Sunday, May 23, 2010

Verse of the week

Jam 3:1 My friends, not many of you should become teachers. As you know, we teachers will be judged with greater strictness than others.
Jam 3:2 All of us often make mistakes. But if a person never makes a mistake in what he says, he is perfect and is also able to control his whole being.
Jam 3:3 We put a bit into the mouth of a horse to make it obey us, and we are able to make it go where we want.
Jam 3:4 Or think of a ship: big as it is and driven by such strong winds, it can be steered by a very small rudder, and it goes wherever the pilot wants it to go.
Jam 3:5 So it is with the tongue: small as it is, it can boast about great things. Just think how large a forest can be set on fire by a tiny flame!
Jam 3:6 And the tongue is like a fire. It is a world of wrong, occupying its place in our bodies and spreading evil through our whole being. It sets on fire the entire course of our existence with the fire that comes to it from hell itself.
Jam 3:7 We humans are able to tame and have tamed all other creatures---wild animals and birds, reptiles and fish.
Jam 3:8 But no one has ever been able to tame the tongue. It is evil and uncontrollable, full of deadly poison.
Jam 3:9 We use it to give thanks to our Lord and Father and also to curse other people, who are created in the likeness of God.
Jam 3:10 Words of thanksgiving and cursing pour out from the same mouth. My friends, this should not happen!
Jam 3:11 No spring of water pours out sweet water and bitter water from the same opening.
Jam 3:12 A fig tree, my friends, cannot bear olives; a grapevine cannot bear figs, nor can a salty spring produce sweet water.
Jam 3:13 Are there any of you who are wise and understanding? You are to prove it by your good life, by your good deeds performed with humility and wisdom.
Jam 3:14 But if in your heart you are jealous, bitter, and selfish, don't sin against the truth by boasting of your wisdom.
Jam 3:15 Such wisdom does not come down from heaven; it belongs to the world, it is unspiritual and demonic.
Jam 3:16 Where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil.
Jam 3:17 But the wisdom from above is pure first of all; it is also peaceful, gentle, and friendly; it is full of compassion and produces a harvest of good deeds; it is free from prejudice and hypocrisy.
Jam 3:18 And goodness is the harvest that is produced from the seeds the peacemakers plant in peace.

Jam 3:1 Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol.
Jam 3:2 Sapagka't sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sinoman ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan.
Jam 3:3 Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan.
Jam 3:4 Narito, ang mga daong naman, bagama't lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon ma'y sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng tagaugit.
Jam 3:5 Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap, at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinagaalab ng lubhang maliit na apoy!
Jam 3:6 At ang dila'y isang apoy: ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila, na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dila'y pinagniningas ng impierno.
Jam 3:7 Sapagka't ang bawa't uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaaamo, at napaaamo ng tao:
Jam 3:8 Datapuwa't ang dila ay hindi napaaamo ng sinomang tao; isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay.
Jam 3:9 Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama; at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Dios:
Jam 3:10 Sa bibig din lumalabas ang pagpuri't paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon.
Jam 3:11 Ang bukal baga'y sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait?
Jam 3:12 Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng aseitunas, o ng mga igos ang puno ng ubas? hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig.
Jam 3:13 Sino ang marunong at matalino sa inyo? ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kaniyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan.
Jam 3:14 Nguni't kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampikampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan.
Jam 3:15 Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo.
Jam 3:16 Sapagka't kung saan mayroong paninibugho at pagkakampikampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama.
Jam 3:17 Nguni't ang karunungang buhat sa itaas, ay una-una'y malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw.
Jam 3:18 At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan.

No comments:

Post a Comment