Friday, May 28, 2010

Prison break that you can adapt if permitted by the Angel

Act 12:5 So Peter was kept in jail, but the people of the church were praying earnestly to God for him.
Act 12:6 The night before Herod was going to bring him out to the people, Peter was sleeping between two guards. He was tied with two chains, and there were guards on duty at the prison gate.
Act 12:7 Suddenly an angel of the Lord stood there, and a light shone in the cell. The angel shook Peter by the shoulder, woke him up, and said, "Hurry! Get up!" At once the chains fell off Peter's hands.
Act 12:8 Then the angel said, "Tighten your belt and put on your sandals." Peter did so, and the angel said, "Put your cloak around you and come with me."
Act 12:9 Peter followed him out of the prison, not knowing, however, if what the angel was doing was real; he thought he was seeing a vision.
Act 12:10 They passed by the first guard station and then the second, and came at last to the iron gate that opens into the city. The gate opened for them by itself, and they went out. They walked down a street, and suddenly the angel left Peter.
Act 12:11 Then Peter realized what had happened to him, and said, "Now I know that it is really true! The Lord sent his angel to rescue me from Herod's power and from everything the Jewish people expected to happen."

Act 12:5 Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan: datapuwa't ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Dios patungkol sa kaniya.
Act 12:6 At nang siya'y malapit nang ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal, na nagagapos ng dalawang tanikala: at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan.
Act 12:7 At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon, at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan: at tinapik si Pedro sa tagiliran, at siya'y ginising, na sinasabi, Magbangon kang madali. At nangalaglag ang kaniyang mga tanikala sa kaniyang mga kamay.
Act 12:8 At sinabi sa kaniya ng anghel, Magbigkis ka, at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kaniya. Isuot mo sa iyo ang damit mo, at sumunod ka sa akin.
Act 12:9 At siya'y lumabas, at sumunod; at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel kundi ang isip niya'y nakakita siya ng isang pangitain.
Act 12:10 At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang-bakal na patungo sa bayan; na kusang nabuksan sa kanila: at sila'y nagsilabas, at nangagpatuloy sa isang lansangan; at pagdaka'y humiwalay sa kaniya ang anghel.
Act 12:11 At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kaniyang sinabi, Ngayo'y nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kaniyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pagasa ng bayan ng mga Judio.

No comments:

Post a Comment