Friday, May 28, 2010

Verse of the Week

1Pe 5:8 Be alert, be on watch! Your enemy, the Devil, roams around like a roaring lion, looking for someone to devour.
1Pe 5:9 Be firm in your faith and resist him, because you know that other believers in all the world are going through the same kind of sufferings.
1Pe 5:8 Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya:
1Pe 5:9 Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan.

Psa 91:1 Whoever goes to the LORD for safety, whoever remains under the protection of the Almighty,
Psa 91:2 can say to him, "You are my defender and protector. You are my God; in you I trust."
Psa 91:3 He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases.
Psa 91:4 He will cover you with his wings; you will be safe in his care; his faithfulness will protect and defend you.
Psa 91:5 You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day
Psa 91:6 or the plagues that strike in the dark or the evils that kill in daylight.
Psa 91:7 A thousand may fall dead beside you, ten thousand all around you, but you will not be harmed.
Psa 91:8 You will look and see how the wicked are punished.
Psa 91:9 You have made the LORD your defender, the Most High your protector,
Psa 91:10 and so no disaster will strike you, no violence will come near your home.
Psa 91:11 God will put his angels in charge of you to protect you wherever you go.
Psa 91:12 They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones.
Psa 91:13 You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes.
Psa 91:14 God says, "I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as LORD.
Psa 91:15 When they call to me, I will answer them; when they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them.
Psa 91:16 I will reward them with long life; I will save them."
Psa 91:1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat.
Psa 91:2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan.
Psa 91:3 Sapagka't kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot.
Psa 91:4 Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka: ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti.
Psa 91:5 Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kung araw;
Psa 91:6 Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghaliang tapat.
Psa 91:7 Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at sangpung libo sa iyong kanan; nguni't hindi lalapit sa iyo.
Psa 91:8 Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama.
Psa 91:9 Sapagka't ikaw, Oh Panginoon, ay aking kanlungan! Iyong ginawa ang Kataastaasan na iyong tahanan;
Psa 91:10 Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anomang salot ay lalapit sa iyong tolda.
Psa 91:11 Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.
Psa 91:12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.
Psa 91:13 Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong: ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa.
Psa 91:14 Sapagka't kaniyang inilagak ang kaniyang pagibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagka't kaniyang naalaman ang pangalan ko.
Psa 91:15 Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya; ako'y sasa kaniya sa kabagabagan: aking ililigtas siya, at pararangalan siya.
Psa 91:16 Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas.

No comments:

Post a Comment