Sunday, May 23, 2010

It was not because of any good deeds that we ourselves had done, but because of his own mercy that he saved us, through the Holy Spirit, who gives us

Tit 3:1 Remind your people to submit to rulers and authorities, to obey them, and to be ready to do good in every way.
Tit 3:2 Tell them not to speak evil of anyone, but to be peaceful and friendly, and always to show a gentle attitude toward everyone.
Tit 3:3 For we ourselves were once foolish, disobedient, and wrong. We were slaves to passions and pleasures of all kinds. We spent our lives in malice and envy; others hated us and we hated them.
Tit 3:4 But when the kindness and love of God our Savior was revealed,
Tit 3:5 he saved us. It was not because of any good deeds that we ourselves had done, but because of his own mercy that he saved us, through the Holy Spirit, who gives us new birth and new life by washing us.
Tit 3:6 God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior,
Tit 3:7 so that by his grace we might be put right with God and come into possession of the eternal life we hope for.
Tit 3:8 This is a true saying. I want you to give special emphasis to these matters, so that those who believe in God may be concerned with giving their time to doing good deeds, which are good and useful for everyone.
Tit 3:9 But avoid stupid arguments, long lists of ancestors, quarrels, and fights about the Law. They are useless and worthless.
Tit 3:10 Give at least two warnings to those who cause divisions, and then have nothing more to do with them.
Tit 3:11 You know that such people are corrupt, and their sins prove that they are wrong.
Tit 3:12 When I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me in Nicopolis, because I have decided to spend the winter there.
Tit 3:13 Do your best to help Zenas the lawyer and Apollos to get started on their travels, and see to it that they have everything they need.
Tit 3:14 Our people must learn to spend their time doing good, in order to provide for real needs; they should not live useless lives.
Tit 3:15 All who are with me send you greetings. Give our greetings to our friends in the faith. God's grace be with you all.

Tit 3:1 Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mangagmasunurin, na humanda sa bawa't gawang mabuti,
Tit 3:2 Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng mga tao.
Tit 3:3 Sapagka't tayo rin naman nang unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sarisaring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napopoot, at tayo'y nangagkakapootan.
Tit 3:4 Nguni't nang mahayag na ang kagandahang-loob ng Dios na ating Tagapagligtas, at ang kaniyang pagibig sa tao,
Tit 3:5 Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo,
Tit 3:6 Na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Tagapagligtas;
Tit 3:7 Upang, sa pagkaaring-ganap sa atin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pagasa sa buhay na walang hanggan.
Tit 3:8 Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisipanampalataya sa Dios ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao:
Tit 3:9 Nguni't ilagan mo ang mga hangal na usapan, at ang mga pagsasalaysay ng lahi, at ang mga pagtatalo, at pagtataltalan tungkol sa kautusan; sapagka't ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan.
Tit 3:10 Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay itakuwil mo;
Tit 3:11 Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak, at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kaniyang sarili.
Tit 3:12 Pagka susuguin ko sa iyo si Artemas, o si Tiquico, ay magsikap kang pumarini sa akin sa Nicopolis: sapagka't pinasiyahan kong doon matira sa taginaw.
Tit 3:13 Suguin mong may sikap si Zenas na tagapagtanggol ng kautusan at si Apolos sa kanilang paglalakbay, upang sila'y huwag kulangin ng ano man.
Tit 3:14 At pagaralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan, upang huwag mawalan ng bunga.
Tit 3:15 Binabati ka ng lahat ng mga kasama ko. Batiin mo ang mga nagsisiibig sa atin sa pananampalataya. Biyaya ang sumainyo nawang lahat.

No comments:

Post a Comment