Friday, May 28, 2010

Powers effectively used by a true Dtef members!

Mar 1:21 Jesus and his disciples came to the town of Capernaum, and on the next Sabbath Jesus went to the synagogue and began to teach.
Mar 1:22 The people who heard him were amazed at the way he taught, for he wasn't like the teachers of the Law; instead, he taught with authority.
Mar 1:23 Just then a man with an evil spirit came into the synagogue and screamed,
Mar 1:24 "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Are you here to destroy us? I know who you are---you are God's holy messenger!"
Mar 1:25 Jesus ordered the spirit, "Be quiet, and come out of the man!"
Mar 1:26 The evil spirit shook the man hard, gave a loud scream, and came out of him.
Mar 1:27 The people were all so amazed that they started saying to one another, "What is this? Is it some kind of new teaching? This man has authority to give orders to the evil spirits, and they obey him!"

Mar 1:21 At nagsipasok sila sa Capernaum; at pagdaka'y pumasok siya sa sinagoga nang araw ng sabbath at nagtuturo.
Mar 1:22 At nangagtaka sila sa kaniyang aral: sapagka't sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan, at hindi gaya ng mga eskriba.
Mar 1:23 At pagdaka'y may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu; at siya'y sumigaw,
Mar 1:24 Na nagsasabi, Anong pakialam namin sa iyo, Jesus ikaw na Nazareno? naparito ka baga upang kami'y puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang Banal ng Dios.
Mar 1:25 At sinaway siya ni Jesus, na nagsasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya.
Mar 1:26 At ang karumaldumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kaniya.
Mar 1:27 At silang lahat ay nangagtaka, ano pa't sila-sila rin ay nangagtatanungan, na sinasabi, Ano kaya ito? isang bagong aral yata! may kapamahalaang naguutos pati sa mga karumaldumal na espiritu, at siya'y tinatalima nila.

Mat 12:28 No, it is not Beelzebul, but God's Spirit, who gives me the power to drive out demons, which proves that the Kingdom of God has already come upon you.

Mat 12:28 Nguni't kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas ako ng mga demonio, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios.

No comments:

Post a Comment