Friday, May 28, 2010

Powers of a true dtef members

Exo 23:20 "I will send an angel ahead of you to protect you as you travel and to bring you to the place which I have prepared.
Exo 23:21 Pay attention to him and obey him. Do not rebel against him, for I have sent him, and he will not pardon such rebellion.
Exo 23:22 But if you obey him and do everything I command, I will fight against all your enemies.
Exo 23:23 My angel will go ahead of you and take you into the land… and I will destroy them.

Exo 23:20 Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan, at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo.
Exo 23:21 Magingat kayo sa kaniya, at dinggin ninyo ang kaniyang tinig; huwag ninyong mungkahiin siya: sapagka't hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang; sapagka't ang aking pangalan ay nasa kaniya.
Exo 23:22 Datapuwa't kung didinggin mong lubos ang kaniyang tinig, at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita; ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit.
Exo 23:23 Sapagka't ang aking anghel ay magpapauna sa iyo…. at aking lilipulin.


Jer 20:11 But you, LORD, are on my side, strong and mighty, and those who persecute me will fail. They will be disgraced forever, because they cannot succeed. Their disgrace will never be forgotten.
Jer 20:12 But, Almighty LORD, you test people justly; you know what is in their hearts and minds. So let me see you take revenge on my enemies, for I have placed my cause in your hands.

Jer 20:11 Nguni't ang Panginoon ay sumasaakin na parang makapangyarihan at kakilakilabot: kaya't ang mga manguusig sa akin ay mangatitisod, at sila'y hindi mangananaig; sila'y lubhang mangapapahiya, sapagka't sila'y hindi nagsisigawang may karunungan, ng walang hanggang kapintasan na hindi malilimutan.
Jer 20:12 Nguni't, Oh Panginoon ng mga hukbo, na tumatarok ng matuwid, at nakakakita ng mga pagiisip at ng puso, ipakita mo sa akin ang iyong panghihiganti sa kanila; sapagka't sa iyo ay inihayag ko ang aking usap.

Mat 26:53 Don't you know that I could call on my Father for help, and at once he would send me more than twelve armies of angels?
Mat 26:53 O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama, at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa labingdalawang pulutong na mga anghel?

Mat 4:11 Then the Devil left Jesus; and angels came and helped him.
Mat 4:11 Nang magkagayo'y iniwan siya ng diablo; at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran.

No comments:

Post a Comment