Sunday, May 23, 2010

Power of DTEF’S pendant!!

What are the different/numerous power applications of the pendant?

There are numerous applications just as there are numerous needs of man. The ten important applications are the following:
a) The Gift serves to answer the different questions that man may ask
b) The GIFT cleanses the body and mind of all the impurities as well as the damages brought about
by evil components.
c) The GIFT is used to bring about healing to different sicknesses generated by the diabolics
d) The GIFT is used to eliminate completely all the evil spirits and beings that seeks to inflict harm
and sickness to man.
e) The GIFT can be used to tie all these evil spirits to designated areas.
f) The Gift can be used to create a spiritual Shield against all dangers ,accidents and harm when traveling
g) The Gift can Be used to create a spiritual DOME in and around your homes and offices and other
personal properties.
h) The Gift can be used to send healing and a shield to your relatives and friends regardless of the place or
Location.
i) The GIFT can be used to gather all the different evil spirits from whatever location and put them in one spot.
j) The GIFT can be used to bring about productivity for all plants and animal livestocks in a selected area of land.

Ano ang iba’t ibang gamit ng pendant?
a) REGALO na sumasagot sa mga katanungan ng tao.
b) REGALO na lumilinis sa katawan, puso at isip at ng dumi at pinsalang dulot ng kasamaan.
c) REGALO na nagbibigay lunas sa iba’t ibang sakit at karamdaman likha ng mga diaboliko.
d) REGALO na ginagamit na pambura at pang-alis ng masasamang espirito na lumilikha ng panganib at sakit sa tao.
e) REGALO na pantali ng mga masasamang espirito sa iba’t ibang dako.
f) REGALO na nagbibigay ng kalasag at proteksyon laban sa sakuna at kapahamakan habang naglalakbay.
g) REGALO na nagbibigay ng payong ng proteksyon sa inyong bahay, opisina at iba pang ariarian.
h) REGALO na magpadala ng lunas at proteksyon sa inyong mga kamag-anakan, kaibigan saan man
lugar naroon.
i) REGALO na ginagamit na paglikom ng mga masasamang espiritu saan man lugar at tipunin sila sa isang lugar para burahin.
j) REGALO na ginagamit pampataba ng lupa at lugar na binubuhayan ng mga halaman at hayop.

No comments:

Post a Comment