Sunday, May 23, 2010

Dtef members are advised and warned to see and feel signs of the last days. Everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be

2Ti 3:1 Remember that there will be difficult times in the last days.
2Ti 3:2 People will be selfish, greedy, boastful, and conceited; they will be insulting, disobedient to their parents, ungrateful, and irreligious;
2Ti 3:3 they will be unkind, merciless, slanderers, violent, and fierce; they will hate the good;
2Ti 3:4 they will be treacherous, reckless, and swollen with pride; they will love pleasure rather than God;
2Ti 3:5 they will hold to the outward form of our religion, but reject its real power. Keep away from such people.
2Ti 3:6 Some of them go into people's houses and gain control over weak women who are burdened by the guilt of their sins and driven by all kinds of desires,
2Ti 3:7 women who are always trying to learn but who can never come to know the truth.
2Ti 3:8 As Jannes and Jambres were opposed to Moses, so also these people are opposed to the truth---people whose minds do not function and who are failures in the faith.
2Ti 3:9 But they will not get very far, because everyone will see how stupid they are. That is just what happened to Jannes and Jambres.
2Ti 3:10 But you have followed my teaching, my conduct, and my purpose in life; you have observed my faith, my patience, my love, my endurance,
2Ti 3:11 my persecutions, and my sufferings. You know all that happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the terrible persecutions I endured! But the Lord rescued me from them all.
2Ti 3:12 Everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be persecuted;
2Ti 3:13 and evil persons and impostors will keep on going from bad to worse, deceiving others and being deceived themselves.
2Ti 3:14 But as for you, continue in the truths that you were taught and firmly believe. You know who your teachers were,
2Ti 3:15 and you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus.
2Ti 3:16 All Scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living,
2Ti 3:17 so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed.

2Ti 3:1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.
2Ti 3:2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan,
2Ti 3:3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti,
2Ti 3:4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios;
2Ti 3:5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.
2Ti 3:6 Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita,
2Ti 3:7 Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.
2Ti 3:8 At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalataya.
2Ti 3:9 Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon.
2Ti 3:10 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis,
2Ti 3:11 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon.
2Ti 3:12 Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig.
2Ti 3:13 Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya.
2Ti 3:14 Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan;
2Ti 3:15 At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.
2Ti 3:16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
2Ti 3:17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.

No comments:

Post a Comment