Sunday, May 23, 2010

Dtef Elders came to you not to teach man’s wisdom but with God’s wisdom hidden in mystery. Things which an eye didn't see and an ear didn't hear.

1Co 2:1 When I came to you, brothers, I didn't come with excellence of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God.
1Co 2:2 For I determined not to know anything among you, except Jesus Christ, and him crucified.
1Co 2:3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling.
1Co 2:4 My speech and my preaching were not in persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power,
1Co 2:5 that your faith wouldn't stand in the wisdom of men, but in the power of God.
1Co 2:6 We speak wisdom, however, among those who are full grown; yet a wisdom not of this world, nor of the rulers of this world, who are coming to nothing.
1Co 2:7 But we speak God's wisdom in a mystery, the wisdom that has been hidden, which God foreordained before the worlds to our glory,
1Co 2:8 which none of the rulers of this world has known. For had they known it, they wouldn't have crucified the Lord of glory.
1Co 2:9 But as it is written, "Things which an eye didn't see, and an ear didn't hear, Which didn't enter into the heart of man, These God has prepared for those who love him."
1Co 2:10 But to us, God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.
1Co 2:11 For who among men knows the things of a man, except the spirit of the man, which is in him? Even so, no one knows the things of God, except God's Spirit.
1Co 2:12 But we received, not the spirit of the world, but the Spirit which is from God, that we might know the things that were freely given to us by God.
1Co 2:13 Which things also we speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual things.
1Co 2:14 Now the natural man doesn't receive the things of God's Spirit, for they are foolishness to him, and he can't know them, because they are spiritually discerned.
1Co 2:15 But he who is spiritual discerns all things, and he himself is judged by no one.
1Co 2:16 "For who has known the mind of the Lord, that he should instruct him?" But we have Christ's mind.

1Co 2:1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios.
1Co 2:2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus.
1Co 2:3 At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig.
1Co 2:4 At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan:
1Co 2:5 Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.
1Co 2:6 Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala:
1Co 2:7 Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin:
1Co 2:8 Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:
1Co 2:9 Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.
1Co 2:10 Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios.
1Co 2:11 Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios.
1Co 2:12 Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios.
1Co 2:13 Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu.
1Co 2:14 Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu.
1Co 2:15 Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman.
1Co 2:16 Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo.

No comments:

Post a Comment