Saturday, May 1, 2010

Gusto mo bang magkaroon ng solution ang sumusunod na katanungan?


1.…Kung ang inaakala mong pisikal Na sakit ay Hindi ma “diagnose” ng mga doktor sapagkat ito pala’y hindi natural kung hindi likha ng mangkukulam o anomang uri ng masasamang elemento?


Exo 22:18 Any woman using unnatural powers or secret arts is to be put to death.
Exo 22:18 Death is the punishment for witchcraft.

Exo 22:18 "Never let a witch live.

Exo 22:18 Thou shalt not suffer a witch to live.
(TAB) Exo 22:18 Huwag mong babatahing mabuhay ang isang babaing manggagaway.


2. …Kung nalaman mong isinumpa ang iyong mga ninuno tagos hanggang sa salit-salin ng iyong lahi kaya madalas kayong namamatay sa aksidente o sa iisang sakit?
Mark 11:20-21 Early next morning, as they walked along the road, they saw the fig tree. It was dead all the way down to its roots. Peter remembered what had happened and said to Jesus, “Look, Teacher, the fig tree you cursed has died!”
Kinaumagahan, pagdaan nila”y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro tingnan ninyo! Namatay ang puno ng Igos na sinumpa ninyo.”

Exodus 21:17
“Whoever curses his father or his mother is to be put to death.
Sinumang manumpa sa kanyang ama o ina ay papatayin.

3. …Kung ang bahay Na iyong tinitirhan ay malas dahil ito ay may “Portal Doorway” ng iba’t –ibang negative energies Na nakalilikha ng pagtatalo-talo at madaling pag-init ng ulo?
4. …Kung may nakitirang multo sa sarili mong pamamahay?

Isaiah 14:9-11
The world of the dead is getting ready to welcome the king of Babylon. The ghosts of those who were powerful on earth are stirring about. The ghost of kings is rising from their thrones. They all call out to him. “Now you are as weak as we are! You are one of us! You used to be honored with the music of harps, but now, here you are in the world of the dead. You lie on a bed of maggots and are covered with blanket of worms.

Isaias 14:9-11
Gulong-gulo ang buong Sheol dahil sa iyo. Dahil sa paghahanda sa pagsalubong sa iyo. Pinupukaw niya ang mga matagal nang patay, Ang mga hari ng lahat ng bansa ay pinatatayo niya mula sa kanilang trono. Sasabihin sa iyo ng bawat isa: Ikaw pala’y nanghina ring tulad naming At sinapit mo rin ang aming sinapit! Ikaw na pinararangalan sa tugtog ng alpa Ngayo’y narito na rin sa Sheol. Ang babanigin mo’y mga uod At uod rin ang iyong kukumutin.

5. …Kung ikaw ay nag-iisa sa iyong pagtulog at nararamdaman mong mayroon kang katabing hindi mo nakikita at ginagamit ang iyong katawan ngunit wala ka namang nakikitang kasama pero ito’y iyong nararamdaman?
6. …Kung ang iyong mga panaginip ay madalas magkatotoo?
7. …Kung nakakita ka ng buhay Na tao ngunit pugot ang kanyang ulo? (signs of his incoming death)
8. …Kung nahuhulaan mo ang mangyayaring sakuna bago pa man ito mangyari?
9. …Kung nakakabasa ka ng isip ng ibang tao bago pa man nya ito gawin?

Before the arrest of our Lord Jesus Christ when he said, “You are my friends, there is no greater love that for a man to lay down his life for his friends I cannot be with you much longer my friends, you cannot go where I am going. John 16:16, In just a little while I will be gone and you will see me no more.KAUNTING PANAHON NA LAMANG AT HINDI NA NINYO AKO MAKIKITA;….SINASABI KO SA INYO TATANGIS KAYO AT MAGDADALAMHATI; NGUNIT MAGHAGALAK ANG SANLIBUTAN. MATITIGIB KAYO NG KALUNGKUTAN,SUBALIT ITO’Y MAGIGING KAGALAKAN….NALULUMBAY KAYO NGAYON, NGUNIT MULI AKONG MAKIKIPAGKITA SA INYO AT MAG-UUMAPAW SA PUSO NINYO ANG KAGALAKANG HINDI MAAAGAW NINUMAN.

Jesus: Truly I tell you one of you is about to betray me.
John: Master with sacred heart who will betray you is it I?
Jesus: He who dips his bread in the disk when I did mine he shall be the one.
Jesus: But another time is coming, the time for me to go to Jerusalem.
Judas: Oh yes Master you must go to Jerusalem the whole city awaits you the elders of Israel must know and recognize you.
Jesus: No, Judas in Jerusalem the son of man will be rejected by the elders, the chief Priest of the temple and the teachers of the law, he will be condenmed, he will be handed over to the unbelievers who will scorn him mock him put him to death then after 3 days he will rise again.

Luke 22: 33-34
“Peter said, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. 34 And Jesus said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.” LUKAS 22:33-34 SUMAGOT SI PEDRO, PANGINOON, HANDA PO AKONG MABILLANGGO AT MAMATAY NA KASAMA NINYO! 34 PEDRO, ANI JESUS TANDAAN MO BAGO TUMILAOK ANG MANOK SA ARAW NA ITO AY MAKAITLO MO AKONG ITATATWA.
Jesus: I shall not be with you much longer you will look for me but where I am going you cannot come.
Peter: Master, I will follow you whereever you go I will lay down my life for you
Jesus: Peter this very night when the cock crows you will have denied three times that you’ve known me.
Peter: No never never I will never deny you.
Jesus: You will all loose me the shepherd will be struck and the sheep will be scattered.
Peter: Even if all loose faith I will not
Jesus: I prayed for you You must give strenth to your brothers truly I tell you one of you is about to betray me.

10. …Kung napapagalaw mo ang isang bagay sa pamamagitan ng “concentration” lamang?
11. …Kung nababasa mong nagsisinungaling ang isang tao (clair voyantly).
12. …Kung napipick-up mong magkakahiwalay ang isang mag-asawa, pagkamatay sa aksidente ng isang tao o pagkakaroon ng kalaguyo ng isang may asawang lalaki?
13. …Kung nakapaglalakbay ka sa ibang lugar na hindi mo kasama ang sarili mong katawan?
14. …Kung nakakakita ka ng parada ng mga patay at naaamoy mo ang mga bulaklak ng patay na di naman makita at maamoy ng iba?
15. …Kung nararamdaman mo sa isang lugar ay matinding kilabot ng iyong katawan, pagtaas ng balahibo at paglaki ng iyong ulo?
16. …Kung nakikita mo ang “aura” ng isang tao?
17. …Kung nalalaman mo ang nakaraan at kinabukasan ng isang tao sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang personal na gamit?
18. …Kung nakagagamot ka ng isang maysakit na tao sa di mapaliwanag na kaparaanan?
19. …Kung natuklasan mong may kakayanan kang utusan ang iba’t ibang hayop?
20. …Kung may abilidad ka palang makipag-usap sa hayop, at halaman at mga puno? (pre-natural powers)
21. …Kung alam mong nakarating ka na dati sa isang lugar na ngayon mo lang natuntungan?
22. …Kung nakita mo na ang isang pangyayari na parang naulit lamang ito?
23. …Kung may abilidad kang maghypnotismo at ginagamit mo ito upang mapasunod mo ang isang tao kahit laban na ito sa kanyang kalooban?
24. …Kung may kapangyarihan ka para sa “bilocation (detaching of astral body travel out of it and be seen by others)”?
25. …Kung naramdaman mong may nakikialam sa iyong pag-iisip at katawan mula sa malayong lugar?
26. …Kung alam mong may “poltergeist activities / interferences” sa iyong bahay o opisina?
27. …Kung nakakakita ka at nakararamdam ng kaluluwa ng isang patay na tao?

Matthew 14:26-27
When they saw him walking on the water, they were terrified. “It’s a ghost!” they said and screamed with fear. Jesus spoke to them at once, Courage! He said “It is I. doesn’t be afraid”.
Mateo 14:26-27
Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang Makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. “Multo” sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila. Huwag kayong matakot; si Jesus ito!
Luke 24:37-39
They were terrified, thinking that they were seeing a ghost. But he said to them “Why are you alarmed? Why are these doubts coming up in your minds? Look at my hands and my feet, and see that it is I myself, Feel me, and you will know, for a ghost doesn’t have flesh and bones, as you can see I have.
Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila’y multo ang nasa harapan nila Kaya’t sinabi ni Jesus sa kanila “Ano’t kayo’y naggugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo’y walang laman at buto, ngunit ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.

28. …Kung nakaririnig ka ng iba’t-ibang boses pati ang usapan sa isang malayong lugar?
29. …Kung nakakita ka ng dwende, diwata, maligno, kapri, aswang at iba’t-ibang nakakikilabot na nilalang?
30. …Kung alam mong dati mo ng nakasama at nakilala ang taong ngayon lang sa iyo pinakilala?
31. …Kung nagagawa mong lumakad sa uling na may naglalagablab na apoy ng hindi napapaso at nasusunog?
32. …Kung me abilidad kang mag “levitate” o umangat sa lupa?
33. …Kung nakakakita ka at nakaririnig sa pakiusap ng isang patay na siya’y iyong tulungan at ipanalangin upang matahimik ang kanyang kaluluwa?
34. …Kung natuklasan mong ang “energy level” ng iyong katawan ay napakalakas sapat upang makapagpagaling ka ng taong may karamdaman?
35. …Kung nakikita mo ang mga kaluluwang nagdudulot ng isang sakuna sa isang kalye na tinaguriang “accident prone area”?
36. …kung nakikita mo ang mga kakaibang nilikha na nanghihila at nagdudulot ng pagkalunod ng mga naliligo at lumalangoy sa isang ilog o dagat?(Pranggitay)
37. …Kung naka-enkwentro ka ng isang taong sinasaniban ng sampung demonyo?
38. …Kung me abilidad kang ma-predict ang isang kidnapping, robberry, assasination, bago pa man ito maganap?
39. …Kung gusto mong mabuksan ang sarili mong “Third Eye”?
40. …Kung gusto mong lumaban sa mga mangkukulam, masamang espiritu at mga diaboliko?

Ephesians 6; 11,12,13,16
Put on all the armor that God gives you, so that you will be able to stand up against the Devil’s evil tricks. For we are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces…and cosmic powers of this Dark Age. So put on God’s armor now! Then when the evil day comes, you will be able to resist the enemy’s attacks and after fighting to the end, you will still hold your ground. At all times carry faith as a shield; for with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the Evil One.

Efeso 6: 11, 12, 13, 16
Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diyablo. Sapagkat ang kalaban nati’y hindi mga tao kundi mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito – ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Kaya’t isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban, pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Cristo, bilang pannangga’t pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Masama.

Revelation 21:7-8
Those who win the victory will receive this from me; I will be their God, and they will be my children. But cowards, traitors, perverts, murderers, the immoral, those who practice black magic, those who worship idols and all liars - the place for them is the lake burning with fire and sulfur, which is the second death.
Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. At ako’y magiging Diyos niya, siya nama’y magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa diyus-diyusan at lahat ng sinungaling. Sila’y ibubulid sa lawa ng naglalagalab na asupre, na siyang pangalawang kamatayan.

41. …Kung lagi kang nakakaramdam ng takot, pag-aalala, madaling mag-init ang ulo, laging irretable dahil sa impluwensiya ng masamang espiritu?
42. …Kung nararamdaman mong bumagsak ang iyong kalusugan at nagkakaroon ka na ng sakit dahil sa pakikialam ng mysteryosong nilalang?
43. …Kung nakikita ng iyong mata ang mga sakit sa loob ng katawan ng isang tao kahit di gumagamit ng X – Ray?
44. …Kung nakikita mo Kung saan galing ang isang “extortion letter”?
45. …Kung nakikita mong may papasok na magnanakaw sa isang bahay bago pa man ito mangyari?
46. …Kung nakikita mong nasusunog ang isang bahay bago pa man ito mangyari?
47. …Kung nakikita mo ang pagdating ng malakas na lindol o malaking pagbaha bago pa man ito mangyari?
48. …Kung nakikita o nadedetect mo ang sakit ng isang tao (etheric o energy body) bago pa man ito mag-manifest sa physical body?
49. …Kung nalaman mong gifted ng “Third Eye” ang iyong anak?
50. …Kung nakikita mo ang nakabaong “Japanese, American or Spanish Treasure” sa ilalim ng lupa?

51. …Kung kaya mong magremote viewing o abilidad na idescribe ang hitsura, kulay, interior ng bahay kahit na hindi mo pa ito napupuntahan o nakikita.
52. …Kung nararamdaman mong me kasama ka na nanonood sa yo tuwing naliligo ka ngunit wala ka namang nakikita?
53. …Kung nakakakita ka ng anghel ganoon din ng demonyo?

54. …Kung lagi kang nagkakaroon ng masamang panaginip sa iisang bahay?
55. …Kung me nakikita kang anino o nilikha na nasa likuran mo kapag nakaharap ka sa salamin?
56. …Kung alam mong nabuntis ka ng ibang nilikha at hindi tunay na tao?
57. …Kung alam mo na kaya ka nahihirapang manganak ay dahil mayroong kumukuha sa iyong isisilang?
58. …Kung sa bawat pagpasok mo sa banyo ay nakakaramdam sa ng matinding kilabot?
59. …Kung lagi kang nakaririnig ng pagbulabog sa loob ng bahay nyo?
60. …Kung tuwing gabi ay may nagpapatay sindi ng inyong ilaw at May nagbubukas Sara ng inyong gripo?
61. …Kung nalaman mong may kapangyarihan kang magbasa ng kapalaran ng isang tao sa pamamagitan ng baraha, bolang crystal, dream interpretation, palmistry, numerology o astrology?
62. …Kung nagagawa mong utusan na magbayad sa iyo ang isang taong ayaw ng magbayad ng utang sa pamamagitan ng “altered state of consciousness”?
63. …Kung nakakatanggap ka ng mahalagang revelation sa pamamagitan ng panaginip?
64. …Kung madalas mong maranasan ang “out-of-body experience”?
65. …Kung nararamdaman mo ang vibrations at energies ng isang tao?
66. …Kung napipick-up mo ang numerong lalabas sa huweteng maging sa lotto?
67. …Kung kaya mong manalo sa “casino” sa pamamagitan ng di maipaliwanag na kapangyarihan?
68. …Kung nagagawa mong matago ang physical body mo upang Hindi makita ng kalaban at kaya momg maging invisible upang matakasan ang mga kalaban?
69. …Kung nagagawa mong mawalan ng bisa ang bala o itak na ipangpapatay sa iyo?
70. …Kung nahuhulaan mo ang “shares of stocks” na tataas ang halaga at ang stocks na pabaksak ang halaga kahit wala kang kaalam-alam tungko sa negosyong ito?
71. ..Kung nagagawa mong maging “invisible” upang matakasan ang mga kalaban?
72. ..Kung nakikita mo ang nawawalang bagay o tao?
73. …Kung nagagawa mong magtimpla ng mga herbal na gamot kahit wala kang kaalaman tungkol dito at totoong nakagagaling?
74. …Kung nagagawa mong magpasanib at makipag-usap sa espiritu ng mga patay?
75. …Kung nakakakita ka sa pamamagitan ng pagtatawas?
76. …Kung malakas ang iyong bati o usug kaya nakakapagbigay ka ng sakit sa bata at ibang tao ngunit pahiran lang ito ng iyong laway ay kusa silang gumagaling?
77. …Kung nakakagamot ka kahit Hindi mo nasusunod ang batas ng medicina, physics o biology.
78. …Kung nakapagperform ka ng exorcism o pagpapaalis ng masamang espirito?
79. …Kung nakapaggagamot ka Hindi sa pamamagitan ng drugs at surgery kundi sa “natural healing powers?
80. …Kung madalas kang ma-engkanto o mamaligno lalo na kapag pumupunta ka sa mga probinsiya?

81. …Kung nagagamot ka sa pamamagitan ng touches at prayers.
82. …Kung nag-iisip kang maaaksidente ang isang tao at ito nama’y nagkatotoo?
83. …Kung nakagagawa ka ng pang-gayuma?
84. …Kung nakagagawa ka ng agimat laban sa sinumang kalaban?
85. …Kung nagagawa mong umulan o tumigil ito sa pamamagitan ng sikretong ritual o panalangin?
86. …Kung kaya mong hanapin ang nawawalang bagay, tao at mga kayamanan sa ilalim ng lupa?
87. …Kung kaya mong ma diagnoses ang sakit ng isang tao?
88. …Kung nalalaman mo agad Kung masisira na o mapapanis na ang isang pagkain sa tingin lang?
89. …Kung kaya mong mahulaan ang sexualidad ng isang batang isisilang pa lamang?
90. …Kung nakakaya mong magbigay ng sumpa ng isang tao at ito’y natutupad?

Mark 11:20-21
Early next morning, as they walked along the road, they saw the fig tree. It was dead all the way down to its roots. Peter remembered what had happened and said to Jesus, “Look, Teacher, the fig tree you cursed has died!”
Kinaumagahan, pagdaan nila”y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro tingnan ninyo! Namatay ang puno ng Igos na sinumpa ninyo.”

Exodus 21:17
“Whoever curses his father or his mother is to be put to death.
Sinumang manumpa sa kanyang ama o ina ay papatayin.

91. …Kung nakakagamot ka ng walang ginagamit na synthetic drugs?
92. …Kung ilang beses ka ng nakararanas ng “near death experience”?
93. …Kung nalaman mong nabuhay ka uli sa ibang katawan ng tao?
94. …Kung kaya mong matulog at lumutang na makikita mo ay katawan mong natutulog at kaya mong sabihin ang ginagawa ng mga tao sa loob ng bahay?
95. …Kung alam mo ng eksakto ang iniisip ng isang tao?

In John 4: 5-18 We learn the story of the Samaritan woman from whom Jesus Christ asked water from Jacob’s well. Jesus told her to bring her husband to him and when she replied that she had no husband, Jesus told her “you are right, when you say you don’t have a husband. You have been married to five mean and the man you live with now is not really you husband. You have told me the truth”.

96. …Kung kaya mong masolve ang isang krimen sa pamamagitan ng “Third Eye” abilities?
97. …Kung kaya mong idescribe ang hitsura ng isang tao kahit Hindi mo pa ito nakikita ng personal?
98. …Kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang pare-parehong numero at ito nga ang tumama sa special lotto draw?
99. …Kung kaya mong pahintuin ang orasan o ang makina ng isang sasakyan sa pamamagitan ng pagtingin lamang rito?
100. …Kung natutulog ka at nakikita mo sa isip mo na babagsakan ang baby mo ng chandelier sinabi mo ito sa iyong asawa ngunit hindi naniwala nagdesisyon kang kunin ang baby at itabi sabay bumagsak ang chandelier?
101. …Kung napapanaginipan mo ang malaking aksidente ng eroplano, barko o train at ito’y nagkatotoo?
Gen 40:8 They answered, "Each of us had a dream, and there is no one here to explain what the dreams mean." "It is God who gives the ability to interpret dreams," Joseph said. "Tell me your dreams."

Gen 40:8 At kanilang sinabi sa kaniya, Kami ay nanaginip ng panaginip, at walang sinomang makapagpaliwanag. At sinabi sa kanila ni Jose, Hindi ba ukol sa Dios ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo, na inyong saysayin sa akin.

102. …Kung kaya mong malaman ang dahilan ng pagkamatay ng isang tao?
103. …Kung kaya mong makasira ng isang bagay sa pamamagitan ng pagtingin?
104….Kung naibebenta mo ang isang bagay o isang negosyo dahil ginagamitan mo ng mga sikretong orasyon at rituals?
105…Kung may alam kang sikretong salita upang mapaamo mo ang iyong asawa o nagugustuhang babae o lalaki?

107…. Kung na-iinfluencihan mo ang desisyon ng hukom o Judges sa pamamagitan ng hypnosis, mental telephaty o malakas na concentration at maging ang complainant ay napapaurong mo para huwag ng ituloy ang kaso?

108…kung nalaman mong kaya pala medyo may pagka-abnormal ang pinanganak mong bata ay dahil bukas ang third eye at ang akalang niyang normal ay ang makipag-usap sa mga nilalang na hindi mo nakikita.

Inaanyayahan po namin kayong mag-E-mail sa nsarenas@yahoo.com / pinoy_thirdeye@yahoo.com or read http://dtef-thirdeye.blogspot.com and http://divinothirdeye.ning.com para mabigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan at inyong ilahad ang mga kakaiba ninyong karanasan.

Read more: http://www.sulit.com.ph/index.php/view+classifieds/id/2183854/Gusto+mo+bang+magkaroon+ng+solution+ang+sumusunod+na+katanungan%3F#ixzz0mnOwKlDP

No comments:

Post a Comment