Sunday, May 23, 2010

The Prize of being righteous!

Psa 37:1 Don't be worried on account of the wicked; don't be jealous of those who do wrong.
Psa 37:2 They will soon disappear like grass that dries up; they will die like plants that wither.
Psa 37:3 Trust in the LORD and do good; live in the land and be safe.
Psa 37:4 Seek your happiness in the LORD, and he will give you your heart's desire.
Psa 37:5 Give yourself to the LORD; trust in him, and he will help you;
Psa 37:6 he will make your righteousness shine like the noonday sun.
Psa 37:7 Be patient and wait for the LORD to act; don't be worried about those who prosper or those who succeed in their evil plans.
Psa 37:8 Don't give in to worry or anger; it only leads to trouble.
Psa 37:9 Those who trust in the LORD will possess the land, but the wicked will be driven out.
Psa 37:10 Soon the wicked will disappear; you may look for them, but you won't find them;
Psa 37:11 but the humble will possess the land and enjoy prosperity and peace.
Psa 37:12 The wicked plot against good people and glare at them with hate.
Psa 37:13 But the Lord laughs at wicked people, because he knows they will soon be destroyed.
Psa 37:14 The wicked draw their swords and bend their bows to kill the poor and needy, to slaughter those who do what is right;
Psa 37:15 but they will be killed by their own swords, and their bows will be smashed.
Psa 37:16 The little that a good person owns is worth more than the wealth of all the wicked,
Psa 37:17 because the LORD will take away the strength of the wicked, but protect those who are good.
Psa 37:18 The LORD takes care of those who obey him, and the land will be theirs forever.
Psa 37:19 They will not suffer when times are bad; they will have enough in time of famine.
Psa 37:20 But the wicked will die; the enemies of the LORD will vanish like wild flowers; they will disappear like smoke.
Psa 37:21 The wicked borrow and never pay back, but good people are generous with their gifts.
Psa 37:22 Those who are blessed by the LORD will possess the land, but those who are cursed by him will be driven out.
Psa 37:23 The LORD guides us in the way we should go and protects those who please him.
Psa 37:24 If they fall, they will not stay down, because the LORD will help them up.
Psa 37:25 I am old now; I have lived a long time, but I have never seen good people abandoned by the LORD or their children begging for food.
Psa 37:26 At all times they give freely and lend to others, and their children are a blessing.
Psa 37:27 Turn away from evil and do good, and your descendants will always live in the land;
Psa 37:28 for the LORD loves what is right and does not abandon his faithful people. He protects them forever, but the descendants of the wicked will be driven out.
Psa 37:29 The righteous will possess the land and live in it forever.
Psa 37:30 The words of good people are wise, and they are always fair.
Psa 37:31 They keep the law of their God in their hearts and never depart from it.
Psa 37:32 Wicked people watch good people and try to kill them;
Psa 37:33 but the LORD will not abandon them to their enemy's power or let them be condemned when they are on trial.
Psa 37:34 Put your hope in the LORD and obey his commands; he will honor you by giving you the land, and you will see the wicked driven out.
Psa 37:35 I once knew someone wicked who was a tyrant; he towered over everyone like a cedar of Lebanon;
Psa 37:36 but later I passed by, and he wasn't there; I looked for him, but couldn't find him.
Psa 37:37 Notice good people, observe the righteous; peaceful people have descendants,
Psa 37:38 but sinners are completely destroyed, and their descendants are wiped out.
Psa 37:39 The LORD saves the righteous and protects them in times of trouble.
Psa 37:40 He helps them and rescues them; he saves them from the wicked, because they go to him for protection.

sa 37:1 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan.
Psa 37:2 Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo.
Psa 37:3 Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat.
Psa 37:4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.
Psa 37:5 Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin.
Psa 37:6 At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat.
Psa 37:7 Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, at maghintay kang may pagtitiis sa kaniya: huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad, dahil sa lalake na nagpapangyari ng mga masamang katha.
Psa 37:8 Maglikat ka ng pagkagalit, at bayaan mo ang poot: huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan.
Psa 37:9 Sapagka't ang mga manggagawa ng kasamaan ay mangahihiwalay: nguni't yaong nagsipaghintay sa Panginoon, ay mangagmamana sila ng lupain.
Psa 37:10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na.
Psa 37:11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan.
Psa 37:12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin.
Psa 37:13 Tatawanan siya ng Panginoon: sapagka't kaniyang nakikita na ang kaniyang kaarawan ay dumarating.
Psa 37:14 Hinugot ng masama ang tabak, at inihanda ang kanilang busog: upang ilugmok ang dukha at mapagkailangan, upang patayin ang matuwid sa paglakad:
Psa 37:15 Ang kanilang tabak ay masasaksak sa kanilang sariling puso, at ang kanilang busog ay mababali.
Psa 37:16 Mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid, kay sa kasaganaan ng maraming masama.
Psa 37:17 Sapagka't ang mga bisig ng masasama ay mangababali: nguni't inaalalayan ng Panginoon ang matuwid.
Psa 37:18 Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal: at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailan man.
Psa 37:19 Hindi sila mangapapahiya sa panahon ng kasamaan: at sa mga kaarawan ng kagutom ay mangabubusog sila.
Psa 37:20 Nguni't ang masama ay mamamatay, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero: sila'y mangapupugnaw: sa usok mangapupugnaw sila.
Psa 37:21 Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni't ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay.
Psa 37:22 Sapagka't ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mangagmamana ng lupain; at silang sinumpa niya ay mahihiwalay.
Psa 37:23 Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon; at siya'y nasasayahan sa kaniyang lakad.
Psa 37:24 Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga: Sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay.
Psa 37:25 Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay.
Psa 37:26 Lahat ng araw ay nahahabag, at nagpapahiram; at ang kaniyang lahi ay pinagpapala.
Psa 37:27 Ikaw ay humiwalay sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; at manahan ka magpakailan man.
Psa 37:28 Sapagka't iniibig ng Panginoon ang kahatulan, at hindi pinababayaan ang kaniyang mga banal; sila'y iniingatan magpakailan man: nguni't ang lahi ng masama ay mahihiwalay.
Psa 37:29 Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man.
Psa 37:30 Ang bibig ng matuwid ay nangungusap ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan.
Psa 37:31 Ang kautusan ng kaniyang Dios ay nasa kaniyang puso, walang madudulas sa kaniyang mga hakbang.
Psa 37:32 Inaabatan ng masama ang matuwid, at pinagsisikapang patayin niya siya.
Psa 37:33 Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan.
Psa 37:34 Hintayin mo ang Panginoon, at ingatan mo ang kaniyang daan, at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain: pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita.
Psa 37:35 Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan.
Psa 37:36 Nguni't may dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi siya masumpungan.
Psa 37:37 Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagka't may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan.
Psa 37:38 Tungkol sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay.
Psa 37:39 Nguni't ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon: siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan.
Psa 37:40 At sila'y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip sila: sinasagip niya sila sa masama, at inililigtas sila. Sapagka't sila'y nagsipagkanlong sa kaniya.

No comments:

Post a Comment