Friday, May 28, 2010

Demon in her daughter healed by Jesus

Mar 7:24 Then Jesus left and went away to the territory near the city of Tyre. He went into a house and did not want anyone to know he was there, but he could not stay hidden.
Mar 7:25 A woman, whose daughter had an evil spirit in her, heard about Jesus and came to him at once and fell at his feet.
Mar 7:26 The woman was a Gentile, born in the region of Phoenicia in Syria. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter.
Mar 7:27 But Jesus answered, "Let us first feed the children. It isn't right to take the children's food and throw it to the dogs."
Mar 7:28 "Sir," she answered, "even the dogs under the table eat the children's leftovers!"
Mar 7:29 So Jesus said to her, "Because of that answer, go back home, where you will find that the demon has gone out of your daughter!"
Mar 7:30 She went home and found her child lying on the bed; the demon had indeed gone out of her.

Mar 7:24 At nagtindig siya doon, at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sinomang tao'y huwag sanang makaalam; at hindi siya nakapagtago.
Mar 7:25 Nguni't ang isang babae na ang kaniyang munting anak na babae ay may isang karumaldumal na espiritu, pagdaka'y nang mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatirapa sa kaniyang paanan.
Mar 7:26 Ang babae nga ay isang Griega, isang Sirofenisa, ayon sa lahi. At ipinamamanhik niya sa kaniya na palabasin sa kaniyang anak ang demonio.
Mar 7:27 At sinabi niya sa kaniya, Pabayaan mo munang mangabusog ang mga anak: sapagka't hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso.
Mar 7:28 Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi sa kaniya, Oo, Panginoon; kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak.
Mar 7:29 At sinabi niya sa kaniya, Dahil sa sabing ito humayo ka; nakaalis na ang demonio sa iyong anak.
Mar 7:30 At umuwi siya sa kaniyang bahay, at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan, at nakaalis na ang demonio.

No comments:

Post a Comment