Friday, May 28, 2010

Divine Shields and Boundaries used by Dtef followers

Job 26:10 He divided light from darkness by a circle drawn on the face of the sea.
Job 26:10 Siya'y gumuguhit ng isang hangganan sa ibabaw ng tubig, hanggang sa pinagsasalikupan ng liwanag at kadiliman.

Pro 8:29 When he gave to the sea its boundary, That the waters should not violate his commandment, When he marked out the foundations of the earth;
Pro 8:29 Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:

Psa 33:7 He gathered all the seas into one place; he shut up the ocean depths in storerooms.
Psa 33:7 Kaniyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton: inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan.

Jer 5:22 I am the LORD; why don't you fear me? Why don't you tremble before me? I placed the sand as the boundary of the sea, a permanent boundary that it cannot cross. The sea may toss, but it cannot go beyond it; the waves may roar, but they cannot break through.
Jer 5:22 Hindi kayo nangatatakot sa akin? sabi ng Panginoon: hindi baga kayo manginginig sa aking harapan, na naglagay ng buhangin na pinakahangganan ng dagat, sa pamamagitan ng pinakawalang hanggang pasiya, upang huwag makalampas? at bagaman maginalon ang kaniyang mga alon, hindi rin mananaig; bagaman ang mga ito'y nagsisihugong, hindi rin ang mga ito'y makaraan.

Gen 1:6 Then God commanded, "Let there be a dome to divide the water and to keep it in two separate places"---and it was done. So God made a dome, and it separated the water under it from the water above it.
Gen 1:7 (SEE 1:6)
Gen 1:8 He named the dome "Sky."
Gen 1:6 At sinabi ng Dios, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig.
Gen 1:7 At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon.
Gen 1:8 At tinawag ng Dios ang kalawakan na Langit.

Gen 15:1 After this, Abram had a vision and heard the LORD say to him, "Do not be afraid, Abram. I will shield you from danger and give you a great reward."
Gen 15:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, Huwag kang matakot, Abram: ako ang iyong kalasag, at ang iyong ganting pala na lubhang dakila.

Psa 3:3 But you, O LORD, are always my shield from danger; you give me victory and restore my courage.
Psa 3:3 Nguni't ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo.


2Sa 22:3 My God is my protection, and with him I am safe. He protects me like a shield; he defends me and keeps me safe. He is my savior; he protects me and saves me from violence.
2Sa 22:3 Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan.

Psa 91:4 He will cover you with his feathers. Under his wings you will take refuge. His faithfulness is your shield and rampart.
Psa 91:4 Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka: ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti.

Psa 144:2 My loving kindness, my fortress, My high tower, my deliverer, My shield, and he in whom I take refuge; Who subdues my people under me.
Psa 144:2 Aking kagandahang-loob, at aking katibayan, aking matayog na moog, at aking tagapagligtas; aking kalasag, at siya na doon ako nanganganlong; na siyang nagpapasuko ng aking bayan sa akin.

Eph 6:16 At all times carry faith as a shield; for with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the Evil One.
Eph 6:16 Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama.

No comments:

Post a Comment