Friday, May 28, 2010

Verse of the week

Romans 12:17
“If someone has done you wrong, do not repay him with a wrong. Try to do what everyone considers to be good. Do everything possible on your part to live in peace with everybody. Never take revenge, my friends, but instead let God’s anger do it. For the scripture says: “I will take revenge, I will pay back, say the Lord”.

Roma 12:17
Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon”.

No comments:

Post a Comment