Sunday, May 23, 2010

In view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us? To be controlled by human nature results in death; to be controlled by

Rom 8:1 There is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus.
Rom 8:2 For the law of the Spirit, which brings us life in union with Christ Jesus, has set me free from the law of sin and death.
Rom 8:3 What the Law could not do, because human nature was weak, God did. He condemned sin in human nature by sending his own Son, who came with a nature like our sinful nature, to do away with sin.
Rom 8:4 God did this so that the righteous demands of the Law might be fully satisfied in us who live according to the Spirit, and not according to human nature.
Rom 8:5 Those who live as their human nature tells them to, have their minds controlled by what human nature wants. Those who live as the Spirit tells them to, have their minds controlled by what the Spirit wants.
Rom 8:6 To be controlled by human nature results in death; to be controlled by the Spirit results in life and peace.
Rom 8:7 And so people become enemies of God when they are controlled by their human nature; for they do not obey God's law, and in fact they cannot obey it.
Rom 8:8 Those who obey their human nature cannot please God.
Rom 8:9 But you do not live as your human nature tells you to; instead, you live as the Spirit tells you to---if, in fact, God's Spirit lives in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him.
Rom 8:10 But if Christ lives in you, the Spirit is life for you because you have been put right with God, even though your bodies are going to die because of sin.
Rom 8:11 If the Spirit of God, who raised Jesus from death, lives in you, then he who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of his Spirit in you.
Rom 8:12 So then, my friends, we have an obligation, but it is not to live as our human nature wants us to.
Rom 8:13 For if you live according to your human nature, you are going to die; but if by the Spirit you put to death your sinful actions, you will live.
Rom 8:14 Those who are led by God's Spirit are God's children.
Rom 8:15 For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid; instead, the Spirit makes you God's children, and by the Spirit's power we cry out to God, "Father! my Father!"
Rom 8:16 God's Spirit joins himself to our spirits to declare that we are God's children.
Rom 8:17 Since we are his children, we will possess the blessings he keeps for his people, and we will also possess with Christ what God has kept for him; for if we share Christ's suffering, we will also share his glory.
Rom 8:18 I consider that what we suffer at this present time cannot be compared at all with the glory that is going to be revealed to us.
Rom 8:19 All of creation waits with eager longing for God to reveal his children.
Rom 8:20 For creation was condemned to lose its purpose, not of its own will, but because God willed it to be so. Yet there was the hope
Rom 8:21 that creation itself would one day be set free from its slavery to decay and would share the glorious freedom of the children of God.
Rom 8:22 For we know that up to the present time all of creation groans with pain, like the pain of childbirth.
Rom 8:23 But it is not just creation alone which groans; we who have the Spirit as the first of God's gifts also groan within ourselves as we wait for God to make us his children and set our whole being free.
Rom 8:24 For it was by hope that we were saved; but if we see what we hope for, then it is not really hope. For who of us hopes for something we see?
Rom 8:25 But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
Rom 8:26 In the same way the Spirit also comes to help us, weak as we are. For we do not know how we ought to pray; the Spirit himself pleads with God for us in groans that words cannot express.
Rom 8:27 And God, who sees into our hearts, knows what the thought of the Spirit is; because the Spirit pleads with God on behalf of his people and in accordance with his will.
Rom 8:28 We know that in all things God works for good with those who love him, those whom he has called according to his purpose.
Rom 8:29 Those whom God had already chosen he also set apart to become like his Son, so that the Son would be the first among many believers.
Rom 8:30 And so those whom God set apart, he called; and those he called, he put right with himself, and he shared his glory with them.
Rom 8:31 In view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us?
Rom 8:32 Certainly not God, who did not even keep back his own Son, but offered him for us all! He gave us his Son---will he not also freely give us all things?
Rom 8:33 Who will accuse God's chosen people? God himself declares them not guilty!
Rom 8:34 Who, then, will condemn them? Not Christ Jesus, who died, or rather, who was raised to life and is at the right side of God, pleading with him for us!
Rom 8:35 Who, then, can separate us from the love of Christ? Can trouble do it, or hardship or persecution or hunger or poverty or danger or death?
Rom 8:36 As the scripture says, "For your sake we are in danger of death at all times; we are treated like sheep that are going to be slaughtered."
Rom 8:37 No, in all these things we have complete victory through him who loved us!
Rom 8:38 For I am certain that nothing can separate us from his love: neither death nor life, neither angels nor other heavenly rulers or powers, neither the present nor the future,
Rom 8:39 neither the world above nor the world below---there is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God which is ours through Christ Jesus our Lord.

Rom 8:1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus.
Rom 8:2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.
Rom 8:3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan:
Rom 8:4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu.
Rom 8:5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu.
Rom 8:6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan.
Rom 8:7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari:
Rom 8:8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios.
Rom 8:9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya.
Rom 8:10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran.
Rom 8:11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo.
Rom 8:12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman:
Rom 8:13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo.
Rom 8:14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.
Rom 8:15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama.
Rom 8:16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios:
Rom 8:17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya.
Rom 8:18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin.
Rom 8:19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios.
Rom 8:20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa
Rom 8:21 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios.
Rom 8:22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon.
Rom 8:23 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan.
Rom 8:24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita?
Rom 8:25 Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis.
Rom 8:26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita;
Rom 8:27 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios.
Rom 8:28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.
Rom 8:29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:
Rom 8:30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya.
Rom 8:31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?
Rom 8:32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay?
Rom 8:33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Ang Dios ay ang umaaring-ganap;
Rom 8:34 Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin.
Rom 8:35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak?
Rom 8:36 Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan.
Rom 8:37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig.
Rom 8:38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan,
Rom 8:39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

No comments:

Post a Comment