Sunday, May 23, 2010

Dtef elders encourage you to fought the good fight!

2Ti 4:1 I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom:
2Ti 4:2 preach the word; be urgent in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with all patience and teaching.
2Ti 4:3 For the time will come when they will not listen to the sound doctrine, but, having itching ears, will heap up for themselves teachers after their own lusts;
2Ti 4:4 and will turn away their ears from the truth, and turn aside to fables.
2Ti 4:5 But you be sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry.
2Ti 4:6 For I am already being offered, and the time of my departure has come.
2Ti 4:7 I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith.
2Ti 4:8 From now on, there is stored up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day; and not to me only, but also to all those who have loved his appearing.
2Ti 4:9 Be diligent to come to me soon,

2Ti 4:1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian:
2Ti 4:2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo.
2Ti 4:3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita;
2Ti 4:4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.
2Ti 4:5 Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng evangelista, ganapin mo ang iyong ministerio.
2Ti 4:6 Sapagka't ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na.
2Ti 4:7 Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya:
2Ti 4:8 Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita.
2Ti 4:9 Magsikap kang pumarini na madali sa akin:

No comments:

Post a Comment