Friday, May 28, 2010

Gifts & powers of a Dtef members speaking in different languages/strange tongues.

Act 2:4 They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages, as the Spirit enabled them to speak.

Act 2:4 At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.


Mar 16:17 Believers will be given the power to perform miracles: they will drive out demons in my name; they will speak in strange tongues;
Mar 16:18 if they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed; they will place their hands on sick people, and these will get well."


Mar 16:17 At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika;
Mar 16:18 Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anomang paraan ay hindi makasasama sa kanila; ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may-sakit, at sila'y magsisigaling.

1Co 12:10 The Spirit gives one person the power to work miracles; to another, the gift of speaking God's message; and to yet another, the ability to tell the difference between gifts that come from the Spirit and those that do not. To one person he gives the ability to speak in strange tongues, and to another he gives the ability to explain what is said.
1Co 12:11 But it is one and the same Spirit who does all this; as he wishes, he gives a different gift to each person.

1Co 12:10 At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala; at sa iba'y hula; at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu; at sa iba'y ang iba't ibang wika; at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika.
1Co 12:11 Datapuwa't ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu, na binabahagi sa bawa't isa ayon sa kaniyang ibig.

Act 19:6 Paul placed his hands on them, and the Holy Spirit came upon them; they spoke in strange tongues and also proclaimed God's message.

Act 19:6 At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo; at sila'y nagsipagsalita ng mga wika, at nagsipanghula.


Joe 2:28 "Afterward I will pour out my Spirit on everyone: your sons and daughters will proclaim my message; your old people will have dreams, and your young people will see visions.
Joe 2:29 At that time I will pour out my Spirit even on servants, both men and women.

Joe 2:28 At mangyayari pagkatapos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman; at ang inyong mga anak na lalake at babae ay manganghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mangakakakita ng mga pangitain:
Joe 2:29 At sa mga lingkod na lalake at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu.

No comments:

Post a Comment