Friday, May 28, 2010

A man with an evil spirit

Mar 5:2 As soon as Jesus got out of the boat, he was met by a man who came out of the burial caves there. This man had an evil spirit in him
Mar 5:3 and lived among the tombs. Nobody could keep him tied with chains any more;
Mar 5:4 many times his feet and his hands had been tied, but every time he broke the chains and smashed the irons on his feet. He was too strong for anyone to control him.
Mar 5:5 Day and night he wandered among the tombs and through the hills, screaming and cutting himself with stones.
Mar 5:6 He was some distance away when he saw Jesus; so he ran, fell on his knees before him,
Mar 5:7 and screamed in a loud voice, "Jesus, Son of the Most High God! What do you want with me? For God's sake, I beg you, don't punish me!"
Mar 5:8 (He said this because Jesus was saying, "Evil spirit, come out of this man!")
Mar 5:9 So Jesus asked him, "What is your name!" The man answered, "My name is 'Mob'---there are so many of us!"
Mar 5:10 And he kept begging Jesus not to send the evil spirits out of that region.
Mar 5:11 There was a large herd of pigs near by, feeding on a hillside.
Mar 5:12 So the spirits begged Jesus, "Send us to the pigs, and let us go into them."
Mar 5:13 He let them go, and the evil spirits went out of the man and entered the pigs. The whole herd---about two thousand pigs in all---rushed down the side of the cliff into the lake and was drowned.


Marcos 5:2-13 Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito’y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos nang matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagut-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi’y nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa’y natanawan na niya si Jesus. Siya’y patakbong lumapit at nagpatirapa sa harapan niya at sumigaw nang malakas. “Jesus, Anak ng kataastaasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos!” (Sinabi niya ito, sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, “Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito!) Tinatanong siya ni Jesus, “Ano ang pangalan mo?” “Pulutong, sapagkat marami kami,” tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon.
Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, “Papasukin mo na lang kami sa mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika,”Papasukin mo na lang kami sa mga baboy.” At sila’y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawa, na may 2,000, ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod.

No comments:

Post a Comment