Sunday, May 23, 2010

Dtef’s timelessness principles and concepts explained. “But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years,

2Pe 3:1 My dear friends, this is now the second letter I have written you. In both letters I have tried to arouse pure thoughts in your minds by reminding you of these things.
2Pe 3:2 I want you to remember the words that were spoken long ago by the holy prophets, and the command from the Lord and Savior which was given you by your apostles.
2Pe 3:3 First of all, you must understand that in the last days some people will appear whose lives are controlled by their own lusts. They will make fun of you
2Pe 3:4 and will ask, "He promised to come, didn't he? Where is he? Our ancestors have already died, but everything is still the same as it was since the creation of the world!"
2Pe 3:5 They purposely ignore the fact that long ago God gave a command, and the heavens and earth were created. The earth was formed out of water and by water,
2Pe 3:6 and it was also by water, the water of the flood, that the old world was destroyed.
2Pe 3:7 But the heavens and the earth that now exist are being preserved by the same command of God, in order to be destroyed by fire. They are being kept for the day when godless people will be judged and destroyed.
2Pe 3:8 But do not forget one thing, my dear friends! There is no difference in the Lord's sight between one day and a thousand years; to him the two are the same.
2Pe 3:9 The Lord is not slow to do what he has promised, as some think. Instead, he is patient with you, because he does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sins.
2Pe 3:10 But the Day of the Lord will come like a thief. On that Day the heavens will disappear with a shrill noise, the heavenly bodies will burn up and be destroyed, and the earth with everything in it will vanish.
2Pe 3:11 Since all these things will be destroyed in this way, what kind of people should you be? Your lives should be holy and dedicated to God,
2Pe 3:12 as you wait for the Day of God and do your best to make it come soon---the Day when the heavens will burn up and be destroyed, and the heavenly bodies will be melted by the heat.
2Pe 3:13 But we wait for what God has promised: new heavens and a new earth, where righteousness will be at home.
2Pe 3:14 And so, my friends, as you wait for that Day, do your best to be pure and faultless in God's sight and to be at peace with him.
2Pe 3:15 Look on our Lord's patience as the opportunity he is giving you to be saved, just as our dear friend Paul wrote to you, using the wisdom that God gave him.
2Pe 3:16 This is what he says in all his letters when he writes on the subject. There are some difficult things in his letters which ignorant and unstable people explain falsely, as they do with other passages of the Scriptures. So they bring on their own destruction.
2Pe 3:17 But you, my friends, already know this. Be on your guard, then, so that you will not be led away by the errors of lawless people and fall from your safe position.
2Pe 3:18 But continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, now and forever! Amen.


2Pe 3:1 Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo; at sa dalawa'y ginigising ko ang inyong tapat na pagiisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo;
2Pe 3:2 Upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi nang una ng mga banal na propeta, at ang utos ng Panginoon at Tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol:
2Pe 3:3 Na maalaman muna ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanikanilang masasamang pita,
2Pe 3:4 At magsisipagsabi, Saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? sapagka't, buhat nang araw na mangatulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimulan ang paglalang.
2Pe 3:5 Sapagka't sadyang nililimot nila, na mayroong sangkalangitan mula nang unang panahon, at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Dios;
2Pe 3:6 Na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon, na inapawan ng tubig, ay napahamak:
2Pe 3:7 Nguni't ang sangkalangitan ngayon, at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama.
2Pe 3:8 Datapuwa't huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw.
2Pe 3:9 Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.
2Pe 3:10 Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.
2Pe 3:11 Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain,
2Pe 3:12 Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Dios, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init?
2Pe 3:13 Nguni't, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran.
2Pe 3:14 Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya.
2Pe 3:15 At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas; na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya, ay sinulatan kayo;
2Pe 3:16 Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo'y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila.
2Pe 3:17 Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito, ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan.
2Pe 3:18 Datapuwa't magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan man. Siya nawa.

No comments:

Post a Comment