaya, at siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon.

No comments:

Post a Comment