Friday, May 28, 2010

What is Love according to the Bible

1Co 13:1 I may be able to speak the languages of human beings and even of angels, but if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a clanging bell.
1Co 13:2 I may have the gift of inspired preaching; I may have all knowledge and understand all secrets; I may have all the faith needed to move mountains---but if I have no love, I am nothing.
1Co 13:3 I may give away everything I have, and even give up my body to be burned ---but if I have no love, this does me no good.
1Co 13:4 Love is patient and kind; it is not jealous or conceited or proud;
1Co 13:5 love is not ill-mannered or selfish or irritable; love does not keep a record of wrongs;
1Co 13:6 love is not happy with evil, but is happy with the truth.
1Co 13:7 Love never gives up; and its faith, hope, and patience never fail.
1Co 13:8 Love is eternal. There are inspired messages, but they are temporary; there are gifts of speaking in strange tongues, but they will cease; there is knowledge, but it will pass.
1Co 13:9 For our gifts of knowledge and of inspired messages are only partial;
1Co 13:10 but when what is perfect comes, then what is partial will disappear.
1Co 13:11 When I was a child, my speech, feelings, and thinking were all those of a child; now that I am an adult, I have no more use for childish ways.
1Co 13:12 What we see now is like a dim image in a mirror; then we shall see face-to-face. What I know now is only partial; then it will be complete---as complete as God's knowledge of me.
1Co 13:13 Meanwhile these three remain: faith, hope, and love; and the greatest of these is love.

1Co 13:1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw.
1Co 13:2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa't wala akong pagibig, ay wala akong kabuluhan.
1Co 13:3 At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa't wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin.
1Co 13:4 Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo.
1Co 13:5 Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama;
1Co 13:6 Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan;
1Co 13:7 Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.
1Co 13:8 Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging kaalaman, ay mawawala.
1Co 13:9 Sapagka't nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya;
1Co 13:10 Datapuwa't kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos.
1Co 13:11 Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata.
1Co 13:12 Sapagka't ngayo'y malabo tayong nakakikita sa isang salamin; nguni't pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo'y nakikilala ko ng bahagya, nguni't pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin.
1Co 13:13 Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig.

No comments:

Post a Comment