Sunday, May 23, 2010

Strength to endure all trials and challenges.

1Co 10:12 If you think you are standing firm you had better be careful that you do not fall.
1Co 10:13 Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps his promise, and he will not allow you to be tested beyond your power to remain firm; at the time you are put to the test, he will give you the strength to endure it, and so provide you with a way out.

1Co 10:12 Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal.
1Co 10:13 Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis.

1Jo 1:9 But if we confess our sins to God, he will keep his promise and do what is right: he will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoing.
1Jo 1:10 If we say that we have not sinned, we make a liar out of God, and his word is not in us.

1Jo 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.
1Jo 1:10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin.

Jam 1:2 My friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way,
Jam 1:3 for you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure.
Jam 1:12 Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love him.

Jam 1:2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso;
Jam 1:3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.
Jam 1:12 Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka't pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya.

1Pe 1:6 Be glad about this, even though it may now be necessary for you to be sad for a while because of the many kinds of trials you suffer.
1Pe 1:7 Their purpose is to prove that your faith is genuine. Even gold, which can be destroyed, is tested by fire; and so your faith, which is much more precious than gold, must also be tested, so that it may endure. Then you will receive praise and glory and honor on the Day when Jesus Christ is revealed.

1Pe 1:6 Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok,
1Pe 1:7 Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo:

No comments:

Post a Comment