Sunday, May 23, 2010

Healing of a man who had been lame all his life! It was the power of his name that gave strength to this lame man. What you see and know was done by f

Act 3:1 One day Peter and John went to the Temple at three o'clock in the afternoon, the hour for prayer.
Act 3:2 There at the Beautiful Gate, as it was called, was a man who had been lame all his life. Every day he was carried to the gate to beg for money from the people who were going into the Temple.
Act 3:3 When he saw Peter and John going in, he begged them to give him something.
Act 3:4 They looked straight at him, and Peter said, "Look at us!"
Act 3:5 So he looked at them, expecting to get something from them.
Act 3:6 But Peter said to him, "I have no money at all, but I give you what I have: in the name of Jesus Christ of Nazareth I order you to get up and walk!"
Act 3:7 Then he took him by his right hand and helped him up. At once the man's feet and ankles became strong;
Act 3:8 he jumped up, stood on his feet, and started walking around. Then he went into the Temple with them, walking and jumping and praising God.
Act 3:9 The people there saw him walking and praising God,
Act 3:10 and when they recognized him as the beggar who had sat at the Beautiful Gate, they were all surprised and amazed at what had happened to him.
Act 3:11 As the man held on to Peter and John in Solomon's Porch, as it was called, the people were amazed and ran to them.
Act 3:12 When Peter saw the people, he said to them, "Fellow Israelites, why are you surprised at this, and why do you stare at us? Do you think that it was by means of our own power or godliness that we made this man walk?
Act 3:13 The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our ancestors, has given divine glory to his Servant Jesus. But you handed him over to the authorities, and you rejected him in Pilate's presence, even after Pilate had decided to set him free.
Act 3:14 He was holy and good, but you rejected him, and instead you asked Pilate to do you the favor of turning loose a murderer.
Act 3:15 You killed the one who leads to life, but God raised him from death---and we are witnesses to this.
Act 3:16 It was the power of his name that gave strength to this lame man. What you see and know was done by faith in his name; it was faith in Jesus that has made him well, as you can all see.
Act 3:17 "And now, my friends, I know that what you and your leaders did to Jesus was due to your ignorance.
Act 3:18 God announced long ago through all the prophets that his Messiah had to suffer; and he made it come true in this way.
Act 3:19 Repent, then, and turn to God, so that he will forgive your sins. If you do,
Act 3:20 times of spiritual strength will come from the Lord, and he will send Jesus, who is the Messiah he has already chosen for you.
Act 3:21 He must remain in heaven until the time comes for all things to be made new, as God announced through his holy prophets of long ago.
Act 3:22 For Moses said, 'The Lord your God will send you a prophet, just as he sent me, and he will be one of your own people. You are to obey everything that he tells you to do.
Act 3:23 Anyone who does not obey that prophet shall be separated from God's people and destroyed.'
Act 3:24 And all the prophets who had a message, including Samuel and those who came after him, also announced what has been happening these days.
Act 3:25 The promises of God through his prophets are for you, and you share in the covenant which God made with your ancestors. As he said to Abraham, 'Through your descendants I will bless all the people on earth.'
Act 3:26 And so God chose his Servant and sent him to you first, to bless you by making every one of you turn away from your wicked ways."

Act 3:1 Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo nang oras ng pananalangin, na ikasiyam.
Act 3:2 At isang lalake na pilay buhat pa sa tiyan ng kaniyang ina ay dinadala roon, na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo;
Act 3:3 Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos.
Act 3:4 At pagtitig sa kaniya ni Pedro, na kasama si Juan, ay sinabi, Tingnan mo kami.
Act 3:5 At kaniyang pinansin sila, na umaasang tatanggap sa kanila ng anomang bagay.
Act 3:6 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Pilak at ginto ay wala ako; datapuwa't ang nasa akin, ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, lumakad ka.
Act 3:7 At kaniyang hinawakan siya sa kanang kamay, at siya'y itinindig: at pagdaka'y nagsilakas ang kaniyang mga paa at mga bukong-bukong.
Act 3:8 At paglukso, siya'y tumayo, at nagpasimulang lumakad; at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad, at lumulukso, at nagpupuri sa Dios.
Act 3:9 At nakita ng buong bayang siya'y lumalakad, at nagpupuri sa Dios:
Act 3:10 At nangakilala nila na siya nga ang nauupo at nagpapalimos sa Pintuang Maganda ng templo; at sila'y nangapuspos ng panggigilalas at pamamangha sa nangyari sa kaniya.
Act 3:11 At samantalang siya'y nakahawak kay Pedro at kay Juan, ay nagsitakbong samasama sa kanila ang buong bayan sa tinatawag na portiko ni Salomon na lubhang nanggigilalas.
Act 3:12 At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao, Kayong mga lalaking taga Israel, bakit kayo'y nagsisipanggilalas sa taong ito? o bakit kami ang inyong tinititigan, na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya?
Act 3:13 Ang Dios ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, ang Dios ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kaniyang Lingkod na si Jesus; na inyong ibinigay, at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato, nang pasiyahan nito na siya'y pawalan.
Act 3:14 Datapuwa't inyong pinakatanggihan ang Banal at ang Matuwid na Ito, at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay-tao,
Act 3:15 At inyong pinatay ang Lumikha ng buhay: na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay; mga saksi kami ng mga bagay na ito.
Act 3:16 At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang pangalan ay pinalakas ng kaniyang pangalan ang taong ito, na inyong nakikita at nakikilala: oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya'y nagkaloob sa kaniya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat.
Act 3:17 At ngayon, mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa yaon sa di pagkaalam, gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno.
Act 3:18 Datapuwa't ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Dios sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kaniyang Cristo ay magbabata.
Act 3:19 Kaya nga mangagsisi kayo, at mangagbalik-loob, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon;
Act 3:20 At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus:
Act 3:21 Na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay, na sinalita ng Dios sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta buhat pa nang una.
Act 3:22 Tunay na sinabi ni Moises, Ang Panginoong Dios ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid; siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya.
Act 3:23 At mangyayari, na ang bawa't kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon, ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan.
Act 3:24 Oo at ang lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod, sa dami ng mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa mga araw na ito.
Act 3:25 Kayo ang mga anak ng mga propeta, at ng tipang ginawa ng Dios sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, At sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa.
Act 3:26 Sa inyo una-una, nang maitindig na ng Dios ang kaniyang Lingkod, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain, sa pagtalikod ng bawa't isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan.

No comments:

Post a Comment